På Kung­li­ga Ope­ran är det in­te ovan­ligt att an­ta­let ko­sty­mer till en en­da fö­re­ställ­ning upp­går till över 200. OPE­RA har träf­fat kre­a­tö­rer­na bakom de handsyd­da ska­pel­ser­na.

Tidskriften OPERA - - Innehåll - Www.te­atro-re­al.com

oänd­li­ga, sam­ti­digt som väg­gar­na ock­så speg­lar sa­long­en. När det av­slö­jas att Ju­lia i själ­va ver­ket var en man, te­a­ter­di­rek­tö­rens äls­ka­de Gon­za­lo (Tho­mas Tatzl), ut­bry­ter en re­vo­lu­tion i publi­ken som de­las i två lä­ger: den man­li­ga de­len av publi­ken som för­sva­rar den fria kärleken, och den kvinn­li­ga de­len som för­fa­sas i bor­ger­lig in­skränkt­het. Ing­en tar nå­gon no­tis om den kors­fäs­te Kristus, med un­dan­tag för den sjuk­hus­per­so­nal, skö­ters­kor och lä­ka­re som vår­dar hans okän­da pa­to­lo­gi. Sce­nen slu­tar med att Kristus­fi­gu­ren, som är än­nu en in­kar­na­tion av Gon­za­lo, ut­ta­lar de be­röm­da or­den: “Det är full­bor­dat.”

Den av­slu­tan­de sce­nen är en di­a­log mel­lan te­a­ter­di­rek­tö­ren och en ma­gi­ker som för­kla­rar te­a­terns be­dräg­li­ga il­lu­sion. Allt är ba­ra på­hitt och trol­le­ri. Te­a­ter­di­rek­tö­ren, som har för­li­kat sig med sin kär­lek till Gon­za­lo, väl­jer att vän­da den kon­ven­tio­nel­la te­a­tern ryg­gen och i stäl­let fort­sät­ta sö­ka ”te­a­tern un­der san­den” i det eg­na omed­vet­na.

Ope­ran är skri­ven för li­ten or­kes­ter, tju­go­fy­ra mu­si­ker med elektro­nisk för­stärk­ning på var­je in­stru­ment, vil­ket får det att lå­ta myc­ket mer, sam­ti­digt som man tyd­ligt kan ur­skil­ja var­je in­stru­ment för sig. En­semb­len Klang­fo­rum Wi­en er­sät­ter te­a­terns or­di­na­rie or­kes­ter un­der led­ning av te­a­terns chefs­di­ri­gent Pablo He­ras-ca­sa­do. Ame­ri­ka­nen Robert Castro har re­gis­se­rat och har vid sin si­da haft tys­kar­na sce­no­gra­fen Alex­an­der Pol­zin och ljus­de­sig­nern Urs Schö­ne­baum.

Det är ett spän­nan­de ny­skri­vet verk ef­ter en av den mo­der­na spans­ka te­a­terns för­grunds­ge­stal­ter, en stor pro­duk­tion och en ar­bets­se­ger för Te­atro Re­al, som be­fäs­ter sin ställ­ning som upp­stic­ka­re bland Eu­ro­pas mer in­tres­san­ta ope­ra­hus just nu, även un­der den nye ope­ra­che­fen Jo­an Ma­ta­bosch.

SO­TE­LO: EL PÚ­BLI­CO

Ur­pre­miär 24 feb­ru­a­ri, be­sökt fö­re­ställ­ning 6 mars. Di­ri­gent: Pablo He­ras-ca­sa­do Re­gi: Robert Castro Sce­no­gra­fi: Alex­an­der Pol­zin Ljus­de­sign: Urs Schö­ne­baum Ko­re­o­gra­fi: Dar­rell Grand Moultrie So­lis­ter: José An­to­nio López , Isa­bel­la Gaudí, Tho­mas Tatzl, Gun-brit Bark­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.