BOURNEMOUTH

Premier League Magasinet - - Contents - Tekst: Mi­cha­el Søv­sø

Man­ge af de tra­di­tio­nelt min­dre klub­ber i en­gelsk fod­bold har stuk­ket na­e­sen frem og op i Pre­mi­er Le­ague i den se­ne­ste hånd­fuld sa­e­so­ner – og fle­re har vist en over­ra­sken­de hold­bar­hed. Bour­ne­mouth er en af de klub­ber, der har over­le­vet mod al­le od­ds. ”The Cher­ri­es” ryk­ke­de op i 2015 og er stik imod for­vent­nin­ger­ne sta­dig med i Pre­mi­er Le­ague på trods af liga­ens la­ve­ste til­sku­er­tal og et Vi­ta­li­ty Sta­di­um med en re­kord­lav ka­pa­ci­tet på li­ge un­der 12.000 sa­e­der. ”Vi må al­drig ta­ge det for gi­vet el­ler ta­en­ke, at vi har en gi­ven ret til at va­e­re her. Ret­ten til at va­e­re i Pre­mi­er Le­ague skal vi ar­bej­de for hver ene­ste dag. Mi­ne spil­le­re er en grup­pe, der al­drig tror, de er slå­et. Har du har den ev­ne, gi­ver du al­drig op,” sag­de ma­na­ger Ed­die Howe til The Te­le­graph, da end­nu en sa­e­son i den øver­ste ra­ek­ke blev sik­ret i for­å­ret. Det ske­te ef­ter en dår­lig sa­e­son­start med ne­der­lag i de før­ste fi­re kam­pe, in­den Bour­ne­mouth fandt sig selv om­kring års­skif­tet og slog sig helt op som 12’er i ta­bel­len. I den­ne som­mer har klub­ben for­be­redt sig med fi­ne kam­pe mod La Liga-hold som Se­vil­la og Le­van­te, men vil utvivl­s­omt va­e­re underdog igen, når sa­e­so­nen be­gyn­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.