Två Ring­ar i Ber­lin sam­ti­digt?

Tidskriften OPERA - - Ledare - Chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re

I min för­ra le­da­re skrev jag bland an­nat om re­per­to­ar­ni­vel­le­ring­en på de svens­ka och nor­dis­ka ope­ra­sce­ner­na. Jag pe­ka­de på sex nyupp­sätt­ning­ar av Fi­garos bröl­lop sam­ti­digt. Fast pri­set tar nog Ber­lin, där två av sta­dens ope­ra­hus pa­ral­lellt pla­ne­rar var sin upp­sätt­ning av Ni­be­lung­ens ring med start vå­ren 2020. På Deutsche Oper ska den nors­ke stjärn­re­gis­sö­ren Stefan Her­heim sät­ta upp te­tralo­gin, me­dan Staatso­per Un­ter den Lin­den un­der sam­ma sä­song in­le­der sin Ring i re­gi av Dmitri Tcher­ni­a­kov. Den­na vår spe­las Götz Fri­edrichs 30 år gam­la och när­mast kult­för­kla­ra­de tids­tun­nel-ring för sista gång­en, me­dan Staatso­per ska er­sät­ta bel­ga­ren Guy Cas­si­ers me­del­måt­ti­ga iscen­sätt­ning med en ny. Di­ri­ge­ra ska bå­da ope­ra­hu­sens chefs­di­ri­gen­ter, Do­nald Run­nicles (Deutsche Oper) och Da­ni­el Ba­ren­bo­im (Staatso­per). För Ba­ren­bo­ims del blir det­ta hans tred­je Ring på sam­ma in­sti­tu­tion.

Pro­ble­met i Ber­lin är ba­ra att man in­te tillåts sät­ta upp sam­ma verk i nyupp­sätt­ning­ar ur stan­dar­dre­per­to­a­ren sam­ti­digt. Hit räk­nas ett 40-tal ope­ror. Allt re­gle­ras av Stiftung Oper in Ber­lin som sä­ger att det mås­te gå två års tid för att kun­na sät­ta upp sam­ma verk på nå­gon av sta­dens tre ope­ra­sce­ner. Det­ta re­gel­verk har sin grund i att de tre ope­ra­hu­sen är sub­ven­tio­ne­ra­de, vil­ket krä­ver sam­ord­ning dem emel­lan. Och det är här det har klic­kat den här gång­en. Nu ar­be­tar sty­rel­sen för Opern­stiftung med dess ord­fö­ran­de, Ge­org Vi­ert­ha­ler, för hög­tryck för att hit­ta en lös­ning på det­ta de­li­ka­ta di­lem­ma. Vi får sä­kert an­led­ning att åter­kom­ma.

Apro­på allt det­ta, så in­le­der vi i det­ta num­mer vår se­rie med att grans­ka de svens­ka ope­ra­hu­sens re­per­to­ar. Claes Wah­lin ger oss bak­grun­den till det he­la ge­nom att skri­va om Kung­li­ga Ope­ran och Gö­te­borgso­pe­ran. I som­mar­num­ret kom­mer vi att in­ter­vjua de­ras konst­när­li­ga che­fer. Dess­utom kom­mer vi att grans­ka ope­ra­sce­ner­na i Mal­mö, Karl­stad och Umeå, där re­spek­ti­ve chef ock­så kom­mer att in­ter­vju­as. Och slår det här väl ut, kan vi tän­ka oss en fort­sätt­ning med nor­dis­ka na­tio­nal­sce­ner­na.

I num­ret pre­sen­te­ras den kom­man­de sä­song­en på Kung­li­ga Ope­ran, Gö­te­borgso­pe­ran och Mal­mö Opera och där kan skön­jas någ­ra av­steg från kärn­re­per­to­a­ren. Um­ber­to Gi­or­da­nos thril­le­ro­pe­ra Fe­do­ra får sin Sve­ri­ge­pre­miär på na­tio­nal­sce­nen. I Gö­te­borg ges Mo­zarts Ido­me­neo för förs­ta gång­en där, lik­som stor­sats­ning­en med tre svens­ka ope­ror kon­ser­tant: Ivar Hall­ströms Vi­king­ar­na, Tu­re Rang­ströms Kron­bru­den och Gös­ta Nystro­ems Herr Ar­nes pen­ning­ar. Samt­li­ga kom­mer att di­rekt­sän­das i Mu­sikra­di­on. Me­dan Mal­mö tar sig an ett så­dant portal­verk som Amil­ca­re Pon­chi­el­lis La Gi­ocon­da från 1875. En ef­ter­läng­tad sång­aro­pe­ra som in­te spe­lats full­ska­ligt i Sve­ri­ge se­dan 1928.

Min för­ra le­da­re tog ock­så upp den eko­no­mis­ka kri­sen och ner­skär­ning­ar­na på den dans­ka na­tio­nal­sce­nen, Det Konge­li­ge Te­a­ter. Det­ta har upp­märk­sam­mats på le­dar­plats i se­nas­te num­ret av dans­ka Ascol­ta, med­lems­tid­ning­en för Ope­ra­ens Ven­ner. Sam­ta­let får in­te stan­na här ut­an mås­te fort­gå ge­nom en stän­dig di­a­log mel­lan oss som för­sö­ker grans­ka in­sti­tu­tio­ner­nas fö­re­ha­van­den. Och det skul­le kun­na ske ge­nom t.ex. ett stör­re nor­diskt sam­ar­be­te. Vem nap­par?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.