TRUP, TAKTIK OG IDEALOPSTILLING

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

Få hold kan føl­ge med, når Li­ver­pool skru­er ind­sat­sen op på 100 pro­cent med et højt gen­pres og hur­ti­ge om­stil­lin­ger. Og in­tet hold be­sid­der en skar­pe­re front­trio. Når hol­det let­ter tryk­ket på spe­e­de­ren, ro­der det sig dog tit ud i pro­ble­mer, for selv om for­sva­ret er bed­re end sit ryg­te, er Li­ver­pool ik­ke skabt til at for­sva­re en fø­ring. 47 po­int har man smidt i liga­en un­der Kl­opp ef­ter at ha­ve va­e­ret for­an. Det stør­ste pro­blem har va­e­ret, at midt­ba­nens ev­ne til at kon­trol­le­re en kamp via bold­be­sid­del­se har va­e­ret for dår­lig. Det ses og­så, når mod­stan­der­ne par­ke­rer bus­sen, og Li­ver­pool skal ska­be kam­pe­ne, for her er hol­det tit ble­vet fan­get i uba­lan­ce. Det skal boldsik­re Fa­bin­ho og dy­na­mi­ske Na­by Këi­ta aen­dre på, li­ge­som de og­så bør le­ve­re bed­re da­ek­ning til for­sva­ret, når mod­stan­de­ren har ini­ti­a­ti­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.