A r m e n Mo­ves

Tidskriften OPERA - - Foresrallningar - FOL­KO­PE­RAN • RE­CEN­SENT: MARGARETA SÖRENSON • www.fol­ko­pe­ran.se FOTO: MATS BÄCKER

När den frans­ke ko­re­o­gra­fen Ro­land Pe­tit gjor­de dans av Car­men 1949 öppnade han för en ny typ av dans­dra­ma. En som var i Pa­ris och såg Zi­zi Je­an­mai­re dan­sa fram dramats psy­ko­lo­gi och ero­tik var Bir­git Cull­berg, som lät sig in­spi­re­ras till sin Frö­ken Ju­lie 1950. Själv tog hon sig ald­rig an Car­men, men många har se­dan dess gjort dans av Ge­or­ges Bi­zets opera, pa­ral­lellt med att ock­så ori­gi­nal­ver­ket har stötts och blötts i oli­ka tolk­ning­ar, med Pe­ter Brooks in­ti­ma och in­sikts­ful­la i spet­sen.

Dans­ver­sio­ner­na har of­ta an­vänt Ro­di­on Sjtjed­rins Car­men Su­i­te som mu­si­ka­lisk bas. Så gjor­de Mats Ek och se­na­re Ken­neth Kvarn­ström, som bå­da ska­pat en svensk dan­san­de Car­men, Ek nä­ra ope­rans smärt­sam­ma be­rät­tel­se, Kvarn­ström som en stu­die i man­lig­het. Ör­jan An­ders­sons Car­men Mo­ves lå­ter in­te ba­ra Car­men och al­la runt hen­ne dan­sa till Sjtjed­rins slag­verk och strå­kar. Han drar ock­så he­la ver­ket till­ba­ka till en opera med so­lis­ter och kör, men den störs­ta flyt­ten går från orons he­ta land till tryg­ga­re landskap. Car­men Mo­ves sjung­er vac­kert om kär­lek i al­la åld­rar med re­so­lut av­klipp­ning av fle­ra te­ma­tis­ka trå­dar som präg­lar Bi­zets opera ef­ter Prosper Mérimé­es no­vell om en romsk kvin­na som får en spansk man att tap­pa hu­vu­det. Bort ero­tik! Bort romsk ro­man­tik!

Sjtjed­rins Car­men Su­i­te, grän­sar till un­der­håll­nings­mu­sik med si­na dy­na­mis­ka slag­verk och smäk­tan­de strå­kar. På Fol­ko­pe­ran sit­ter or­kes­tern på sce­nen och de fem slag­ver­kar­na är bå­de i blick­fång­et och i klang­er­nas fo­kus. Men här har yt­ter­li­ga­re be­ar­bet­ning, av Olov Hel­ge, gjorts ge­nom att de mest kän­da sång­er­na har fa­sats in i Sjtjed­rins snit­si­ga kom­pri­me­ring. In­te minst kör­par­ti­er har fått stor plats. Kö­ren är ihop­satt av ung­domskö­rer och se­nior­kö­ren Gråtru­tar­ne, ”van­ligt folk” som al­la tar plats på sce­nen.

Ör­jan An­ders­son har själv de­kla­re­rat att han vil­le bort från den gam­la van­li­ga Car­men med sin ex­o­tism och en off­rad kvin­na. Det har han lyc­kats med. Kvar är en mindre dramatisk be­rät­tel­se om mer var­dag­lig kär­lek, myc­ket be­ro­en­de på syn­lig­gö­ran­det av kö­rer­na. Den kan bli myc­ket vac­ker som den still­sam­ma dans för fy­ra hän­der som två se­ni­o­rer gör, och det blir gri­pan­de, sår­bart och ungt när kö­rens al­la ton­å­ring­ar krå­mar sig, dan­sar el­ler le­ver ut. Oskulds­fullt, ock­så, vil­ket in­te rik­tigt stäm­mer med mu­si­kens hot­ful­la drag och steg­ra­de fa­ta­la slut­punkt.

Ko­re­o­gra­fin är dels rö­rel­se­re­gi som al­la kan ut­fö­ra, dels en ko­re­o­gra­fi för fem pro­fes­sio­nel­la dan­sa­re, som får här­bär­ge­ra allt det ”car­men­ak­ti­ga”, det spans­ka, det lad­da­de, machis­mon, det ut­ma­nan­de. Yr­kes­dan­sar­na gör punktin­sat­ser med en lek­full ko­re­o­gra­fi, me­dan den ko­re­o­gra­fis­ka re­gin är långt mer all­var­sam och mer pro­fi­le­rad. Tre ope­ras­ång­a­re får den skis­sa­de in­tri­gen på sin lott. Mi­ri­am Treichl gör Car­men till en själv­stän­dig kvin­na. Hon krä­ver att få le­va sitt liv som hon vill, och det gör hon över­ty­gan­de med en le­dig smi­dig­het i sin röst. Don José och Esca­mil­lo, Mar­kus Pet­ters­son och Kos­ma Ra­nu­er, blir ba­ra som citat ur ope­ran; ja­visstja, det var två killar med ock­så. Job­bi­ga och lik­som i vägen, var och en på sitt sätt.

Rö­ran­de be­sked­lig och rar över­ras­kar den­na mu­si­kal­lik­nan­de Car­men ge­nom att vän­da sig bort från kär­le­kens loc­kan­de, poc­kan­de, gäc­kan­de och drab­ban­de si­da. Det slu­tar som bruk­ligt med Car­mens un­der­gång. Än­då är det den över­se­en­de och allom­fat­tan­de kär­le­ken som fast­nar i min­net till­sam­mans med gri­pan­de unga som tum­lar runt i Bi­zets fan­tas­tis­ka boll­hav av klang­er och me­lo­di­er.

BIZET/SJTJEDRIN: CAR­MEN MO­VES

Pre­miär 10 feb­ru­a­ri, be­sökt fö­re­ställ­ning 27 feb­ru­a­ri 2016. Di­ri­gent: Alice Farn­ham Re­gi och ko­re­o­gra­fi: Ör­jan An­ders­son Sce­no­gra­fi och ljus: Su­to­da So­lis­ter: Mi­ri­am Treichl, Mar­kus Pet­ters­son, Kos­ma Ra­nu­er. Dan­sa­re: Ka­ta­ri­na Eriks­son, Ni­nos Jo­sef, Björn Nilsson, Ja­vi­er Pe­rez, Ari­na Tro­sty­a­netskaya.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.