Kung­li­ga Ope­ran

Tidskriften OPERA - - Spelaret 2016-17 -

Sä­song­ens förs­ta nyupp­sätt­ning på Kung­li­ga Ope­ran blir Sve­ri­ge­pre­miä­ren på John Adams Nix­on in Chi­na. 1972 res­te för förs­ta gång­en en ame­ri­kansk pre­si­dent till det kom­mu­nis­tis­ka Ki­na. Ge­nom Adams opera drab­bas hu­vud­per­so­ner­na pre­si­dent Nix­on, hans hust­ru Pat, Mao Ze­dong och hans fru Ji­ang Qing samt de­ras po­li­tis­ka råd­gi­va­re, ut­ri­kesmi­nist­rar­na Hen­ry Kis­sing­er och Zhou En­lai sam­man i lad­da­de mö­ten och po­li­tis­ka dis­kus­sio­ner. Nix­on in Chi­na ha­de ur­pre­miär 1987 i Houston. Stock­holmsupp­sätt­ning­en är ett sam­ar­be­te med Van­cou­ver Opera. Ola Eli­as­son ge­stal­tar Ri­chard Nix­on, Michael We­i­ni­us är Mao Ze­dong, Ol­le Pers­son Hen­ry Kis­sing­er, Je­re­my Car­pen­ter Zhou En­lai och Han­na Hu­sa­hr Pat Nix­on. Ope­ran spe­las tio gång­er mel­lan den 1 ok­to­ber och den 5 no­vem­ber.

Um­ber­to Gi­or­da­nos ve­ris­tis­ka opera Fe­do­ra får sin Sve­ri­ge­pre­miär den 10 de­cem­ber. Den rys­ka prinsessan Fe­do­ra Ro­ma­zov (As­mik Gri­go­ri­an) för­äls­kar sig i sin fäst­mans mör­da­re, Lo­ris Ipa­nov (Andrea Carè). I det­ta psy­ko­lo­gis­ka kri­mi­nald­ra­ma, som är ba­se­rat på Sar­dous pjäs, le­der var­je hand­ling till ka­ta­stro­fa­la följ­der. Slut­li­gen tar Fe­do­ra i de­spe­ra­tion sitt liv. Re­gis­sö­ren Christof Loy och sce­no­gra­fen Her­bert Mu­rau­er bor­gar för en stil­ren och gast­kra­man­de tolk­ning av det­ta star­ka dra­ma. Di­ri­gen­ten To­bi­as Ring­borg le­der de tio fö­re­ställ­ning­ar­na fram till den 18 ja­nu­a­ri.

Franz Le­hárs odöd­li­ga ope­rett Gla­da än­kan har in­te spe­lats på Kung­li­ga Ope­rans scen se­dan i ju­ni 1948. Nu sätts den upp av Ole An­ders Tand­berg, som till­sam­mans med Henrik Dorsin, som sva­rar för be­ar­bet­ning­en, har ska­pat en än­ka för vår tid. Elin Rom­bo och Je­re­my Car­pen­ter kom­mer att virv­la runt i än­ke­val­sen. På di­ri­gent­pul­ten kom­mer Stefan So­lyom och Fredrik Burstedt att al­ter­ne­ra. Pre­miär den 21 ja­nu­a­ri. Se­dan föl­jer yt­ter­li­ga­re 25 fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 15 ju­ni.

Le­oš Janáčeks mäs­ter­verk Jenů­fa har in­te stått på Kung­li­ga Ope­rans scen se­dan 1980, då bå­de Eli­sa­beth Sö­der­ström och Lai­la An­ders­son gjor­de ti­tel­rol­len. Nu gör Malin By­ström Jenů­fa. I öv­ri­ga rol­ler ser vi Le­na Nor­din som Kos­tel­nic­ka, Jesper Tau­be som Laca och Andrea Carè som Šte­va. Kvarn­hju­let snur­rar igen fr.om. den 18 mars t.o.m. den 6 april. To­talt blir det sju fö­re­ställ­ning­ar.

Därut­ö­ver blir det fem nypre­miä­rer. Troll­flöj­ten på Sto­ra sce­nen den 29 au­gusti. To­talt el­va fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 13 ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.