CARDIFF CITY

Premier League Magasinet - - Contents -

Pre­mi­er Le­ague by­der igen vel­kom­men til Car­diff Ci­ty og det tem­pe­ra­ments­ful­de pu­bli­kum på Car­diff Ci­ty Sta­di­um. Da by­ens sta­dion hed Ni­ni­an Park, var det be­rømt og be­ryg­tet at be­sø­ge for ude­hold – og ik­ke mindst ude­hol­de­nes til­ha­en­ge­re, og no­get af den hid­si­ge stem­ning er ta­get med over på den ny are­na. Her er ”The Blu­e­birds” klar til at slås for over­le­vel­se un­der ma­na­ger Neil War­no­ck, der har dik­te­ret tung fy­sik som et af de sto­re hol­de­punk­ter i den kamp. Tra­e­nin­gen i for­sa­e­so­nen er hår­de­re end no­gen­sin­de, så­le­des og­så for et nyt dansk Pl-isla­et i form af ”slug­ge­ren” Ken­neth Zo­ho­re, der i al­ler­hø­je­ste grad har fun­det sig til ret­te i det syd­li­ge Wa­les. An­dre klub­ber har va­e­ret ude ef­ter Zo­ho­re, men ma­na­ger War­no­ck har tid­li­ge­re ud­talt, at ”Zo­ho­re skif­ter ik­ke, før jeg dør af et hjerteanfald og en an­den ma­na­ger ta­ger over.” Så dan­ske­ren med num­mer 10 er sva­ert skat­tet i den wa­li­si­ske ho­ved­stad og star­ter sa­e­so­nen bå­de som ska­des­fri og ny­bagt far ef­ter det, som han kal­der den lyk­ke­lig­ste som­mer i sit liv. Ef­ter Serie A med Fi­o­ren­ti­na for nog­le sa­e­so­ner si­den ga­el­der det alt­så nu en af de an­dre sto­re liga­er i Eu­ro­pa, og det skal bli­ve in­ter­es­sant at se, hvor­dan en Zo­ho­re i top­form kla­rer sig mod de sto­re dren­ge i en­gelsk fod­bold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.