MAN­CHE­STER UNI­TED

Premier League Magasinet - - Contents -

Man­che­ster Uni­ted har ik­ke vun­det Pre­mi­er Le­ague de se­ne­ste fem år, og det vir­ker ik­ke sand­syn­ligt, at det bli­ver aen­dret fo­re­lø­big. Spil­ler­ma­te­ri­a­let ser rig­tig for­nuf­tigt ud og bur­de på pa­pi­ret va­e­re gea­ret til i det mind­ste at ge­ne­re Man­che­ster Ci­ty og Li­ver­pool un­der­vejs i sa­e­so­nen. Men så er der José Mourin­ho. Den po­rtu­gi­si­ske tra­e­ner har brugt me­gen ener­gi i lø­bet af sa­e­son­for­be­re­del­ser­ne på at be­kla­ge sig over bå­de in­ter­ne og ek­ster­ne for­hold. Han har bå­de brok­ket sig over, at han ik­ke har haft nok spil­le­re til rå­dig­hed ef­ter VM og ment, at det var sa­er­ligt grelt for li­ge pra­e­cis hans hold, klan­dret an­fø­rer An­to­nio Va­len­cia for at va­e­re i dår­lig form og kri­ti­se­ret Mar­ti­al for at bru­ge for me­gen tid med sin ny­fød­te søn. Ef­ter trans­fer­de­ad­li­ne duk­ke­de der nye hi­sto­ri­er op om, at di­rek­tør Ed Woodward ik­ke vil­le la­de Mourin­ho kø­be de ae­l­dre el­ler dy­re spil­le­re, han ek­sem­pel­vis vil­le kø­be i Tot­ten­ham og Lei­ce­ster. Det ne­ga­ti­ve har fyldt me­re end det po­si­ti­ve, og man hu­sker, at Mourin­ho al­drig har va­e­ret me­re end tre sa­e­so­ner og en lil­le sjat i en klub. Mourin­ho og trup­pens ev­ne til at kom­me vi­de­re er af­gø­ren­de for, at Uni­ted får en brug­bar sa­e­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.