Stik

Tidskriften OPERA - - Fokus -

Man ta­lar ock­så gär­na om vär­men i klang­en. Mot­sat­sen är skarp el­ler ky­lig. Den­na är be­ro­en­de av klang­ens fre­kvens­för­del­ning. En dis­kantrik och bas­fat­tig klang blir gär­na skarp och oskön. För myc­ket bas kan å and­ra si­dan lå­ta grum­lig och otyd­ligt. Vå­ra hör­sel­or­gan har ock­så den be­gräns­ning­en att bas kan maske­ra det som lig­ger i hög­re fre­kven­ser.

Hur sång­a­re och mu­si­ker upp­le­ver aku­sti­ken är minst li­ka vik­tigt som den pub­li­ka upp­le­vel­sen. Många er­far­na sång­a­re har vis­ser­li­gen lärt sig att sjunga obe­ro­en­de av aku­sti­ken, ef­tersom den va­ri­e­rar så kraf­tigt från ope­ra­hus till ope­ra­hus och även är starkt be­ro­en­de av sce­no­gra­fin. Man li­tar helt en­kelt på sitt mus­kel­min­ne. Men när des­sa sång­a­re mö­ter ope­ra­sa­long­er som ger en god akus­tisk re­spons, så bru­kar det upp­le­vas in­spi­re­ran­de och man kan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.