SPILTIPS

Premier League Magasinet - - Contents -

LI­VER­POOL vin­der Pre­mi­er Le­ague 5,00 @ bwin

Man­che­ster Ci­ty er kla­re fa­vo­rit­ter til at gen­vin­de Pre­mi­er Le­ague-tit­len, men od­ds 1,70 fri­ster ik­ke i for­hold til at lå­se ind­sat­sen i en hel sa­e­son. Og så er det alt­så og­så va­erd at ta­ge med, at vi skal 10 år til­ba­ge i ti­den for at fin­de det se­ne­ste ek­sem­pel på en dob­belt vin­der af Pre­mi­er Le­ague, da Man­che­ster Uni­ted fuld­før­te et hat­tri­ck af mester­ska­ber ved at vin­de i 2008/09 for­an net­op Li­ver­pool. Li­ver­pool selv har ik­ke vun­det mester­ska­bet si­den 1990, men tro­en på, at guldtør­ken en­de­lig får en en­de i den­ne sa­e­son tri­ves om­kring Mer­sey­si­de. Jür­gen Kl­opp har ef­ter­hån­den mo­del­le­ret hol­det om­kring sin spil­fi­lo­so­fi, som har vun­det man­ge neut­ra­le fod­bold­hjer­ter un­der­vejs. Ne­der­la­get i Cham­pions Le­ague-fi­na­len kan må­ske va­e­re et be­vis på, at Li­ver­pool sta­dig mang­ler den sid­ste ky­nis­me. Til gen­ga­eld vir­ker kri­tik­ken af de­fen­si­ven en smu­le over­dre­vet med tan­ke på, at kun Uni­ted (19) og Ci­ty (18) le­ve­re­de fle­re cle­an she­ets end Li­ver­pools 17 i sid­ste sa­e­son. Og så har Li­ver­pool alt­så spra­engt ban­ken ved at hen­te Alis­son til må­l­mand­spo­sten fra Roma, mens isa­er midt­ba­nen og­så frem­står styr­ket ef­ter de ind­køb, der var fo­re­ta­get ved det­te blads de­ad­li­ne. Man­che­ster Ci­ty er som na­evnt fa­vo­rit­ter til at gen­vin­de tit­len, mens Man­che­ster Uni­ted – som det og­så be­skri­ves an­det­steds her på spilsi­der­ne – vir­ker grog­gy og trans­fe­ra­pa­ti­ske. Chel­sea skal vaen­ne sig til en helt an­den spil­lestil un­der Maurizio Sar­ri og til at ha­ve den loven­de men re­la­tivt uprø­ve­de Ke­pa i må­let i ste­det for Thi­baut Cour­tois. Og­så Ar­se­nal har få­et ny ma­na­ger ef­ter Wenger-ae­ra­en, og selv om Unai Emery uden tvivl er en kom­pe­tent tra­e­ner, så rå­der han ik­ke over liga­ens bre­de­ste trup. Tot­ten­ham er den evige out­si­der, og det ta­el­ler fak­tisk som et plus, at di­rek­tør Levy holdt fast på stjer­ner­ne. Til gen­ga­eld skal Spurs at­ter vaen­ne sig til en ny hjem­me­ba­ne, da det ny­byg­ge­de sta­dion nu er klar, og den pro­ces har før ko­stet sej­re. På bund­linj­en står, at Li­ver­pool li­ge nu lig­ner det bed­ste bud på en slags out­si­der til at fravri­ste Ci­ty tit­len, og så tra­ek­ker det da ik­ke ned, at De Rø­de fak­tisk har vun­det de fi­re se­ne­ste ind­byr­des op­gør mod Pep Gu­ar­di­o­las dren­ge.

MAN­CHE­STER UNI­TED slut­ter ik­ke i top-4 3,25 @ bet365

Man­che­ster Uni­ted har haft en tvivl­s­om start på sa­e­so­nen med fle­re skuf­fen­de re­sul­ta­ter og en mas­se støj om­kring José Mourin­ho. Det sid­ste er må­ske ik­ke så unor­malt, men den det er an­led­nin­gen der­i­mod. For mens den po­rtu­gi­si­ske ma­na­ger ger­ne stil­ler sig i sk­ud­linj­en for at be­skyt­te sin trup, så har han i den­ne som­mer brugt sin ta­le­tid til at kri­ti­se­re fle­re navn­giv­ne spil­le­re samt klub­bens mang­len­de ind­køb på trans­fer­mar­ke­det. José Mourin­ho hø­rer der­for blandt fa­vo­rit­ter­ne til at bli­ve den før­ste ma­na­ger i Pre­mi­er Le­ague, der for­la­der sin klub i uti­de. Den slags od­ds er me­get om­skif­te­li­ge, og det kan va­e­re sva­ert at vur­de­re va­er­di­en i od­ds 8,00 på, at Mourin­ho bli­ver ud­skif­tet før nav­ne som Clau­de Pu­el og Ra­fa Benítez, som og­så har de­res at slås med i hen­holds­vis Lei­ce­ster og Newcastle. Den sti­gen­de uro og den mang­len­de trans­ferak­ti­vi­tet gør, at tro­en på Man­che­ster Uni­ted li­ge nu er min­dre, end den var før sid­ste sa­e­son. Her slut­te­de De Rø­de Dja­ev­le med 19 po­int op til by­ri­va­ler­ne fra Ci­ty og 11 po­int ned til Chel­sea på fem­te­plad­sen. Og da de seks tra­di­tio­nel­le kan­di­da­ter til top-4-plad­ser­ne ik­ke sy­nes at stå sva­ge­re end i sid­ste sa­e­son, prø­ver vi et spil på, at Uni­ted uden for top-4 for fjer­de gang i lø­bet af de sid­ste seks sa­e­so­ner.

WEST HAM slut­ter i top-10 2,37 @ bet365

West Ham har haft den sto­re pen­ge­pung frem­me ef­ter an­sa­et­tel­sen af Ma­nu­el Pel­le­gri­ni som ma­na­ger. Fe­lipe An­der­son er kom­met til fra La­zio som en re­kord­høj trans­fer, men og­så nav­ne som An­driy Yar­molen­ko, Is­sa Diop og den trans­fer­fri West Ham-sup­por­ter Ja­ck Wils­he­re bør gi­ve an­led­ning til op­ti­mis­me hos de sa­e­be­bob­le-bla­e­sen­de sup­por­te­re. En ny ma­na­ger og fle­re nye spil­le­re er na­tur­lig­vis in­gen ga­ran­ti for suc­ces. Det er tva­er­ti­mod en co­ck­tail, som skal blan­des over tid, hvis re­sul­ta­tet skal va­e­re godt. Men 64-åri­ge Ma­nu­el Pel­le­gri­ni er en ru­ti­ne­ret ma­na­ger, som og­så ken­der Pre­mi­er Le­ague gan­ske vel fra sin i Man­che­ster Ci­ty fra 2013 til 2016. West Ham er slut­tet uden for top-10 i fi­re af seks sa­e­so­ner si­den op­ryk­nin­gen i 2012, men i en sa­e­son, hvor mid­ter­fel­tet ser yderst bredt og ta­et ud, er det de små mar­gi­na­ler, der kan gø­re den po­si­ti­ve for­skel. Dem har West Ham må­ske sid­den­de på ba­en­ken, så vi prø­ver med et skud på, The Ham­mers havner i den bed­ste halv­del til od­ds 2,37.

SERGIO AGÜERO top­sco­rer 10,00 @ Uni­bet

Mo­ha­med Sa­lah hav­de en su­ve­ra­en 2017/2018-sa­e­son med den se­ne­re Vm-top­sco­rer i form af Har­ry Ka­ne li­ge i ha­e­le­ne. Og så er der nav­ne som Arsenals Pierre-emerick Aubameyang og Ro­me­lo Lukaku, som først nu for al­vor skal til at vi­se sit va­erd i Man­che­ster Uni­ted. I jag­ten på lidt va­er­di er top­sco­rer­val­get dog fal­det på Sergio Agüero, som på en el­ler an­den må­de al­tid for­mår at fly­ve lidt un­der ra­da­ren. Ar­gen­ti­ne­ren har le­ve­ret mindst 20 mål de sid­ste fi­re sa­e­so­ner i Pre­mi­er Le­ague. I sid­ste sa­e­son gav 22 start­plad­ser im­po­ne­ren­de 21 scor­in­ger, men bag den flot­te sta­ti­stik gem­mer sig selv­føl­ge­lig og­så hi­sto­ri­en om en ska­des­pla­get 2017/2018-sa­e­son. Man­che­ster Ci­ty har op­ru­stet trup­pen med Riy­ad Ma­hrez, som le­ve­re­de 10 as­sists for Lei­ce­ster i sid­ste sa­e­son. Sergio Agüero kan der­for se frem til at bli­ve ser­vi­ce­ret af lidt af en hånd­fuld, da og­så Ke­vin De Bruy­ne, Leroy Sa­ne, David Silva og Raheem Sterling i sid­ste sa­e­son stod bag et to­cif­ret an­tal må­l­o­p­la­eg. Vi ta­ger der­for chan­cen med et od­ds­ma­es­sigt skud fra di­stan­cen i form af et spil på, at Sergio Agüero bli­ver Pre­mi­er Le­ague-top­sco­rer til en be­ta­ling, der ti­dob­ler ind­skud­det.

AR­SE­NAL slut­ter i top-4 3,00 @ Bet­fair

En ae­ra er slut i Ar­se­nal, hvor Unai Emery skal løf­te 22 års arv fra Ar­se­ne Wenger. Fans af Lon­don-klub­ben vil kryd­se fin­gre for, at tronskif­tet fo­re­går me­re gnid­nings­frit end det for­løb, der fulg­te i kølvan­det på Sir Alex Fer­gu­sons exit fra Man­che­ster Uni­ted. Og det vir­ker hel­ler ik­ke helt uta­en­ke­ligt. Ar­se­nal har i hvert fald købt klogt ind til op til sa­e­so­nen. Og så har The Gun­ners den for­del, at hol­det ik­ke skal bru­ge tid og ener­gi på Cham­pions Le­ague i mod­sa­et­ning til de klub­ber, man skal ka­em­pe mod i for­hold til at slut­te i top-4. Det ta­ler imod spil­let, at Arsenals trup – i det mind­ste på pa­pi­ret – ik­ke er den sta­er­ke­ste blandt top­hol­de­ne. Spørgs­må­let er der­for, om Unai Emery kan ska­be en fø­lel­se af sammenhold, li­ge­som me­get af­ha­en­ger af, om Mezut Özil kan bru­ge sin exit fra lands­hol­det til at­ter at løf­te Arsenals of­fen­siv, hvor Pierre-emerick Aubameyang nu for al­vor skal tra­e­de i ka­rak­ter som skar­p­ret­ter. Lyk­kes det, står Ar­se­nal med go­de kort på hån­den i for­hold til at ven­de til­ba­ge til top-4, som klub­ben slut­te­de i ty­ve sa­e­so­ner i tra­ek, før fem­te­plad­sen i 2016/2017 og sid­ste sa­e­sons 6.-plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.