10 AF HI­STO­RI­ENS STO­RE UN­DER­DOGS

Premier League Magasinet - - Underdogs -

1 URUGUAY VM 1950

Det stør­ste trau­me i bra­si­li­ansk fod­bold (ind­til 2014). Bra­si­li­en var sto­re fa­vo­rit­ter til VM på hjem­me­ba­ne, men tab­te 1-2 til det lil­le na­bo­land. Ne­der­la­get fik Bra­si­li­en til at skif­te fra hvi­de til de nu be­røm­te gu­le trø­jer. 2 NOT­TING­HAM FO­REST SIDST I 70’ER­NE Bri­an Cloug­hs hold ryk­ke­de op i den gam­le First Di­vi­sion med hi­sto­ri­ens fem­tela­ve­ste po­int­to­tal, men vandt først mester­ska­bet som op­ryk­ke­re, si­den to liga­cup-tit­ler og som kro­nen på va­er­ket Mester­hol­de­nes Eu­ro­pa Cup to gan­ge li­ge­så.

3 IPSWICH TOWN 1978-81

Sir Bob­by Rob­sons hold stod en anel­se i skyg­gen af Not­ting­ham Fo­rest, men det gør ik­ke FA Cup-tri­um­fen i 1978, hvor man slut­te­de på 18.-plad­sen i liga­en, og UEFA Cup-sej­ren i 1981 min­dre im­po­ne­ren­de.

4 DAN­MARK EM 1992

Dan­mark mis­se­de kva­li­fi­ka­tio­nen, men kom med, for­di Ju­goslavi­en blev ude­luk­ket. Hol­det hav­de kort tid til at for­be­re­de sig, men slog de for­sva­ren­de eu­ro­pa- og ver­dens­me­stre, Hol­land og Tys­kland, i se­mi­fi­na­len og fi­na­len.

5 HERFØLGE 1999/2000

Jo­hn ”Faxe” Jen­sens før­ste tra­e­nerjob, spå­et som nedryk­ker i Tips­bla­det og en uspek­taku­la­er mid­ter­pla­ce­ring saesonen for­in­den. Ik­ke me­get pe­ge­de på et mester­skab til Herfølge, men et mester­skab var, hvad klub­ben vandt.

6 GRAEKENLAND EM 2004

De fle­ste spillere op­t­rå­d­te i den hjem­li­ge liga, og Graekenland var det an­den­la­vest pla­ce­re­de hold på UEFA’S rang­li­ste, som hav­de kva­li­fi­ce­ret sig til EM. Sneg sig vi­de­re fra grup­pen på an­tal score­de mål og vandt lut­ter 1-0-sej­re i kno­ck­out­fa­sen.

7 MONTPELLIER 2011/2012

PSG var li­ge be­gyndt at kø­be ind Qa­tar-sty­le, men Montpellier, der var ble­vet num­mer 14 i saesonen for­in­den, vandt mester­ska­bet. Det fik den far­ve­ri­ge pra­esi­dent Lou­is Ni­col­lin til at frem­si­ge sit udø­de­li­ge ci­tat: ”Hvis jeg var Mar­seil­le, Pa­ris, Ly­on, Lil­le el­ler Ren­nes, vil­le jeg stik­ke mig selv i rø­ven med en pøl­se! Sik­ke en yd­my­gel­se for dem.”

8 EIBAR 2012/2013

Der bor 27.000 men­ne­sker i by­en, sta­dion har plads til lidt over 7000, og hol­det var op­ryk­ke­re i Se­gun­da Di­vi­sion, da det ryk­ke­de di­rek­te op i La Liga. Endte egent­lig som nedryk­ker, men El­che blev tvangs­nedryk­ket, Eibar blev red­det og har va­e­ret La Liga-hold si­den.

9 HOBRO IK 2012/2013

Klub­ben ryk­ke­de for før­ste gang op i 1. di­vi­sion i 2010 og hav­de et af ra­ek­kens mind­ste bud­get­ter, men ryk­ke­de al­li­ge­vel op i Superligaen i 2013. Her over­le­ve­de hol­det, som be­stod af del­tidsprof­fer, med en for­nem sy­ven­de­plads.

10 LEICESTER CITY 2015/2016

Saesonen for­in­den gen­nem­før­te hol­det ”the gre­at esca­pe”, efter det gik ind i april må­ned med bare fi­re liga­sej­re. Men Leicester over­le­ve­de og tog mo­men­tum med ind i den sa­e­son, der endte med det be­røm­te mester­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.