Nä­san

Tidskriften OPERA - - Föreställningar - FIN­LANDS NA­TIO­NA­LO­PE­RA, HELSING­FORS • RE­CEN­SENT: SÖ­REN TRAN­BERG www.oop­pe­ra­ba­let­ti.fi • FOTO: HE­IK­KI TUULI

Di­mitrij Sjosta­ko­vitj förs­ta ope­ra Nä­san, ba­se­rad på Go­gols be­röm­da no­vell, är ett av ope­ra­lit­te­ra­tu­rens märk­li­gas­te verk. En mu­si­ka­lisk ur­ladd­ning med ett myl­ler av ka­rak­tä­rer och en sam­hälls­sa­tir som fort­fa­ran­de drab­bar. Egent­li­gen bor­de den­na fan­tas­ma­go­ri va­ra ospel­bar ef­tersom de sjut­tio oli­ka ka­rak­tä­rer­na när­mast är skis­sar­ta­de. Möjligen är ver­ket ba­ra jäm­för­bart med Pro­kofjevs Kär­le­ken till de apel­si­ner­na. I en ope­ra mås­te man all­tid kom­pri­me­ra hand­ling­en. Men Sjosta­ko­vitj och hans med­li­bret­tis­ter öser på med en mängd ka­rak­tä­rer, där kor­rup­tion, by­rå­kra­ti och po­lis­väl­de härs­kar me­dan ryk­tes­sprid­ning­en om den för­rym­da nä­san för­vand­lar fol­ket till en mass­psy­ko­tisk mobb.

Nä­san är den 22-åri­ge Sjosta­ko­vitj först­lingso­pe­ra, den låg fär­dig 1928 och fram­för­des två år se­na­re i då­va­ran­de Le­ning­rad. Ope­ran hand­lar om kol­le­gi­e­as­ses­sorn Ko­val­jov som vak­nar upp en mor­gon ut­an sin nä­sa. Nä­san dy­ker upp i ett ny­gräd­dat bröd hem­ma hos Ko­val­jovs bar­be­ra­re Ivan Ja­ko­le­vitj, och den ger sig se­dan ut på eg­na även­tyr. Nä­san för­svin­ner ur hu­vud­per­so­nens syn­fält så att han får ef­ter­ly­sa den på po­lis­sta­tio­nen. Helt plöts­ligt dy­ker den upp i Ka­zan­ka­te­dra­len för att ånyo för­svin­na. Tid­ning­en väg­rar att ta emot as­ses­sorns an­nons. Ko­val­jovs jakt på sin nä­sa blir en bi­tan­de sa­ti­risk fresk över det rys­ka sam­häl­let, både Go­gols och Sjosta­ko­vitj, där in­di­vi­den är ut­an rätt el­ler röst.

Par­ti­tu­ret in­ne­hål­ler allt från cir­kus­mu­sik – på­tag­lig i pro­lo­gens dis­so­nan­stu­mult – till mer fin­stäm­da se­kven­ser, som den glitt­ran­de sol­upp­gång­en i förs­ta sce­nen, el­ler det ge­nu­i­na ve­mo­det i Ko­val­jevs kla­gan i slu­tet av and­ra ak­ten när han tror sig ha för­lo­rat sin nä­sa för all­tid. En smy­gan­de pa­ra­noia lö­per ge­nom ver­ket och in­te ens när hu­vud­per­so­nen i sista ak­ten stolt spat­se­rar ner för Nev­skij Pro­spekt med den åter­fun­na nä­san på plats, me­dan blek­blå­set skrat­tar åt ho­nom, för­svin­ner den käns­lan helt.

Fin­lands Na­tio­na­lo­pe­ra spe­lar upp allt det­ta i Peter Ste­ins in­lå­na­de Zürich­pro­duk­tion från 2011. I Helsing­fors sva­rar Ge­org Roo­te­ring för re­gin. Det har bli­vit en tajt iscen­sätt­ning i form av en skarp­sku­ren iro­ni som är fro­dig i si­na ko­mis­ka tu­rer, där Ko­val­jovs för­lust präglas av kastra­tions­ång­est. Vla­di­mir Sam­so­nov tol­kar ge­stal­tens makt­lös­het när nä­san rym­mer, och sin mans­chau­vi­nis­tis­ka över­läg­sen­het när den väl är på plats med sin tä­ta ba­ry­ton.

Näm­nas bör ock­så de två te­nor­rol­ler­na: be­tjän­ten Ivan ( Alex­ij Su­li­mov) och den hisk­ligt höga tes­si­tu­ran hos po­lis­kom­mis­sa­ri­en ( An­drej Popov). Igen­känn­bar är ba­sen Jyr­ki Kor­ho­nen, här som ba­ga­re och dok­tor. Men framför allt är det en en­semble­o­pe­ra som krä­ver snab­ba scen­by­ten i det­ta så frag­men­ta­ris­ka verk. Det har sce­no­gra­fen Fer­dinand Wö­ger­bau­er löst fif­figt in­för öp­pen ri­då, där scen­bil­der­na är för­ank­ra­de i ope­rans egen till­komst­tid. An­spel­ning­ar görs på den ti­dens kon­struk­ti­vis­tis­ka ström­ning­ar och af­fisch­konst som mö­ter Chaplins film Mo­der­na ti­der, me­dan An­na Ma­ria He­in­richs ko­sty­mer går i bi­e­der­mei­er­stil, som mer al­lu­de­rar på Go­gols no­vell.

Na­tio­na­lo­pe­rans orkester un­der led­ning av sin chefs­di­ri­gent Mi­chael Gütt­ler tar ut all den spräng­kraft som finns i par­ti­tu­ret. Han hål­ler ihop allt på ett fö­re­döm­ligt sätt, in­te minst i de mas­si­va kör­klang­er­na som ko­ris­ter­na framför yp­per­ligt.

SJOSTA­KO­VITJ: NÄ­SAN

Pre­miär 20 no­vem­ber, be­sökt fö­re­ställ­ning 10 de­cem­ber 2015. Di­ri­gent: Mi­chael Gütt­ler Re­gi: Peter Ste­in Sce­no­gra­fi: Fer­dinand Wö­ger­bau­er Ko­stym: An­na Ma­ria He­in­reich Ljus: Jo­achim Barth So­lis­ter: Vla­di­mir Sam­so­nov, Jyr­ki Kor­ho­nen, Alex­ej Su­li­mov, An­drej Popov, Le­onid Bomsh­teyn, Jen­ni Lät­ti­lä, Mar­ga­ri­ta Nacér.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.