TOT­TEN­HAMS SID­STE STYK­KE

– MEN TROFAEERNE MANG­LER STA­DIG

Premier League Magasinet - - Contents - Tekst: Mi­cha­el Søv­sø

Et nyt sta­dion gi­ver Tot­ten­ham øko­no­misk tyng­de, men klub­ben mang­ler sta­dig tit­ler for at bli­ve reg­net blandt gi­gan­ter­ne. Klub­bens fans drøm­mer om det før­ste mester­skab si­den 1961, eu­fori og eu­ro­pa­ei­sk suc­ces, selv­om en Pre­mi­er Le­ague-ti­tel og­så i den­ne sa­e­son bli­ver sva­er at vin­de.

6 1.000 til­sku­e­re var på plads på Whi­te Hart La­ne. Det var man­dag af­ten og de­res Tot­ten­ham-gut­ter tog imod Sh­ef­fi­eld Wed­nes­day. Ka­len­de­ren sag­de 17. april, og hjem­me­hol­det kun­ne for an­den gang i hi­sto­ri­en sik­re sig det en­gel­ske mester­skab. For man­ge af Tot­ten­ham-fan­se­ne var det et slags deja-vu, for ti år tid­li­ge­re hav­de Spurs sik­ret sig 1951-mester­ska­bet med en sejr over net­op Sh­ef­fi­eld Wed­nes­day. Et de­ter­mi­ne­ret Wed­nes­day-mand­skab hav­de sta­dig mu­lig­hed for at over­ha­le Tot­ten­ham i top­pen af ta­bel­len og sled og sla­eb­te for den sid­ste chan­ce, og hol­det fra Sh­ef­fi­eld brag­te sig for­an. Don Meg­son tog et fris­park for ga­ester­ne ef­ter en halv ti­me. Ham­re­de bol­den ind i mu­ren. Re­tu­ren skød han i net­tet. Stil­hed på Whi­te Hart La­ne, der snart skul­le bli­ve af­løst af ju­bel. Kort før pau­sen ac­ce­le­re­re­de Tot­ten­ham og sva­re­de igen. To mål i lø­bet af to mi­nut­ter. Først Bob­by Smith og si­den Les Al­len. Beg­ge udø­de­lig­gjor­de sig selv den af­ten, og i Daily Express skrev jour­na­li­sten Cli­ve Toye om de fa­bel­ag­ti­ge mi­nut­ter: ”Det var øje­blik­ke fyldt med de magi­ske im­pul­ser, som har gjort Spurs til HOL­DET, til må­l­ma­ski­nen og til den sto­re me­ster. Det var 120 se­kun­der af ren og ska­er brutal og in­si­ste­ren­de fod­bold, der an­nul­le­re­de Sh­ef­fi­eld Wed­nes­days sid­ste ud­for­dring.”

KAN NU­TI­DENS BLANCHFLOWER OG SMITH GØ­RE DET?

”Suc­ces­se­kun­der­ne be­gynd­te tre mi­nut­ter før halv­leg. Spurs – på de­res ”af­te­ner­nes af­ten” - var bag­ud med et mål, og Wed­nes­day figh­te­de bi­stert for­an 61.000 til­sku­e­re, der blot ven­te­de på at hyl­de me­stre­ne.” ”Så snit­te­de Bob­by Smith bol­den for­bi sin hold­kam­me­rat fra lands­hol­det Pe­ter Swan og ham­re­de den ond­skabs­fuldt for­bi en an­den lands­holds­spil­ler, Wed­nes­day-må­l­mand Pe­ter Sprin­gett og dan­se­de hvirv­len­de ned mod si­ne hold­kam­me­ra­ter.” ”Et mi­nut se­ne­re sprang Mauri­ce Nor­man op for at he­a­de et fris­park ned mod Les Al­lens høj­re fod. Og net­ta­get bøl­ge­de af må­let, som send­te tit­len til Whi­te Hart La­ne og gjor­de pu­bli­kums brøl til et cres­cen­do,” skri­ver Cli­ve Toye så bla­en­den­de ma­le­risk – og i øv­rigt ci­te­ret på hjem­mesi­den hots­purs­hq.com. Det var en af­ten, hvor til­sku­er­ne in­va­de­re­de ba­nen ef­ter slut­fløjtet – og for­lang­te spil­ler­ne på ba­nen igen. Ud kom de med den po­pu­la­e­re kap­ta­jn Dan­ny Blanchflower i spid­sen. En lil­le må­ned se­ne­re var 100.000 til­sku­e­re på plads på Wem­bley. Tot­ten­ham gjor­de det igen. Vandt FA Cup­pen og vandt den før­ste Doub­le si­den Aston Vil­la i 1897. Stor­slå­et, hi­sto­risk og sta­dig den bed­ste Hotspur-sa­e­son no­gen sin­de. Tag nu evigt po­pu­la­e­re Dan­ny Blanchflower, den nor­dir­ske play­ma­ker fra den­gang, og byt ham ud med Chri­sti­an Erik­sen. Smid Har­ry Ka­ne ind i ste­det for top­sco­re­ren fra 1960/1961, Bob­by Smith, og du har de of­fen­si­ve to­pin­gre­di­en­ser på nu­ti­dens Tot­ten­ham-mand­skab. Til­sku­er­ne er mindst li­ge så fa­na­ti­ske som for 57 år si­den og drøm­mer om, at det nye Tot­ten­ham Hotspur Sta­di­um en­der med at rum­me sam­me sce­na­rie i for­å­ret 2019.

PÅ VEJ I DEN RIG­TI­GE RET­NING

Net­op det nye sta­dion bli­ver en va­e­sent­lig brik i Tot­ten­hams kamp for at vin­de ter­ra­en på den lan­ge ba­ne, når det ga­el­der kam­pen mod de øv­ri­ge gi­gan­ter i Pre­mi­er Le­ague.

Pud­sigt nok rum­mer den kom­men­de, flot­te are­na med 62.000 sa­e­der stort set det sam­me an­tal plad­ser som Whi­te Hart La­ne gjor­de i mester­skabs­sa­e­so­nen 1960/1961. Si­mon Chadwi­ck, Pro­fes­sor of Sports En­tre­pri­se ved Uni­ver­si­ty of Sal­ford i Man­che­ster, har i fle­re tiår ar­bej­det med sport og øko­no­mi og er en af de mest vi­den­de i Stor­bri­tan­ni­en på em­net. Han vur­de­rer, at Tot­ten­ham er på ret­te vej, men at klub­ben sta­dig har et hul op til de stør­ste klub­ben i liga­en. ”Tot­ten­ham ar­bej­der hårdt på at op­nå ja­evn­byr­dig­hed, men de er ik­ke i po­si­tion til at gå ”he­ad-to-he­ad” med for ek­sem­pel Man­che­ster-klub­ber­ne, når det ga­el­der dy­re transfers. Der­for er klub­ben sta­dig af­ha­en­gig af at hen­te un­ge ta­len­ter og til en vis grad la­de Po­chet­ti­no ud­vik­le dem. Når det er sagt, ser jeg ab­so­lut Tot­ten­ham som va­e­ren­de på vej i den rig­ti­ge ret­ning,” si­ger Chadwi­ck. ”Tot­ten­ham gør, hvad klub­ben er nødt til at gø­re: In­ve­ste­rer i in­fra­struk­tu­ren med et mål om at sik­re klub­bens frem­tid. Over de sid­ste to år­ti­er er klub­ben fal­det langt bag­ud i for­hold til for ek­sem­pel Man­che­ster Uni­ted og Ar­se­nal, men nu har klub­bens ejer sat Tot­ten­ham på ret­te kurs,” til­fø­jer han.

TRO­FA­E­ER ER VIG­TI­GE

”Tot­ten­ham bli­ver sta­er­ke­re i de kom­men­de år. Ind­ta­eg­ter­ne bli­ver stør­re, ud­gif­ter­ne bli­ver kon­trol­le­ret, og den at­trak­ti­ve be­lig­gen­hed i Lon­don bli­ver nu ud­nyt­tet op­ti­malt. På den må­de vil Tot­ten­ham med åre­ne bli­ve en end­nu me­re ro­bust og hold­bar klub,” po­in­te­r­er han. “Li­ge nu vur­de­rer jeg ik­ke Tot­ten­ham som en af de helt sto­re klub­ber, men det er ved at va­e­re ta­et på. Klub­ben mang­ler li­ge det sid­ste for at ram­me den ab­so­lut­te eli­te og mang­ler at vin­de tro­fa­e­er, for suc­ces er al­tid vig­tig i for­hold til en klubs hold­bar­hed,” si­ger Si­mon Chadwi­ck. Sam­ti­dig be­ma­er­ker Chadwi­ck, at Tot­ten­ham – uan­set øko­no­misk mus­k­ler – sy­nes at va­e­re en klub, der er ba­se­ret på at ud­vik­le spil­le­re. ”Klub­bens for­ret­nings­mo­del er ba­se­ret på at hen­te spil­le­re til en god pris og der­ef­ter sa­el­ge dem for et mar­kant stør­re be­løb. Den stør­ste ud­for­dring for Tot­ten­ham er at fin­de og ud­vik­le nye, le­den­de spil­le­re. For hver ene­ste Har­ry Ka­ne, som klub­ben op­da­ger, skal den at op­da­ge og ud­vik­le yder­li­ge­re to go­de spil­le­re,” si­ger han. ”At be­hol­de en spil­ler som Ka­ne over la­en­ge­re tid, vil­le sen­de et sig­nal til de øv­ri­ge stor­klub­ber, men per­son­ligt vil­le jeg va­e­re me­re be­kym­ret på klub­bens veg­ne, hvis Tot­ten­ham ik­ke me­re var i stand til at spot­te og ud­vik­le nav­ne som Ki­e­ran Trip­pi­er, De­le Alli, Ky­le Wal­ker-pe­ters og Har­ry Winks,” kon­sta­te­rer Si­mon Chadwi­ck.

SVA­ERT VED AT SE MESTER­SKA­BET KOM­ME I HUS

Tot­ten­hams nye og top­mo­der­ne are­na åb­ner den 15. sep­tem­ber med en stor­kamp mod Jür­gen Kl­op­ps Li­ver­pool. Stør­re kan det knapt bli­ve og ef­ter to tred­je­plad­ser og en an­den­plads i de se­ne­ste sa­e­so­ner, må Spurs reg­nes som en se­ri­øs ti­tel­bej­ler til 2019-tit­len. Men den snart 60-åri­ge mester­sk­ab­stør­ke bli­ver ik­ke brudt med et tro­fae i 2019 – i hvert fald ik­ke, hvis man spør­ger TV3 Sports fod­bold­kom­men­ta­tor Niels-chri­sti­an Fre­de­rik­sen. ”Nej, jeg ser det ik­ke kom­me. Jeg har sva­ert ved at se dem som me­ster,” si­ger han. ”Nok har Tot­ten­ham et frem­ra­gen­de mand­skab, men en ra­ek­ke fak­to­rer ta­ler imod, at de vin­der mester­ska­bet: De har haft man­ge spil­le­re til VM, og det kan in­de­ba­e­re en vis tra­et­hed. Fle­re af de an­dre top­klub­ber har op­ru­stet kraf­tigt, og jeg ser spe­ci­elt hold som Li­ver­pool og Man­che­ster Ci­ty som sta­er­ke­re end Tot­ten­ham over en hel sa­e­son. Chel­sea kom­mer med frisk ener­gi og ny ma­na­ger i Maurizio Sar­ri, mens Ar­se­nal og Man­che­ster Uni­ted og­så har enor­me am­bi­tio­ner.” ”Vi har en Pre­mi­er Le­ague, der er ja­evn­byr­dig som in­gen an­den tur­ne­ring i Eu­ro­pa, og der er man­ge hold, der kan gø­re det van­ske­ligt for Tot­ten­ham. Star­ten kom­mer til at de­fi­ne­re sa­e­so­nen for dem,” for­ud­ser Niels-chri­sti­an Fre­de­rik­sen. Kom­mer de tra­et­te og uskar­pe hjem, el­ler er det med Har­ry Ka­ne-op­ti­mis­me, bel­gi­er­ne og Frank­rigs ver­dens­me­ster Hu­go Ll­o­ris i ho­p­la ef­ter et flot VM, at Tot­ten­ham star­ter sa­e­so­nen? Og hvad med det nye sta­dion? Det har of­te va­e­ret sva­ert at be­gyn­de på en ny hjem­me­ba­ne, når sa­e­so­nen er i gang, be­ma­er­ker Niels-chri­sti­an Fre­de­rik­sen og ser med spa­en­ding frem til en start, hvor Tot­ten­ham kom­bi­ne­rer Wem­bley og Tot­ten­ham Hotspur Sta­di­um som hjem­me­ba­ner, sam­ti­dig med, at klub­ben i øv­rigt skal ud i en knald­hård Cham­pions Le­ague-kampag­ne, når grup­pe­fa­sen be­gyn­der i sep­tem­ber.

EN FOR­RY­GEN­DE IDEALOPSTILLING

Tot­ten­ham la­eg­ger ud på en af de mest højlyd­te ude­ba­ner i Pre­mi­er Le­ague, og det bli­ver ik­ke nemt at hen­te fuld høst på St James Park i Newcastle. Der­ef­ter be­nyt­ter Tot­ten­ham Wem­bley for sid­ste gang i Pre­mi­er Le­ague-hi­sto­ri­en i den­ne om­gang med en hjem­me­kamp mod Lon­don-ri­va­ler­ne fra Ful­ham, in­den tu­ren går til Old Traf­ford og Man­che­ster Uni­ted til en ae­g­te mand­doms­prø­ve for Spurs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.