Herr re­dak­tör

Tidskriften OPERA - - Herr Redaktör -

Hej! Jag vill gär­na kom­men­te­ra Lennart Bro­man­ders re­cen­sion i OPE­RA nr 5/15 av upp­sätt­ning­en vid Staatso­per i Ber­lin av Mäs­ter­sång­ar­na i Nürn­berg. På si­dan 55 står att ”al­la har mo­der­na klä­der, så man slip­per åt­minsto­ne allt tön­tigt hi­sto­ri­se­ran­de”. Jag vet in­te om jag har miss­för­stått re­cen­sio­nen, men jag re­a­ge­rar på att tids­tro­gen ko­sty­me­ring och sce­no­gra­fi skul­le va­ra ”tön­tigt hi­sto­ri­se­ran­de”. Ope­ran ut­spe­lar sig som be­kant i Nürn­berg i mit­ten av 1500-ta­let och där­med är det för mig en själv­klar­het att re­gis­sö­rer och sce­no­gra­fer an­pas­sar sig ef­ter det­ta. Hans Sachs är ju en hi­sto­risk per­son, verk­sam just un­der den­na tid, och för mig skul­le det va­ra ett svår­för­låt­ligt svek mot Wag­ner att iklä­da ho­nom mo­dern ko­sty­me­ring. Jag hop­pas att jag har miss­för­stått re­cen­sio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.