Car­men Gö­te­borgso­pe­ran

Tidskriften OPERA - - Spelaret 2016-17 - Foto: Wer­ner Nyst­rand.

Gö­te­borgso­pe­ran in­le­der ope­ra­sä­song­en ge­nom att spe­la Mo­zarts ge­nom­brotts­verk Ido­me­neo från 1781, som f.ö. ges för förs­ta gång­en i Gö­te­borg. Med re­gis­sö­ren Gra­ham Vick och sce­no­gra­fen Paul Brown ut­lo­vas en spek­ta­ku­lär upp­sätt­ning med stark per­son­re­gi. Vick tar fas­ta på det hopp som finns in­bäd­dat i histo­ri­en om hur gam­la ti­ders syn på hämnd och ve­der­gäll­ning till sist får vi­ka för upp­lys­nings­ti­dens lju­sa för­so­ning – ett evigt äm­ne. Ti­tel­rol­len görs av den eng­els­ke te­no­ren Paul Ni­lon. Ing­e­la Brim­berg sjung­er den hämnd­lyst­na Elett­ra – en roll som hon gjor­de in­ne­va­ran­de sä­song i Lyon. Ilia är Ida Falk Win­land och Ida­man­te görs här i te­nor­ver­sio­nen av Lu­ci­a­no Bo­tel­ho. Lau­rence Cum­mings di­ri­ge­rar nu sin fjär­de pro­duk­tion i Gö­te­borg. Ido­me­neo har pre­miär den 24 sep­tem­ber och ges el­va gång­er t.o.m. den 4 no­vem­ber.

Bi­zets Car­men be­hö­ver ing­en när­ma­re pre­sen­ta­tion. I Gö­te­borg spe­lar man Glyn­de­bour­ne­o­pe­rans och Da­vid Mcvicars om­ta­la­de ver­sion från 2002. I ti­tel­rol­len al­ter­ne­rar Ka­ta­ri­na Gi­o­tas och fran­sys­kan Gé­ral­di­ne Chau­vet. Don José sjungs al­ter­ne­ran­de av Jo­achim Bäck­ström och ame­ri­ka­nen No­ah Ste­wart. Som Esca­mil­lo åter­ses Da­ni­el Häll­ström och Åke Zet­ter­ström. Tre väl­re­nom­me­ra­de di­ri­gen­ter tu­ras om på pul­ten: Ka­ren Ka­men­sek, Tecwyn Evans och Eva Ol­li­ka­i­nen. Pre­miär den 25 no­vem­ber och ver­ket spe­las 21 gång­er t.o.m. den 23 feb­ru­a­ri.

Gö­te­borgso­pe­rans konst­när­li­ge le­da­re Step­hen Lan­gridge sät­ter upp Strauss Elekt­ra med An­nale­na Pers­son i ti­tel­rol­len. Ca­ro­li­na Sand­gren sjung­er Chry­sot­he­mis, me­dan Ka­ta­ri­na Kar­néus tar sig an den neu­ro­tis­ka mo­dern, Kly­taim­nest­ra. Da­ni­el Häll­ström gör Ores­tes. För sce­no­gra­fi och ko­stym sva­rar Co­nor Murp­hy. Pre­miär den 4 feb­ru­a­ri och det blir tio fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 9 april.

Gö­te­borgso­pe­ran bju­der på två re­pris­pre­miä­rer un­der sä­song­en: Troll­flöj­ten och La Tra­vi­a­ta. Mo­zar­to­pe­ran i Ri­kard Ber­gqvists re­gi åter­kom­mer tio gång­er mel­lan den 1 april och den 3 ju­ni.

De le­dan­de rol­ler­na görs av: Adam Frand­sen (Ta­mi­no), Julia Sporsén/fri­da Eng­ström (Pa­mi­na), Jo­han Schink­ler (Sa­rastro) och Mar­kus Sch­wartz (Pa­pa­ge­no).

Ver­dis La Tra­vi­a­ta i Da­vid Ra­doks re­gi och Lars-åke Thess­mans sce­no­gra­fi åter­kom­mer med tio fö­re­ställ­ning­ar mel­lan den 6 maj och den 4 ju­ni. Kerstin Ave­mo sjung­er Vi­o­let­ta Va­léry, Bü­lent Bez­düz Al­fre­do, me­dan Åke Zet­ter­ström sjung­er Gi­or­gio Ger­mont.

Gö­te­borgso­pe­ran slår ett slag för svensk opera ge­nom att fram­fö­ra tre verk kon­ser­tant. Först ut är Ivar Hall­ströms na­tio­nal­ro­man­tis­ka Vi­king­ar­na från 1877. Hall­ström är mest känd för sin tre år äld­re opera Den berg­tag­na. Li­bret­tis­ten till Vi­king­ar­na, Frans Hed­berg, spe­lar ut två värl­dar mot varand­ra: det svalt nor­dis­ka med de kar­ga vi­king­ar­na mot de el­di­ga­re och mer för­fi­na­de frans­män­nen. Des­sa två värl­dar tar Hall­ström skick­ligt va­ra på i sitt ton­språk. Det­ta död­li­ga tri­ang­eld­ra­ma ut­spe­las i Pro­vence. Hil­le­vi Mar­tin­pel­to sjung­er Isau­ra, To­mas Lind Rolf Vid­far­le och hans fäst­mö sjungs av Ann-kristin Jo­nes. B Tom­my An­ders­son di­ri­ge­rar ope­ran, som ges den 30 ok­to­ber. Tu­re Rang­ströms opera Kron­bru­den, som är ba­se­rad på Au­gust Strind­bergs dra­ma, fram­förs den 26 feb­ru­a­ri. Eli­sa­bet Strid sjung­er Kersti och hen­nes Mats görs av Mar­kus Pet­ters­son. Henrik Schae­fer, Gö­te­borgso­pe­rans mu­si­ka­lis­ke le­da­re, di­ri­ge­rar.

Gös­ta Nystro­ems en­da opera Herr Ar­nes pen­ning­ar är ba­se­rad på Sel­ma La­ger­löfs no­vell och den av­slu­tar tri­lo­gin med svens­ka ope­ror. I var­je takt av Herr Ar­nes pen­ning­ar är ha­vet och det bo­hus­läns­ka kust­land­ska­pet när­va­ran­de, pre­cis som i ton­sät­ta­rens mer kän­da verk som Sång­er vid ha­vet och Sin­fo­nia del ma­re. El­sa­lill sjungs av Julia Sporsén, me­dan hen­nes Sir Ar­chie görs av Mats Pers­son. Pa­trik Ring­borg di­ri­ge­rar det kon­ser­tan­ta fram­fö­ran­det den 23 april.

Rock­mu­si­ka­len Hair ges 74 gång­er mel­lan den 10 sep­tem­ber och den 28 mars. För re­gi och be­ar­bet­ning sva­rar Ri­kard Bergqvist. I rol­ler­na åter­finns bl.a. Lucas Krüger, Vil­helm Blom­gren och To­bi­as Ahl­sell. www.opera.se

Mal­mö Opera in­le­der sä­song­en med pre­miä­ren på mu­si­ka­len Kinky Boots som Ron­ny Da­ni­els­son re­gis­se­rar. Rol­ler­na som Char­lie och Lo­la görs av mu­si­kal­de­bu­te­ran­de Andreas Wei­se och Oscar Pi­er­rou Lin­dén. Mu­si­ka­len spe­las mel­lan den 3 sep­tem­ber och den 5 feb­ru­a­ri.

Ope­ror­nas opera Fi­garos bröl­lop re­gis­se­ras av den le­gen­da­ris­ke te­a­ter- och ope­ra­re­gis­sö­ren Pe­ter Ste­in. Mu­si­ka­lisk an­sva­rig är ame­ri­ka­nen Evan Ro­gis­ter. Igor Ba­kan gör Fi­garo, Re­bec­ca Nel­sen Su­san­na, greve­pa­ret sjungs av Kostas Smo­ri­gi­nas och Ev­ge­ny­ia Sot­ni­ko­va. Gi­u­sep­pi­na Bri­del­li sjung­er pa­gen Che­ru­bin. Pre­miär den 12 no­vem­ber och upp­sätt­ning­en ges t.o.m. den 7 ja­nu­a­ri.

Sä­song­ens fa­mil­je­o­pe­ra är Snödrott­ning­en ba­se­rad på H.C. An­der­sens klas­sis­ka sa­ga. Här ton­satt av Benjamin Staern. I rol­ler­na: Em­ma Lyrén, Tor Lind, Ola Si­mons­son och An­ton Ljung­qvist. Eli­sa­beth Lin­ton re­gis­se­rar, me­dan Stefan So­lyom di­ri­ge­rar. Ur­pre­miär den 17 de­cem­ber och ver­ket ges t.o.m. den 12 ja­nu­a­ri.

Tom Kitts mu­si­kal Tänk om (If then) får sin Eu­ro­papre­miär den 11 feb­ru­a­ri. Philip Zan­dén re­gis­se­rar, me­dan Jo­sef Rhe­din di­ri­ge­rar. I rollis­tan åter­finns bl.a. Lin­da Ols­son, Jo­nas Breh­mer, Ka­ro­lin Fun­ke och Christop­her Woll­ter. Spe­las t.o.m. den 19 mars.

Amil­ca­re Pon­chi­el­lis La Gi­ocon­da sät­ter Staf­fan Val­de­mar Holm upp med sce­no­gra­fi och ko­sty­mer av Ben­te Lyk­ke Møl­ler. Mu­si­ka­liskt an­sva­rig är di­ri­gen­ten Al­ber­to Hold-gar­ri­do. Två sångar­lag be­sät­ter ope­rans mest krä­van­de rol­ler. Gi­ocon­da: Ele­na Mik­hai­len­ko/ce­li­ne Byr­ne. Te­no­rer­na Pau­lo Fer­rei­ra och Ho-yoon Chung tar sig an En­zo Gri­mal­di. Den för­småd­da Lau­ra görs av bå­de Gé­ral­di­ne Chau­vet och Tui­ja Knih­ti­lä. Spi­o­nen Bar­na­ba fram­ställs av bå­de Ni­ko­loz Lag­vila­va och Fredrik Zet­ter­ström. Pre­miär den 25 mars och ope­ran spe­las fram till den 3 ju­ni.

Ton­sät­ta­ren Karl-bir­ger Blom­dahl, vars 100-års­ju­bi­le­um fi­ras i höst, är den främs­te mo­der­nis­ten i svensk mu­sik­histo­ria. Mal­möo­pe­rans chefs­dra­ma­turg Stefan Johansson tar sig an re­gin till Ania­ra. Mu­si­ka­liskt an­sva­rig di­ri­gent är To­bi­as Ring­borg. Alex­an­dra Büchel sjung­er Den blin­da po­e­tis­san, Fri­da Eng­ström tar sig an Dai­sy Doody/garçon­ne, Da­ni­el Häll­ström Mi­maro­ben och Che­fo­ne görs av Lars Arvidson. Spel­pe­ri­od mel­lan den 6 maj och 7 ju­ni. www.mal­moo­pe­ra.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.