TOTTENHAM HOTSPUR

Premier League Magasinet - - Contents -

Top­pla­ce­rin­ger i de se­ne­ste sa­e­so­ner har gjort Tot­ten­ham til et mand­skab, man skal reg­ne med. Et uhy­re sam­men­spil­let hold med mas­ser af kva­li­tet og man­ge spil­le­re, der gjor­de det godt ved det ny­li­ge VM. Al­le nøg­le­spil­ler­ne er sta­dig i trup­pen, og der­med kan ma­na­ger Po­chet­ti­no byg­ge vi­de­re på sit flot­te fun­da­ment. Der er dog spørgs­måls­tegn. Har Vm-spil­ler­ne kra­ef­ter til at hol­de til en lang sa­e­son, og hvor­dan over­kom­mer Spurs en van­ske­lig sa­e­son­start med tre ude­kam­pe og Ful­ham på Wem­bley, in­den Tot­ten­ham Hotspur Sta­di­um ind­vies 15. sep­tem­ber? Får Tot­ten­ham en god start, kan det sag­tens bli­ve en ram­pe til no­get rig­tig stort og eu­fori på den nye are­na. Om­vendt kan en dår­lig start hur­tigt gø­re sa­e­so­nen til et af­dans­nings­bal for en sam­men­spil­let Tot­ten­ham-trup, der snart skal kul­mi­ne­re, hvis det skal bli­ve til en po­kal el­ler to. Pre­mi­er Le­ague-tit­len står na­tur­lig­vis øverst på øn­ske­li­sten, men spørgs­må­let er, om Tot­ten­ham og Erik­sen kan over­le­ve mø­det med de klub­ber, der har lidt fle­re pen­ge på bank­bo­gen og der­med og­så bre­de­re trupper. Tot­ten­ham har en me­get so­lid start-11’er, men er alt­så og­så sår­bar over for ska­der til nøg­le­spil­ler­ne, og det kan bli­ve kost­bart over 38 kam­pe.

Tekst: Mi­cha­el Søv­sø

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.