FUL­HAM

Premier League Magasinet - - Contents -

” The Cot­ta­gers” er til­ba­ge i Pre­mi­er Le­ague, og det pas­ser med klub­bens og fan­se­nes selv­for­stå­el­se. Ful­ham har va­e­ret ne­de i The Cham­pions­hip si­den 2014, men kla­re­de alt­så co­me­ba­ck­et i fjor ef­ter en højdra­ma­tisk sa­e­son, der kul­mi­ne­re­de med play­off-tri­um­fen og 1-0-sej­ren over Aston Vil­la på Wem­bley. En ka­em­pe forløsning for Ful­ham, der mi­ste­de den di­rek­te op­ryk­ning til Pre­mi­er Le­ague på sid­ste spil­le­dag. Alt det er glemt, og for­vent­nin­ger­ne er ste­get dra­stisk op til den nye sa­e­son, ef­ter­som Ful­ham gan­ske sen­sa­tio­nelt har hen­tet Je­an Mi­cha­el Se­ri i Li­gue 1-klub­ben Ni­ce. Midt­ba­ne­man­den fra El­fen­ben­sky­sten do­mi­ne­re­de to­talt i Li­gue 1 i 2016/2017-sa­e­so­nen og var ta­et på et skif­te til Bar­ce­lo­na – an­gi­ve­ligt var der og­så stor in­ter­es­se fra sto­re Pl-klub­ben. Ni­ce lod ham ik­ke gå, og det gjor­de Se­ri vred. Han spil­le­de ik­ke sin bed­ste sa­e­son i fjor på et Ni­ce-hold, der gik ned i ka­den­ce. In­teres­sen fra de al­ler­stør­ste klub­ber af­tog, Ful­ham slog til, og står alt­så nu med en spil­ler, der bli­ver be­teg­net som et af de mest spa­en­den­de nyind­køb til Pre­mi­er Le­ague over­ho­ve­det i den kom­men­de sa­e­son. Han kom­mer ind på et Ful­ham-mand­skab, der i for­vej­en be­sid­der mas­ser af ta­lent og må­ske kan bli­ve en po­si­tiv over­ra­skel­se i 2018/2019-sa­e­so­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.