TRUP, TAKTIK OG IDEALOPSTILLING

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

Neil War­no­ck kom­mer med en bri­tisk manager-ap­pro­ach til tin­ge­ne, som blandt an­det ud­lø­ste et ska­en­de­ri med Wolverhamptons manager Nu­no Espi­ri­to San­to i sidste sa­e­son. Di­rek­te spil frem­for pas­ning­s­la e k ke­ri er er­hans fi­lo­so­fi, hvil­ket gan­ske ut­ra­di­tio­nelt be­tød, at Cardiff ryk­ke­de op med kun lid tover 45 pro­cent­bold­be­sid­del­se. War­no­ck har of­te stil­let Cardiff op i en so­lid 4-3-3-for­ma­tion, men der spe­ku­le­res li­ge­le­des i en me­re ”Premier League-ori­en­te­ret” 3-4-3-for­ma­tion, som vil gi­ve Cardiff op­ti­mal ud­nyt­tel­se af spil­ler­ma­te­ri­a­let. Så snart bol­de­ne­rero­bret, for­sø­ger Cardiff at flyt­te spil­let op på ba­nens for­re­ste tred­je­del og ram­me hol­dets wings, der der­ef­ter løf­ter bol­den vi­de­re op til spy­d­spid­sen. Her skal Ken­neth Zo­ho­re for­ment­lig slås med ind­kø­bet fra Bri­stol City, Bob­by Re id, om plad­sen i star­top­stil­lin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.