PREMIER LEAGUE-ANALYSE

Manchester City?

Premier League Magasinet - - Contents - Tekst: Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

1 06 scor­in­ger og 100 po­int fik Man­che­ster Ci­ty ud af sid­ste Pre­mi­er Le­ague-sa­e­son, og kun Li­ver­pool og Man­che­ster Uni­ted for­må­e­de at vin­de over Jo­sep Gu­ar­di­o­las mand­skab i liga­en. Man­che­ster Ci­ty har den­ne som­mer købt Riy­ad Ma­hrez i Lei­ce­ster uden at mi­ste no­gen stam­spil­le­re, og od­ds­sa­et­te­re ver­den over gør Man­che­ster Ci­ty til stor­fa­vo­rit til tit­len. Men gi­ver det så over­ho­ve­det me­ning at spil­le om mester­ska­bet, el­ler skal Man­che­ster Ci­ty ba­re ha­ve til­sendt en ny po­kal? Jo­sep Gu­ar­di­o­las hold og klub ser im­po­ne­ren­de ud. Ma­hrez gi­ver Man­che­ster Ci­ty end­nu et vå­ben på en af ver­dens i for­vej­en tre bed­ste of­fen­si­ve midt­ba­ner, og hvis 33-åri­ge Fer­nan­din­ho og Ilkay Gün­do­gan hol­der sig ska­des­fri, og Vin­cent Kom­pa­ny i mid­ter­for­sva­ret kan gen­ska­be den fi­ne form fra VM med Bel­gi­en, har Jo­sep Gu­ar­di­o­la kom­pe­tent da­ek­ning på al­le plad­ser, samt den bed­ste idealopstilling og, i hvert fald i sid­ste sa­e­son, det bed­ste spil­kon­cept i top­pen af ra­ek­ken. Et va­eld af al­vor­li­ge ska­der på sam­me tid kan selvsagt tor­pe­de­re en­hver sa­e­son, og­så når man som i Man­che­ster Ci­tys til­fa­el­de sta­dig ka­em­per med at få de ege­n­ud­vik­le­de spil­le­re fra det dy­re ung­domsa­ka­de­mi til at spil­le en stor rol­le på første­hol­det. Man­che­ster Ci­tys eje­re kun­ne gi­vet­vis og­så ta­en­ke sig en end­nu bed­re sa­e­son i Cham­pions Le­ague, ger­ne med en fi­na­le i Madrid til maj, ef­ter at klub­ben i 2016 var i se­mi­fi­na­len. Hvis det fø­les som kon­stru­e­re­de ar­gu­men­ter, er det ik­ke en for­kert fø­lel­se. Man­che­ster Ci­ty er klar fa­vo­rit til liga­tit­len, selv hvis ska­der og en lang sa­e­son i Cham­pions Le­ague ta­e­rer på ener­gi­en. Må­ske skal der gø­res op med en af de sto­re te­ser om, hvor­for Man­che­ster Ci­ty ik­ke kan stø­des af tro­nen, nem­lig te­sen om, at man ik­ke kan vin­de en ni må­ne­der lang tur­ne­ring med det ek­stremt hø­je pres­spil og di­rek­te pas­nings­spil, som Li­ver­pool og Jür­gen Kl­opp sva­er­ger til.. Li­ver­pool kan slå Man­che­ster Ci­ty – de gjor­de det tre gan­ge i sid­ste sa­e­son, hvor høj­de­punk­tet var de to sej­re i Cham­pions Le­ague i be­gyn­del­sen af april. Li­ver­pools trup er ef­ter de mar­kan­te ind­køb na­e­sten li­ge så bred på midt­ba­nen og i an­gre­bet som Man­che­ster Ci­tys, og le­ver Alis­son op til sit stor­spil gen­nem fle­re år, bør Li­ver­pool i hvert fald kun­ne mind­ske sid­ste års hul på 25 po­int. Ef­ter den ne­ga­ti­ve som­mer er det sva­ert at fo­re­stil­le sig, at Man­che­ster Uni­ted og­så kan mind­ske af­stan­den op til by­s­bør­ne­ne. Der er for man­ge kon­flik­ter mel­lem José Mourin­ho, hans vig­tig­ste spil­le­re og ik­ke mindst hans di­rek­tør Ed Woodward. Tot­ten­ham Hotspur vir­ker som et me­re so­lidt bud, ef­ter det igen lyk­ke­des for­mand Da­ni­el Levy at hol­de sam­men på hol­det i det, der må va­e­re sid­ste sa­e­son sam­men med kliken for Har­ry Ka­ne, Chri­sti­an Erik­sen og De­le Alli. Det er in­gen selv­føl­ge, at kon­ti­nu­i­tet er en god ting, men det la­der til at va­e­re i Tot­ten­hams til­fa­el­de, hvis Mauri­cio Po­chet­ti­no som ven­tet kan klem­me end­nu en stor sa­e­son ud af sin sam­men­spil­le­de trup (men mang­ler der ik­ke en ek­stra an­gri­ber?). Chel­sea og Ar­se­nal er der na­ep­pe end­nu, selv­om de med nye ma­na­ge­re vir­ker me­re ve­l­o­p­lag­te end i de tra­et­te sa­e­so­ner, de le­ve­re­de sid­ste år un­der hen­holds­vis Con­te og Wenger. Så, det før­ste Li­ver­pool-mester­skab i 29 år er det bed­ste bud på at vip­pe Man­che­ster Ci­ty va­ek fra den for­ven­te­de før­ste­plads? Når Lei­ce­ster kun­ne i 2015/2016, er Man­che­ster Ci­ty selv­føl­ge­lig ik­ke urør­li­ge – men Lei­ce­ster skal og­så va­e­re glad for, at de ik­ke mød­te Ci­ty a la Gu­ar­di­o­la. Skul­le no­gen i øv­rigt le­ve­re en sen­sa­tion, der kan mat­che Lei­cesters, er Wol­ver­hamp­ton li­ge nu vo­res bed­ste bud. Ul­ve­ne spil­le­de lan­ge pe­ri­o­der af 2017/2018-sa­e­so­nen som et top-10-hold i Pre­mi­er Le­ague, og med ki­ne­si­ske Fos­un og den po­rtu­gi­si­ske su­pera­gent og alt­mu­lig­mand på trans­fer­mar­ke­det, Jor­ge Men­des, i ryg­gen har Wol­ver­hamp­ton sam­let et skar­pt hold, der ik­ke bør hav­ne i bun­den. Der­i­mod kan Newcastle me­get vel va­e­re et af de hold fra sid­ste sa­e­sons mid­ter­felt, der kom­mer i fa­re i den­ne sa­e­son. Klu­be­jer Mi­ke As­hley vil sta­dig rig­tig ger­ne sa­el­ge klub­ben, og helst uden at bru­ge ét pund til, og det kan ko­ste bå­de et brud med klub­bens vig­tig­ste ak­tiv, ma­na­ger Ra­fa­el Benítez, og en nedryk­ning. Det si­ger me­get, at man i sid­ste uge før sa­e­son­start hav­de en åben kon­flikt mel­lem spil­ler­trup­pen og le­del­sen, for­di der end­nu ik­ke var en bonus­af­ta­le på plads for sa­e­so­nen, og Newcastle end­te med at tje­ne pen­ge på transfers på som­me­rens mar­ked. Sout­hamp­ton er i fa­re for at sa­et­te et år­tis flot­te ar­bej­de over styr, med­min­dre Mark Hug­hes over­ra­sker po­si­tivt, Wat­ford skif­ter sta­dig me­get ud i trup­pen, og Hud­der­s­fi­eld får en sva­er an­den sa­e­son i Pre­mi­er Le­ague. Nej, Car­diff og Ful­ham er be­stemt ik­ke chan­ce­lø­se som op­ryk­ke­re. Så, må­ske er der al­li­ge­vel no­get at spil­le om, uan­set hvor sta­er­kt et hold, Jo­sep Gu­ar­di­o­la sen­der på ba­nen. Det er trods alt ti år si­den, at Man­che­ster Uni­ted med Cri­sti­a­no Ro­nal­do på hol­det vandt tit­len to sa­e­so­ner i tra­ek, hvil­ket in­gen har gen­ta­get si­den da. Gu­ar­di­o­las hold er i en per­fekt po­si­tion til at gø­re det, men lad os li­ge se al­le 38 spil­ler­un­der, før vi kå­rer de ly­se­blå.

Man­che­ster Ci­ty vandt i ri­me­lig sik­ker stil Cha­ri­ty Shield mod Chel­sea den 5. au­gust. Gør Man­che­ster Ci­ty det sam­me ved Pre­mi­er Le­ague i den nye sa­e­son, el­ler kan Li­ver­pool, Tot­ten­ham, Ar­se­nal, Chel­sea el­ler Man­che­ster Uni­ted for­hin­dre et nyt mester­skab til stor­fa­vo­rit­ten? Fo­to: Tim Ire­land

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.