LAR­SEN STÅR MED DE BEDSTE KORT PÅ HÅN­DEN

Syv dan­ske­re har mu­lig­hed for at kom­me i kamp i Serie A i den fo­re­stå­en­de sa­e­son, men in­gen af dem er på for­hånd til­ta­enkt en ho­ved­rol­le. Ly­sest ser si­tu­a­tio­nen ud for Jens Stry­ger Lar­sen i Udi­ne­se.

Premier League Magasinet - - Serie A - Tekst: Jes­per Ral­b­jerg

Står de ita­li­en­ske me­di­ers for­hånds­vur­de­rin­ger til tro­en­de, kom­mer den fo­re­stå­en­de sa­e­son i Serie A kun i me­get be­gra­en­set om­fang til at by­de på spil­le­tid til de dan­ske ita­li­ens­fa­re­re. Af de syv dan­ske­re der skal tje­ne dag­løn­nen i ita­li­ensk fod­bold – An­dreas Cor­ne­li­us i Ata­lan­ta, Ja­cob Ras­mus­sen i Em­po­li, Christian Nør­gaard i Fi­o­ren­ti­na, Riza Dur­mi­si i La­zio, Jo­a­chim An­der­sen i Samp­do­ria, Jens Od­gaard i Sas­suo­lo og Jens Stry­ger Lar­sen i Udi­ne­se – er det kun sidst­na­evn­te der spås en re­el chan­ce for en plads i klub­bens star­top­stil­ling. I sidste sa­e­son blev det til 30 op­tra­e­de­ner i Serie A og et en­kelt mål for Stry­ger Lar­sen. Det er ab­so­lut me­re end god­kendt for lands­holds­ba­ck­en. Ba­ck­kol­le­ga­en Riza Dur­mi­si kan med si­ne of­fen­si­ve kva­li­te­ter bli­ve et ekstra vå­ben i La­zio-tra­e­ner Si­mo­ne In­zag­his arsenal. In­zag­his mand­skab vil ger­ne frem over step­per­ne, og ho­ved­stads­klub­ben har na­ep­pe hen­tet Dur­mi­si fra Be­tis for at la­de ham til­brin­ge hele saesonen på re­ser­ve­ba­en­ken. Dur­mi­si skal ka­em­pe mod bel­gi­ske Lukaku og ru­ma­en­ske Ra­du om plad­sen på La­zi­os ven­stre kant, men det skul­le va­e­re un­der­ligt hvis der ik­ke bli­ver plads til dan­ske­ren før el­ler si­den. La­zi­os spil­lestil pas­ser glim­ren­de til Dur­mi­sis ka­rak­te­ri­sti­ka, og det skal bli­ve in­ter­es­sant at se hvad det kan bli­ve til for Dur­mi­si i La­zio. I Ber­ga­mo skal An­dreas Cor­ne­li­us for­sø­ge at fortra­en­ge en­ten Go­mez el­ler Za­pa­ta fra Ata­lan­tas star­top­stil­ling. Som ud­gangs­punkt er Cor­ne­li­us – i bedste fald – tra­e­ner Gas­pe­ri­nis tred­je­valg til angrebet, men saesonen bli­ver lang, og chan­cen skal nok op­stå. Knap så lyst ser det ud for Christian Nør­gaard i Fi­o­ren­ti­na, hvor der er hård kamp om plad­ser­ne på midt­ba­nen, om end fra­va­e­ret af kro­a­ti­ske Milan Ba­delj na­tur­lig­vis øger dan­ske­rens chan­ce for en plads i ram­pe­ly­set. Der­i­mod ser Jo­a­chim An­der­sen ud til at kun­ne få en del spil­le­tid i Samp­do­ri­as mid­ter­for­svar. Un­ger­s­ven­de­ne Od­gaard (19 år) og Ras­mus­sen (21 år) skal for­ment­lig be­trag­te saesonen 2018-19 som et la­e­re­år. Skul­le det bli­ve til me­re end en hånd­fuld kam­pe fra start for den­ne duo, vil det va­e­re at be­trag­te som en po­si­tiv over­ra­skel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.