TRANSFERGENNEMGANG

Premier League-klub­ber­ne hen­te­de spillere for et be­løb over 10 mil­li­ar­der kro­ner i transfers i som­me­ren 2018. Her er det sam­le­de trans­fer­over­blik og en vur­de­ring af ef­fek­ten af den tid­li­ge­re trans­fer­de­ad­li­ne.

Premier League Magasinet - - Contents - Tekst: Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Pre­mi­er Le­ague-klub­ber­ne be­slut­te­de i sep­tem­ber sid­ste år, at de vil­le und­gå det ka­os, fle­re af dem hav­de op­le­vet i de sid­ste da­ge og uger af trans­fer­vin­du­et i au­gust 2017. Der­for valg­te de med stem­mer­ne 14 for, fem imod og én blank stem­me at ryk­ke de­ad­li­ne for transfers fra 31. au­gust til 9. au­gust klok­ken 18.00 dansk tid, så al­le klub­ber­ne hav­de trup­per­ne på plads til sa­e­son­start. Om det pro­jekt lyk­kes af­ha­en­ger af øj­ne­ne, der ser, og ik­ke mindst hvil­ke klub­ber, de ser på.

DE TID­LI­GE HAND­LER

De ame­ri­kan­ske­je­de tra­di­tions­klub­ber Li­ver­pool og Ar­se­nal var blandt dem, der hav­de held med at få de­res af­ta­ler på plads i god tid. Li­ver­pool sik­re­de sig al­le­re­de for et år si­den en af­ta­le med RB Leipzig og de­res cen­tra­le midt­ba­ne­spil­ler Na­by Keï­ta, kø­bet af Fa­bin­ho fik Li­ver­pool og­så i hus tid­ligt i trans­fer­vin­du­et, og selv­om der gik lidt la­en­ge­re tid med Alis­son og Xher­dan Shaqi­ri, nå­e­de de to pro­fi­ler og­så at va­e­re med i en be­ty­de­lig del af Li­ver­pools for­be­re­del­ser. Ar­se­nal og klub­bens nye ma­na­ger Unai Emery var li­ge­le­des ude i god tid med en hånd­fuld dyg­ti­ge spil­le­re, der styr­ke­de trup­pen på vig­ti­ge po­si­tio­ner, og Lei­ce­ster hav­de ty­de­lig­vis en plan klar med plan­lag­te køb af en hånd­fuld spil­le­re for de pen­ge, Man­che­ster Ci­ty vil­le be­ta­le for Riy­ad Ma­hrez. Wol­ver­hamp­ton, West Ham, Brigh­ton og opryk­ker­ne Ful­ham var og­så ude i god tid med de fle­ste af de­res sto­re hand­ler, og var der­for og­så i po­si­tion til at gå ef­ter - og få fat i - øn­ske­spil­le­re i de sid­ste da­ge af trans­fer­vin­du­et.

I SID­STE ØJE­BLIK

Til gen­ga­eld hav­de an­dre travlt før luk­ke­tid. Newcastle Uni­ted, der har haft end­nu en sva­er som­mer med en bonus­strid mel­lem trup­pen og di­rek­tør Lee Charn­ley samt ejer Mi­ke As­hley, og stor util­freds­hed hos Ra­fa­el Benítez med trup­pen og de mang­len­de mid­ler til ind­køb, hav­de fle­re hand­ler li­net op i de sid­ste da­ge før trans­fer­vin­du­et luk­ke­de. Til sin ty­de­li­ge fru­stra­tion måt­te Benítez og­så skaf­fe sig af med spil­le­re før el­ler sam­ti­dig med ind­køb og le­je­mål, før As­hley og Charn­ley vil­le un­der­skri­ve nog­le få nye kon­trak­ter og købs­af­ta­ler. Tot­ten­ham ud­s­kød, tro mod be­sty­rel­ses­for­mand Da­ni­el Levys sa­ed­va­ne, og­så trans­fer­ar­bej­det til det sid­ste, hvil­ket dog ik­ke gjor­de så me­get med tan­ke på, hvor sta­erk og sam­men­spil­let en trup, Spurs går ind til sa­e­so­nen med – og det end­te da og­så med, at Ja­ck Gre­a­lish blev i Bir­m­ing­ham hos Aston Vil­la i ste­det for at flyt­te til Tot­ten­ham i det nord­li­ge Lon­don. Den helt sto­re se­ne han­del var na­tur­lig­vis sal­get af Thi­baut Cour­tois til Re­al Madrid og Chel­seas sam­ti­di­ge re­kord­køb af Ke­pa Ar­riza­ba­la­ga i At­hle­tic Bil­bao. Ke­pa blev ver­dens dy­re­ste må­l­mand,da Chel­sea ak­ti­ve­re­de en fri­købs­klau­sul på 590 mil­li­o­ner kro­ner (80 mil­li­o­ner eu­ro). Så skal de pris­be­vid­ste nok ik­ke ta­en­ke over, at Ke­pa i ja­nu­ar i år hav­de en fri­købs­klau­sul på 20 mil­li­o­ner eu­ro, som Re­al Madrid hav­de plan­lagt at ak­ti­ve­re, indtil den da­va­e­ren­de ch­eftra­e­ner Zi­ne­di­ne Zi­da­ne sag­de nej til at skif­te må­l­mand midt i sa­e­so­nen. Kon­flik­ten i Man­che­ster Uni­ted mel­lem José Mourin­ho og di­rek­tør Ed Woodward blev og­så ud­pens­let op til trans­fer­de­ad­li­ne, hvor Woodward af­vi­ste at be­ta­le de sto­re sum­mer, Mourin­ho vil­le gi­ve for spil­le­re som Har­ry Magu­i­re og To­by Alderweireld. Et va­eld af re­ser­ve­spil­le­re blev ud­le­jet i de sid­ste da­ge og vil mu­lig­vis fort­sat bli­ve det, indtil re­sten af Eu­ro­pas trans­fer­vin­due og Cham­pions­hip-klub­ber­nes le­je­vin­due luk­ker den 31. au­gust. Om mis­sio­nen med at ska­be me­re sta­bi­li­tet om­kring hol­de­ne og de­res kam­pe i au­gust og sep­tem­ber vil lyk­kes, får vi at se – men hek­tisk var de­ad­li­ne i hvert fald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.