KAN DANSKERNE TA­GE DET NA­E­STE SKRIDT?

Der er skå­ret ned på an­tal­let af dan­ske­re i La Liga for­ud for den kom­men­de sa­e­son, men kvan­ti­tet er ik­ke lig med kva­li­tet, og de re­ste­ren­de fem står i de fle­ste til­fa­el­de over for de­fi­ne­ren­de sa­e­so­ner, når de skal ta­ge det na­e­ste skridt i kar­ri­e­ren.

Premier League Magasinet - - La Liga - Tekst: Ni­co­lai Lis­berg

Det var en blåstem­pling af Da­ni­el Wass og hans kar­ri­e­re, da han den 10. juli of­fi­ci­elt blev pra­e­sen­te­ret som ny Va­len­cia-spil­ler. Tre go­de år i Cel­ta hav­de over­be­vist Va­len­cia om, at Da­ni­el Wass var klar til me­re. Klar til at ta­ge det na­e­ste skridt. Som 29-årig er han hav­net på kar­ri­e­rens stør­ste adres­se og i en af spansk fod­bolds stør­ste klub­ber. Na­e­ste sa­e­son står den på Cham­pions League og top­strid for dan­ske­ren, der nok pri­ma­ert er købt ind grun­det sin al­si­dig­hed, for i Mar­ce­li­nos 4-4-2-for­ma­tion er han i hård kamp med Geof­frey Kon­dog­bia og Da­ni Pa­rejo om plad­ser­ne cen­tralt, mens Car­los So­ler for­ment­lig sa­et­ter sig på plad­sen på høj­re kant. I ven­skabs­kam­pe­ne er han ble­vet brugt på ven­stre­kan­ten, og må­ske er det her, at han skal for­sø­ge at bi­de sig fast i kampen for spil­le­tid. På ven­stre­kan­ten fin­der vi med sik­ker­hed og­så Da­ni­el Wass’ nu tid­li­ge­re klubkam­me­rat Pio­ne Si­sto. Den dan­ske lands­holds­spil­ler lag­de for­ry­gen­de ud i sidste sa­e­son og top­pe­de frem til vin­ter li­sten over flest as­sists i La Liga, in­den han så gik lidt i stå i for­å­ret. Pio­ne Si­sto spil­le­de fle­re go­de kam­pe end de­but­sa­e­so­nen, men i Vi­go hå­ber de på, at dan­ske­ren bli­ver me­re sta­bil i si­ne pra­e­sta­tio­ner, så of­fen­si­ven ik­ke kun af­ha­en­ger af Ia­go As­pas. Håb er der og­så knyt­tet til La Li­gas ny­e­ste dansker, som ik­ke er over­ra­sken­de er et Cel­ta Vi­go-køb i FC Nord­s­ja­el­land i form af midt­ba­ne­spil­le­ren Mat­hi­as Jen­sen, der pas­ser til sti­len men og­så får hård kon­kur­ren­ce. En spil­ler, som Cel­ta Vi­go til gen­ga­eld ik­ke sa­et­ter den sto­re lid til, er An­drew Hjulsa­ger. Saesonen be­gynd­te el­lers loven­de med ind­hop i to af de før­ste fi­re kam­pe, men her­ef­ter røg han helt ud af trup­pen, in­den han blev ud­le­jet til Gra­na­da i den na­est­bed­ste ra­ek­ke, hvor det dog ik­ke blev til me­get me­re spil­le­tid af den grund. Et le­je­op­hold kun­ne sag­tens bli­ve ak­tu­elt igen for An­drew Hjulsa­ger, der godt nok har to år til­ba­ge af sin kon­trakt med Cel­ta Vi­go, men som snart skal ha­ve ki­ck­star­tet kar­ri­e­ren. Sidste dansker i det span­ske er Si­mon Kja­er, for hvem før­ste sa­e­son i Se­vil­la bød på lidt af hvert. To tra­e­ner­fy­rin­ger, en po­kal­fi­na­le, sto­re øre­ta­e­ver samt kvart­fi­na­le­op­gør i Cham­pions League. Di­ver­se ska­der øde­lag- de den dan­ske lands­holds­an­fø­rers ryt­me og re­sul­te­re­de og­så i kri­tik fra den lo­ka­le pres­se, om end han of­te var en af de bed­re i en de­fen­siv, der al­drig for al­vor fandt fod­fa­e­ste. Kan Si­mon Kja­er holde sig ska­des­fri, bør han få en vig­ti­ge­re rol­le i den­ne sa­e­son, sa­er­ligt efter sal­get af Clé­ment Leng­let, når bå­de han og Se­vil­la skal ta­ge det na­e­ste skridt og igen ka­em­pe med om Cham­pions Le­agu­e­plad­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.