Ndi­a­ter

Tidskriften OPERA - - Stipendier -

... går till te­no­ren Carl-fredrik To­h­ver. Pris­sum­man är på 100 000 kro­nor. To­h­ver (f. 1990) tar till som­ma­ren sin ex­a­men på Ope­ra­hög­sko­lans treå­ri­ga kan­di­dat­pro­gram. Han gick på yr­kes­mu­sik­lin­jen på Söd­ra La­tin i Stock­holm och bör­ja­de se­dan spe­la och sjunga i ett pop­band. Där­ef­ter sök­te han vi­da­re till den elektro­a­kus­tis­ka lin­jen på Härnö­sands folk­hög­sko­la men blev i stäl­let över­ta­lad att väl­ja sång­lin­jen. Ef­ter kam­mar­mu­sik­lin­jen på Mä­lar­da­lens hög­sko­la och någ­ra år på Ope­rastu­di­on blev han an­ta­gen på ope­ra­hög­sko­le­ut­bild­ning­en i Stock­holm.

Bland dröm­rol­ler­na finns Ro­dol­fo i La Bo­hè­me, Don José i Car­men och Wag­ners Si­eg fri­ed. Tack va­re sti­pen­di­et får Carl­fred­rik To­h­ver möj­lig­het att stu­de­ra in nya rol­ler och ar­be­ta med röst­coacher i Tyskland och Ita­li­en. Bas­ba­ry­to­nen Philip Björkqvist har till­de­lats An­ders Walls Con­fi­dencen-stipendium på 100 000 kro­nor. Björkqvist (f. 1987) stu­de­rar förs­ta året på Ope­ra­hög­sko­lans tvåå­ri­ga mas­ter­pro­gram. Sti­pen­di­a­ten har ut­bil­dat sig på sång­lin­jen vid Mu­sik­hög­sko­lan i Han­no­ver, där han stu­de­ra­de i sex år innan han i hös­tas bör­ja­de på Ope­ra­hög­sko­lan i Stock­holm.

Bland dröm­rol­ler­na finns Esca­mil­lo i Car­men och Wag­ners Wo­tan. Mest har Björkqvist sjung­it fransk och ita­li­ensk mu­sik, men han sjung­er gär­na Mo­zart och helst av allt tys­ka ro­man­ser. Hans mål är att va­ra verk­sam som sång­a­re i Sve­ri­ge och på kon­ti­nen­ten, fram­för allt i Tyskland ef­tersom han kan språ­ket, har kon­tak­ter­na och kän­ner till sy­s­te­met. Sö­ren Tran­berg

Re­bec­ca Fjälls­by. Foto: Jo­nas Ko­el Da­vid Hu­ang. Foto: Sti­na Gul­lan­der Philip Björkqvist. Foto: Ni­co­las Kro­e­ger

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.