FOLKEVOGNEN ER KØRT I GRØFTEN

Premier League Magasinet - - Bundesligaen - Tekst: Ni­co­lai Lis­berg

Få klub­ber i Tys­kland har bed­re øko­no­mi­ske for­ud­sa­et­nin­ger end Wol­fsburg, men klub­ben har af fle­re om­gan­ge for­møblet en unik chan­ce for at bli­ve per­ma­nent top­hold. Et kon­se­kvens af et liv i over­ha­lings­ba­nen for den fol­ke­vogns eje­de klub, hvis frem­tid me­re end no­gen­sin­de af­ha­en­ger af bil­fa­bri­kan­tens ska­eb­ne.

Det er sja­el­dent ke­de­ligt i Wol­fsburg. Alt­så fod­bold­klub­ben. By­en er en an­den hi­sto­rie og må­ske en af man­ge år­sa­ger til, at net­op fod­bold­hol­det al­drig for al­vor har fun­det sta­bi­li­tet, men me­re om det se­ne­re. For på ni år har VFL Wol­fsburg op­le­vet me­re end de fle­ste. Fra mester­skab i 2009 til na­er nedryk­ning i 2011. Po­kal­tri­umf og an­den­plads i 2015, Cham­pions Le­ague kvart­fi­na­le i 2016 til bå­de i år og sid­ste år at spil­le Nedryk­nings­kam­pe for at und­gå nedryk­ning til 2. Bun­des­liga. Spil­le­re som Ke­vin de Bruy­ne, Ivan Pe­ri­sic, Lu­iz Gu­sta­vo An­dré Schür­r­le og Juli­an Drax­ler er la­en­ge va­ek, og i ste­det be­står nu­ti­dens hold pri­ma­ert af spil­le­re, der ik­ke for al­vor har slå­et igen­nem an­det­steds. Men hvor­for er det gå­et så galt for Wol­fsburg? For at be­sva­re det spørgs­mål er vi nødt til at gå til­ba­ge til 2009. Hol­det med Fe­lix Ma­gath i spid­sen er li­ge ble­vet me­stre for før­ste gang i hi­sto­ri­en. Gra­fi­te og Edin Dze­ko er de sto­re stjer­ner, men al­le­re­de sa­e­so­nen ef­ter slut­ter hol­det ne­de på en tien­de­plads og året ef­ter en 15.-plads. Wol­fsburg hav­de nå­et top­pen med en klar fi­lo­so­fi, men hav­de in­gen idé om, hvor­dan de skul­le vi­de­re­ud­vik­le fi­lo­so­fi­en, og de måt­te hur­tigt ind­se, at det er sva­e­re­re at for­bli­ve på top­pen, end det er at kom­me derop. Fe­lix Ma­gath valg­te ef­ter mester­ska­bet i 2009 at smut­te til Schal­ke, og an­sa­et­tel­sen af først Ar­min Veh og si­den Ste­ve Mc­cla­ren ef­ter­lod ik­ke et ind­tryk af, at Wol­fsburg vid­ste, hvad de vil­le fremad-

ret­tet. Det var om ik­ke an­det sva­ert at se den rø­de tråd i de to an­sa­et­tel­ser. Nu kun­ne man så fri­stes til at tro, at de klog af ska­de hav­de en bed­re idé om, hvor­dan de sku­le ri­de vi­de­re på suc­ce­sen fra 2015, men Wol­fsburg hav­de ik­ke be­talt dy­re la­e­re­pen­ge. De hav­de ba­re be­talt pen­ge. Med Die­ter Heck­ing og Klaus Al­lofs hav­de de fun­det en kon­stel­la­tion, der kun­ne få dem til­ba­ge til top­pen, men det stod og­så hur­tigt klart for en hver – på na­er li­ge Klaus Al­lofs - at Die­ter Heck­ing ik­ke var den ret­te mand til at fø­re dem vi­de­re. Den bryske ty­sker er ik­ke li­ge­frem kendt som no­gen in­nova­tiv-tra­e­ner, og med Ke­vin De Bruy­nes af­gang for­svandt det kre­a­ti­ve om­drej­nings­punkt hos Wol­fsburg. Klaus Al­lofs over­vur­de­re­de må­ske og­så Wol­fsburgs til­tra­ek­nings­kraft, da han i 2015 åben­mun­det gik ef­ter spil­le­re som Ma­rio Mandžukić, Fer­nan­do Tor­res og Romelu Lukaku, men i ste­det end­te med Ni­ck­las Bendt­ner.

VOLKSWA­GEN-SKAN­DA­LEN

Sal­get af Ke­vin De Bruy­ne lu­ne­de godt i klubkas­sen, og det var der be­hov for, for sam­ti­dig med Wol­fsburgs suc­ces op­le­ve­de de­res fun­da­ment, bil­fa­bri­kan­ten Volkswa­gen, sin stør­ste kri­se no­gen­sin­de. Det var ble­vet op­da­get, at det ty­ske bil­fir­ma over en la­en­ge­re år­ra­ek­ke hav­de snydt med bi­lens softwa­re, så de­res mil­jø­ven­li­ge di­e­sel­bi­ler al­li­ge­vel ik­ke var så mil­jø­ven­li­ge, som de frem­stod. En mas­se bi­ler måt­te til­ba­ge­kal­des, Volkswa­gens om­døm­me led enorm ska­de, og øko­no­mi­en li­ge­så. En øko­no­mi der af fle­re om­gan­ge er ble­vet ka­na­li­se­ret vi­de­re til fod­bold­klub­ben og som har skabt grund­la­get for, at den lil­le by Wol­fsburg over­ho­ve­det er at fin­de i Bun­des­liga­en. Uden Volkswa­gen in­tet Wol­fsburg.

I 1938 bo­e­de der om­trent 1000 men­ne­sker i den lil­le by, der se­ne­re skul­le bli­ve kendt som Wol­fsburg, og hvor Volkswa­gen valg­te at la­eg­ge de­res nye ho­ved­sa­e­de. I 2018 er det an­tal knap 125.000, og by­en er af fle­re om­gan­ge ble­vet kå­ret som den ri­ge­ste i Tys­kland må­lt på gen­nem­snit­lig ind­komst per ind­byg­ger. Da Volkswa­gen-skan­da­len brød ud, var den nye chef for Volkswa­gen, Mat­t­hi­as Mül­ler, ude at si­ge, at fir­ma­et skul­le spa­re, og at de vil­le kig­ge på sponsora­tet til fod­bold­klub­ben. Wol­fsburg chef Klaus Al­lofs for­søg­te at ma­ne til be­sin­dig­hed ved at si­ge, at sponsora­tet ik­ke var så højt, og at Volkswa­gen fak­tisk fik me­re ud af sam­ar­bej­det med Wol­fsburg end om­vendt. Selv­føl­ge­lig har Wol­fsburg an­dre ind­ta­egtskil­der end Volkswa­gen, men når et fir­ma de­ci­de­ret ejer en klub og la­eg­ger et be­løb, der år­ligt an­slås til at va­e­re li­ge i un­der­kan­ten af 100 mil­li­o­ner eu­ro, så var det sva­ert at ta­ge Klaus Al­lofs’ ord for go­de va­rer. Da klub­ben i for­ri­ge sa­e­son red­de­de li­vet ef­ter Nedryk­nings­kam­pe, be­kra­ef­te­de Volkswa­gen, at de nu vil­le re­du­ce­re det år­li­ge bi­drag til klub­ben uden dog at gå i de­tal­jer med hvor me­get.

DEN RØ­DE TRÅD OG VENNETJENESTERNE

De se­ne­ste to sa­e­so­ner har Wol­fsburg brugt i om­eg­nen af 100 mil­li­o­ner eu­ro på nye spil­le­re, mens de blot har solgt for 40 mil­li­o­ner eu­ro. Så selv­om Volkswa­gen har re­du­ce­ret støt­ten, så er der kun en del af for­kla­rin­gen på, hvor­for hol­det de se­ne­ste to sa­e­so­ner har måt­te spil­le Nedryk­nings­kam­pe for at be­va­re sta­tus som Bun­des­liga­mand­skab. Den an­den del hand­ler om en Tru­man-ag­tig by, en mang­len­de rød tråd og de man­ge ven­ne­tje­ne­ster, der fulg­te ef­ter suc­ce­sen in 2015. For selv­om by­en er blandt de ri­ge­ste i Tys­kland, er den og­så blandt de ke­de­lig­ste. Fod­bold­spil­le­re har sva­ert ved at bo der i la­en­ge­re tid ad gan­gen, og nog­le fal­der al­drig til i by­en, som er ble­vet be­skre­vet som en Tru­man-ag­tig by med re­fe­ren­ce til den fal­ske og op­stil­le­de by i Jim Car­rey­fil­men The Tru­man Show. Al­le­re­de året ef­ter suc­ces­sa­e­so­nen i 2015 lå Wol­fsburg igen og ro­e­de rundt i mid­ten af ta­bel­len, og al­li­ge­vel hold­te klub­ben sta­e­digt fast i Die­ter Heck­ing. Det gjor­de de, for­di de spil­le­de sig frem til kvart­fi­na­len i Cham­pions Le­ague, og for­di Die­ter Heck­ing var en god ven af Klaus Al­lofs, hvis magt på det tids­punkt gra­en­se­de til den, Fe­lix Ma­gath hav­de i sin an­den pe­ri­o­de i klub­ben. Først i ef­ter­å­ret 2016 blev Klaus Al­lofs nødt til at af­ske­di­ge sin go­de ven, men man tro­e­de na­ep­pe si­ne eg­ne øj­ne, da han som af­lø­ser fandt en an­den god kam­me­rat i Valéri­en Is­maël. Den tid­li­ge­re for­svars­spil­ler hav­de ik­ke le­ve­ret nog­le sto­re re­sul­ta­ter i sin be­gra­en­se­de tra­e­n­er­kar­ri­e­re, og gjor­de det hel­ler ik­ke i Wol­fsburg. Al­li­ge­vel fik han trods to ne­der­lag og en en­kelt sejr veks­let sin mid­ler­ti­di­ge kon­trakt til en per­ma­nent en af slagsen, der dog kun va­re­de i fi­re må­ne­der, in­den han blev fy­ret. Kort tid ef­ter Klaus Al­lofs i øv­rigt var ble­vet det sam­me. Kun halvan­det år ef­ter at klub­ben vandt po­ka­len og slut­te­de to­er i liga­en, lå den i bun­den af ta­bel­len uden tra­e­ner, sport­s­di­rek­tør og fi­lo­so­fi. Og der lig­ger den så end­nu. Yder­li­ge­re et par fy­rin­ger af bå­de sport­s­di­rek­tø­rer og tra­e­ne­re har gjort, at Folkevognen sid­der fast i grøften. Volkswa­gen yder fort­sat start­hja­elp, men de kom­mer ik­ke ren­den­de med det sam­me, de kal­der fra Wol­fsburg. Må­ske det der­for er me­get godt, at Wol­fsburg nu og her i Bru­no Lab­ba­dia har Bundesligaens vel nok bed­ste brand­sluk­ker, for ef­ter et langt liv i over­ha­lings­ba­nen er spørgs­må­let, hvad der sker med Wol­fsburg, når klub­ben end­nu en gang for­sø­ger at ki­ck­star­te sig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.