WATFORD

Premier League Magasinet - - Contents -

Det end­te med at bli­ve en gan­ske dra­ma­tisk sa­e­son for Lon­don-mand­ska­bet i fjor og en tra­e­ner­fy­ring af po­rtu­gi­si­ske Marco Silva, der blev sendt på po­r­ten ef­ter en ned­t­ur om­kring års­skif­tet. Det ske­te ef­ter et par tur­bu­len­te må­ne­der, be­gyn­den­de med, at Ever­ton vil­le hen­te Silva som af­lø­ser for fy­re­de Ro­nald Ko­e­man. Det fik Li­ver­pool-klub­ben ik­ke lov til, og Silvas mang­len­de gejst, og den der­af føl­gen­de uro, før­te til et se­ri­øst form­dyk for Wat­ford. Fy­rin­gen fulg­te. Portu­gi­se­ren Silva blev straks af­løst af span­ske Javi Gracia. På den må­de var der alt­så ik­ke ta­le om en fod­bold­fi­lo­so­fisk re­vo­lu­tion, og Gracia kom og­så glim­ren­de fra start i sit nye job hos Wat­ford. Men kun be­gyn­del­sen var til­freds­stil­len­de, og som sa­e­so­nen skred frem, kom Gracia og­så i pro­ble­mer. Wat­ford hen­te­de blot fem af de sid­ste 27 po­int i sa­e­so­nen. Man­ge af nøg­le­spil­ler­ne spil­le­de mar­kant rin­ge­re end tid­li­ge­re, og der blev na­tur­ligt nok stil­let sto­re spørgs­måls­tegn ved Gracia, der dog for­må­e­de at be­hol­de sit job som­me­ren over. Al­le­re­de fra sa­e­son­start kom­mer han un­der al­vor­ligt pres, hvis re­sul­ta­ter­ne ude­bli­ver. Sa­e­so­nen be­gyn­der uden den bra­si­li­an­ske stjer­ne Ri­char­li­son, der i slut­nin­gen af juli røg til Ever­ton for 40 mil­li­o­ner pund. Det er så­ma­end in­gen rin­ge­re end den tid­li­ge­re Wat­ford-ma­na­ger Marco Silva, der nu – ef­ter et til­løb – står i spid­sen for Ever­ton.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.