TRUP, TAKTIK OG IDEALOPSTILLING

Premier League Magasinet - - Kampprogram -

I sid­ste sa­e­son blev Ra­fa­el Benítez i pe­ri­o­der anklaget for at par­ke­re bus­sen og spil­le alt for de­fen­sivt. Det var Benítez ik­ke enig i, og han blev i øv­rigt ved at på­stå, at hans mand­skab vil­le vok­se, som sa­e­so­nen skred frem. Det ske­te, og Benítez fik der­med ret. I det me­ste af sa­e­so­nen spil­le­de Ra­fa­el Benítez med fi­re mand i ba­ge­ste ka­e­de – dog skif­te­de han in­di­mel­lem til et fem­mands­for­svar. Det skal bli­ve spa­en­den­de at se, om vi får et me­re of­fen­sivt Newcastle-hold at se i den­ne sa­e­son. Po­ten­ti­a­let skul­le va­e­re til ste­de, og spil­ler­ne har nu vig­tig er­fa­ring fra sid­ste sa­e­son at tra­ek­ke på. Til gen­ga­eld be­kym­rer en splid mel­lem top­le­del­sen og spil­ler­trup­pen indtil kort før sa­e­son­start om bonus­af­ta­len, og det sam­me gør det sto­re mod­sa­et­nings­for­hold mel­lem ma­na­ger Benítez og klu­be­jer Mi­ke As­hley, der vil sa­el­ge klub­ben og ef­ter spa­ni­e­rens me­ning er alt for til­ba­ge­hol­den­de på trans­fer­mar­ke­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.