VID­STE DU, AT...

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

Manchester Uni­teds ho­ved­kon­tor for kom­merci­el­le af­ta­ler og sponsor­ple­je lig­ger ik­ke ved Old Traf­ford, men der­i­mod på en at­trak­tiv adres­se i Lon­don om­gi­vet af am­bas­sa­der og dy­re ho­tel­ler ved Gre­en Park. Tan­ken bag er, at ek­si­ste­ren­de og po­ten­ti­el­le sponso­rer fin­der det no­get let­te­re at fly­ve til den kosmopo­li­ti­ske ho­ved­stad end til Manchester, hvor man of­te al­li­ge­vel skal mel­lem­lan­de i en bri­tisk el­ler eu­ro­pa­ei­sk luft­havn. Én af Manchester Uni­teds spe­ci­a­li­te­ter i Gla­zer-fa­mi­li­ens re­ge­rings­tid har va­e­ret at skri­ve re­gio­na­le sponsoraf­ta­ler in­den for en ra­ek­ke vidt for­skel­li­ge bran­cher på fle­re kon­ti­nen­ter, sam­ti­dig med at stor­klub­ben er en af de dyg­tig­ste i ver­den til at gi­ve små og sto­re sponso­rer va­er­di for de­res mil­li­o­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.