PÅ MED ARBEJDSHANDSKERNE

SYV DAN­SKE­RE tør­ner i den kom­men­de sa­e­son ud for Bun­des­liga-hold, men in­gen af dem kan for al­vor vi­de sig sik­ker på fast spil­le­tid.

Premier League Magasinet - - Bundesligaen - Tekst: Ni­co­lai Lis­berg

Jeg er en smu­le an­der­le­des end an­dre midt­ba­ne­spil­le­re. Al­le her er tek­nisk frem­ra­gen­de og go­de pas­nings­spil­le­re, hvor mi­ne kva­li­te­ter me­re er løb, råb og fight.” Tho­mas Dela­ney var me­get af­kla­ret på sit før­ste pres­se­mø­de hos Borus­sia Dort­mund, hvor han trods en pris på om­trent 20 mil­li­o­ner eu­ro godt vid­ste, at han ik­ke bare går di­rek­te ind i star­top­stil­lin­gen. Dan­ske­ren får hård kon­kur­ren­ce af Ma­h­moud Da­houd, der tek­nisk set er et ni­veau over dan­ske­ren, men Tho­mas Dela­ney kan med eg­ne ord, lø­be, rå­be og ka­em­pe, og det bli­ver der og­så brug for på et Dort­mund-hold, der har suk­ket efter le­de­re de sidste par sa­e­so­ner. Må­ske Yus­suf Poul­sen ik­ke rå­ber li­ge­så me­get, men han figh­ter til gen­ga­eld, og det er og­så nød­ven­digt, nu hvor Ralf Ha­sen­hüttl er va­ek. Østri­ge­ren så en stor stjer­ne i Yus­suf Poul­sen, der nu skal over­be­vi­se Ralf Rang­ni­ck om, at han sta­dig skal va­e­re fast mand hos øst­ty­sker­ne. I Frank­furt lig­ner Fre­de­rik Røn­now til gen­ga­eld en mand til star­top­stil­lin­gen, efter han igen, igen er fulgt i spo­re­ne på Lukas Hra­decky. Han pres­ses af Fe­lix Wiedwald i må­let, men det vil al­li­ge­vel va­e­re over­ra- sken­de, hvis han ik­ke er første­må­l­mand, når den nye sa­e­son spar­kes i gang. I ka­te­go­ri­en be­gra­en­set spil­le­tid fin­der vi blandt an­dre Emil Berg­gren. An­gri­be­ren fik en­de­lig de­but for Mainz i ef­ter­å­ret og score­de og­så et par mål, men en ny ska­de har sat ham lidt til­ba­ge i op­tak­ten til saesonen. Til gen­ga­eld har Mainz solgt ud af de­res an­gri­be­re, så den 1,94 me­ter hø­je dansker skal nok få spil­le­tid, hvis el­lers krop­pen mak­ker ret. Spil­le­tid kan der og­så godt bli­ve til Ja­cob Bruun Lar­sen. Dan­ske­ren var le­jet ud til Stutt­g­art i for­å­ret, men ser ud til at skul­le spil­le ef­ter­å­ret i Dort­mund. Hol­det fra Ruhr er godt be­sat på de to kan­ter, men Ja­cob Bruun Lar­sen har gjort det godt i test­kam­pe­ne, hvor han og­så er ble­vet for­søgt helt frem­me og score­de hat­tri­ck i en test­kamp mod FC Zürich. Ny dansker i Bun­des­liga-sam­men­ha­eng er An­dreas Poul­sen. Den nu tid­li­ge­re Fcm-spil­ler er en mand til frem­ti­den og kom­mer nok til at stå i skyg­gen af Oscar Wendt i sin før­ste sa­e­son hos die Fo­h­len, mens den sidste dansker i Bundesligaen, Uf­fe Bech, skal va­e­re glad, hvis bare der er skyg­ge at stå i. Den 25-åri­ge dansker er på kon­trakt i Han­nover, men lig­ner ik­ke en mand, der har en frem­tid i den nordty­ske klub.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.