CRYSTAL PALACE

Premier League Magasinet - - Contents - Tekst: Se­ba­sti­an Stan­bury

For sjet­te sa­e­son i tra­ek spil­ler Crystal Pa­la­ce i den bed­ste ra­ek­ke. Klub­ben har i sam­me pe­ri­o­de haft seks for­skel­li­ge ma­na­ge­re med stør­re el­ler min­dre suc­ces, og un­der­vejs har Lon­don-hol­det va­e­ret i over­ha­en­gen­de fa­re for at ryk­ke ned, men hver gang er det i sid­ste en­de lyk­ke­des at bli­ve op­pe. Én gang har Crystal Pa­la­ce li­ge ak­ku­rat sne­get sig op i den øver­ste halv­del, tien­de­plad­sen i 2015, men el­lers er hol­det slut­tet mel­lem num­mer 11 og num­mer 15. Og det er en stor suc­ces. Crystal Pa­la­ce har al­drig tid­li­ge­re va­e­ret seks sa­e­so­ner i tra­ek i den bed­ste ra­ek­ke. Ta­et­test på kom­mer de fi­re år i star­ten af halvfjerd­ser­ne og fi­re sa­e­so­ner frem til den før­ste Pre­mi­er Le­ague-sa­e­son i 1992/1993. Al­li­ge­vel er der ik­ke lagt op til, at klub­ben vil bru­ge den ak­tu­el­le sta­bi­li­tet til at sø­ge la­en­ge­re opad i ra­ek­ken. Det kun­ne va­e­re gå­et galt i sid­ste sa­e­son, hvor hol­det un­der Frank de Bo­er og ef­ter­føl­gen­de Roy Hodgson tab­te de før­ste syv kam­pe uden at sco­re, og over­le­vel­se er og­så målsa­et­nin­gen i den­ne sa­e­son, forta­el­ler Hodgson an­det­steds i det­te ma­ga­sin. Så­dan er vir­ke­lig­he­den for de min­dre klub­ber i Pre­mi­er Le­ague: Over­le­vel­se først og frem­mest – alt an­det er en bonus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.