TE­ATRO COMUNALE DI BO­LOG­NA

5

Tidskriften OPERA - - Reportage - Sö­ren Tran­berg 5 6

In­vig­ning: 14 maj 1763 Ar­ki­tekt: An­to­nio Gal­li Bi­bi­e­na An­tal plat­ser: 1 034 Ope­ra­chef: Ni­co­la Sa­ni

Den Nors­ke Ope­ra & Bal­lett i Oslo har fått ny ope­ra­chef och ny chefs­di­ri­gent

44Den ir­länds­ka re­gis­sö­ren An­ni­le­se Miskim­mon (f. 1974) har ut­setts till ope­ra­chef i Oslo. Miskim­mon ef­ter­trä­der Per Boye Han­sen den 1 au­gusti 2017, men hon kom­mer re­dan i år att ar­be­ta som råd­gi­va­re och bör­ja plan­läg­ga de kom­man­de sä­song­er­nas pro­gram. Miskim­mon är se­dan 2012 ope­ra­chef för Den Jys­ke Ope­ra i År­hus. Hon är en myc­ket ef­ter­frå­gad re­gis­sör och näs­ta år ska hon re­gis­se­ra för Glyn­de­bour­ne Fes­ti­val and Tour, Te­at­re del Li­ceu i Bar­ce­lo­na och Kung­li­ga Ope­ran i Stock­holm ( Jenu°fa). Den tys­ke di­ri­gen­ten Karl-he­inz Stef­fens (f. 1961) blir ny mu­sik­chef (chefs­di­ri­gent) fr.o.m. den 1 au­gusti 2016. Nu är Stef­fens chefs­di­ri­gent för Deutsche Staatsphil­har­mo­nie Rhe­in­land-pfalz i Lud­wigs­ha­fen am Rhe­in. Stef­fens är ut­bil­dad kla­ri­net­tist och har ti­di­ga­re va­rit so­lo­kla­ri­net­tist i Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker. 2002 blev han pro­fes­sor i kla­ri­nett vid Hoch­schu­le für Mu­sik ”Hanns Eis­ler” i Ber­lin och var verk­sam här till 2008. Snart kom­mer Karl-he­inz Stef­fens att gö­ra sin de­but på Züricho­pe­ran, där han ska di­ri­ge­ra Così fan tut­te. www.ope­ra­en.no

Drott­ning­holms Slottste­a­ter fi­rar 250-års­ju­bi­le­um

Jan Sand­ströms ny­skriv­na ope­ra Ro­ko­ko­ma­ski­ne­ri­et är en hyll­ning till den uni­ka ba­rock­te­a­tern. Tu­va­li­sa Rang­ström sva­rar för li­bret­tot, som är på svens­ka, och hon lå­ter hand­ling­en ut­spe­la sig på te­a­tern när den var ny för 250 år se­dan. Ver­ket är be­ställt och fi­nan­si­e­rat av Drott­ning­holms­tea­terns Vän­ner som en gå­va till te­a­tern in­för ju­bi­le­et.

Stina An­ker re­gis­se­rar och di­ri­gent är Da­vid Stern. Bland so­lis­ter­na märks Loa Falk­man, Eli­sa­beth Meyer, Ma­til­da Pauls­son, Mar­tin Van­berg och Jo­han Schink­ler. Ur­pre­miär den 7 ju­ni och to­talt blir det åt­ta fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 19 ju­ni. Som­ma­rens and­ra sto­ra pro­duk­tion blir Mo­zart Don Gio­van­ni med Marc Min­kowski som di­ri­gent. I fjol gavs Fi­garos bröl­lop, som ock­så den re­gis­se­ra­des av Ivan Alex­an­dre. I ti­tel­rol­len åter­finns Je­an-sé­basti­en Bou. Det blir åt­ta fö­re­ställ­ning­ar un­der pe­ri­o­den 13– 27 au­gusti. www.dtm.se

Bel­li­nis Pu­ri­ta­ner­na i År­hus

6Den Jys­ke Ope­ra i År­hus öpp­nar näs­ta sä­song 2016–17 med Bel­li­nis Pu­ri­ta­ner­na. En av Dan­marks in­ter­na­tio­nellt mest ef­ter­frå­ga­de so­pra­ner, Hen­ri­et­te Bon­de-han­sen, sjung­er sömn­gång­ers­kan El­vi­ra, f.ö. roll­de­but. Sång­ers­kans se­nas­te roll­de­but var som Lu­cia i Lu­cia di Lam­mer­mo­or på Kö­pen­hamn­so­pe­ran 2014. För re­gin sva­rar av­gå­en­de ope­ra­che­fen An­ni­le­se Miskim­mon. Di­ri­gent är Tobias Ring­borg. Tre fö­re­ställ­ning­ar blir det: 17, 19 och 21 au­gusti. www.jys­ke-ope­ra.dk

Jo­el Berglund-sti­pen­di­a­ter

Årets Jo­el Berglund-sti­pen­di­a­ter är mez­zo­so­pra­nen Em­ma Sven­te­li­us och ba­ry­to­nen Han­nes Öberg. Pris­sum­man är på 40 000 kro­nor var­de­ra.

Em­ma Sven­te­li­us stu­de­rar vid Uni­ver­si­tät für Mu­sik und darstel­len­de Kunst i Wi­en. Hon har bl.a. med­ver­kat i Vadste­naA­ka­de­mi­ens urupp­fö­ran­de av Ma­rie Samu­els­sons ope­ra Jo­run orm i öga 2013.

Han­nes Öberg är ut­bil­dad vid Ope­ra­hög­sko­lan i Stock­holm. Han har med­ver­kat i Kung­li­ga Ope­rans/unga på Ope­rans upp­sätt­ning av Min bror är Don Ju­an (2014) och i Jo­run orm i öga i Vadste­na.

Jo­el Berglund-sti­pen­di­et ad­mi­ni­stre­ras och de­las ut av Stif­tel­sen Kung­li­ga Te­a­terns So­lis­ter. Sti­pen­di­et in­stif­ta­des 1986 och fon­dens än­da­mål är att bi­stå unga sång­a­re un­der ut­bild­ning. Jo­el Berglund (1903– 85) var bas­ba­ry­ton, hov­sång­a­re och ope­ra­chef.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.