Det gusta­vi­ans­ka ope­ra­hu­set Fri­lans­sce­no­gra­fen Tor Ce­der­man byg­ger en tre­di­men­sio­nell kon­struk­tion av Carl Fred­rik Adelcrantz´ ope­ra­hus i ska­la 1:20.

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

† Ba­sen Gö­ran An­nebring har av­li­dit 65 år gam­mal. Han var född i dals­länds­ka Ed, men flyt­ta­de till Stock­holm vid 16 års ål­der för mu­sik­ut­bild­ning­ens skull. Grund­ut­bild­ning­en fick han på Adolf Fred­riks Mu­sik­klas­ser och Stock­holms Musikgymnasium samt vid Ope­ra­hög­sko­lan i Stock­holm. Hans sång­lä­ra­re var Fol­ke We­dar och Hel­ge Bri­li­oth. Han sjöng på de fles­ta svens­ka ope­ra­sce­ner­na, men även i Tyskland och Ös­ter­ri­ke. Un­der 1990-ta­let med­ver­ka­de han fli­tigt på Folko­pe­ran i rol­ler som Sa­rastro i Troll­flöj­ten, Cre­spel, Dr Mi­ra­kel och Da­pertut­to i Hoff­manns även­tyr, Frosch och Frank i Lä­der­lap­pen. Vid Vis­by ru­in­spel gjor­de han pri­orn Walter i Petrus de Da­cia. På Kung­li­ga Ope­ran minns jag ho­nom som Mas­ke­rad­mäs­ta­ren i Carl Ni­el­sens Maske­rad och Sci­ar­ro­ne i Tosca. An­nebring var ock­så en klas­siskt sko­lad gi­tar­rist och fram­träd­de som tru­ba­dur. † Den ita­li­ens­ke re­gis­sö­ren Luca Ron­co­ni har av­li­dit strax för sin 82-års­dag. Han väx­te upp i Tu­ni­si­en, men ut­bil­da­de sig till skå­de­spe­la­re i Rom i bör­jan av 1950-ta­let. Från 1963 var han främst verk­sam som re­gis­sör, först in­om tal­te­a­tern. På Burgt­hea­ter i Wi­en sat­te han upp bå­de Eu­ri­pi­des dra­ma Bac­kan­ter­na och Aristo­fa­nes Fåg­lar­na. Men fram­för allt är han ihåg­kom­men för si­na ope­raupp­sätt­ning­ar. På La Scala i Mi­la­no re­gis­se­ra­de han bl.a. Don Car­los och Tro­ja­ner­na med Dun­ja Vej­zo­vic´ som Di­don. Här sva­ra­de den världs­be­röm­de mo­deska­pa­ren Karl La­ger­f­eld för ko­sty­mer­na. På Ros­sini­festi­va­len i Pe­sa­ro bi­drog Ron­co­ni med sin re­gi till en re­näs­sans för Ros­si­nis då säl­lan spe­la­de Re­san till Reims med Claudio Ab­bado som di­ri­gent. På Salz­burg­fest­spe­len iscen­sat­te han Don Gio­van­ni.

Luca Ron­co­ni sam­ar­be­ta­de med många le­dan­de sce­no­gra­fer, som t.ex. Pi­er Lui­gi Piz­zi, Lu­ci­a­no Da­mi­a­ni och Ezio Fri­ge­rio. Ron­co­ni var även chef för Te­atro Sta­bi­le i Tu­rin 1989–94. Sö­ren Tran­berg † Ope­ras­ång­ar­na Oleg Bry­jak, 54 år, och Ma­ria Rad­ner, 34 år, för­o­lyc­ka­des i fly­go­lyc­kan i frans­ka Alperna den 24 mars, då de flög hem till Düs­sel­dorf ef­ter en fö­re­ställ­ning av Si­eg­fri­ed på Te­at­re del Li­ceu i Barcelona. Ma­ria Rad­ners man och ba­by om­kom ock­så i olyc­kan.

Ba­ry­to­nen Oleg Bry­jak var född i Ka­zakstan och har trots sin fas­ta an­ställ­ning vid Deutsche Oper am Rhe­in i Düs­sel­dorf sjung­it på värl­dens sto­ra ope­ra­sce­ner som t.ex. i Wi­en, Chi­ca­go, London, To­kyo, Paris och Zürich. Han har fram­trätt i de sto­ra ba­ry­ton­rol­ler­na hos Wag­ner (Hans Sachs, Hol­län­da­ren, Tel­ramund) och Ver­di (Amo­nas­ro, Ja­go, Ri­go­let­to, Fal­staff ), men även som Scar­pia i Tosca och ti­tel­rol­len i Gi­an­ni Schic­chi. I som­ras gick han in som Al­be­rich i Ring­en i Bay­reuth, sam­ma roll som han sjöng i Barcelona da­gen fö­re olyc­kan.

Al­ten Ma­ria Rad­ner var född och boende i Düs­sel­dorf, där hon stu­de­ra­de sång för Mar­ga Schiml. Sin de­but gjor­de hon re­dan un­der stu­di­e­ti­den un­der Zu­bin Meh­tas led­ning. Hon de­bu­te­ra­de på Metro­po­li­tan i New York i Rag­narök och på La Scala i Mi­la­no i Die Frau oh­ne Schat­ten 2012. För­ra vå­ren sjöng hon Anna i Ber­li­oz' Tro­ja­ner­na på La Scala. Åt­skil­li­ga fram­trä­dan­den som Er­da i Ring­en, i London, Berlin och Leip­zig och det var ock­så den rol­len hon sjöng i Barcelona. Hen­nes kon­ser­tre­per­to­ar var om­fat­tan­de med Mahler, Dvořák, Schu­mann och Hän­del.

Den­na tra­gis­ka för­lust för opera­värl­den be­kla­gas djupt och många var­ma tan­kar går till Oleg Bry­jaks och Ma­ria Rad­ners an­hö­ri­ga. Gö­ran Ga­de­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.