ANNLOUICE LÖGDLUND, so­pran

Tidskriften OPERA - - Opera riset 2016 - Sö­ren Tranberg

Annlouice Lögdlund kan­di­de­rar för sin in­sats som Ma­ri­et­ta i So­fia Ju­pit­hers in­kän­nan­de re­gi i Erich Wol­f­gang Korn­golds ope­ra Die to­te Stadt på Werm­land Ope­ra i Karl­stad. ”Kväl­lens sto­ra be­håll­ning var Annlouice Lögd­lunds Ma­ri­et­ta som lig­ger all­de­les per­fekt för hen­nes dra­ma­tis­ka so­pran. På höj­den stål­blank och med en enormt fin lys­ter i rös­ten. Där­till en sen­su­a­lism som är be­dö­van­de” (OPE­RA).

Esa-pek­ka Sa­lo­nen blir ”am­bas­sa­dör” för Fin­lands Na­tio­na­lo­pe­ra

Från och med den här sä­song­en kom­mer Sa­lo­nen att bli den förs­ta ”Ar­tist in As­so­ci­a­tion” vid Na­tio­na­lo­pe­ran i Helsing­fors. Upp­dra­get in­ne­bär oli­ka åta­gan­den: di­ri­gent, kom­po­si­tör, konst­när­lig råd­gi­va­re och good­will-am­bas­sa­dör. Det­ta femår­sen­ga­ge­mang på­bör­ja­des med att Esa-pek­ka Sa­lo­nen led­de hös­tens förs­ta pre­miär, Pa­trice Chéreaus iscen­sätt­ning av Elekt­ra, i ope­ra­hu­set vid Tölö­vi­ken. För­u­tom att di­ri­ge­ra nya ope­raupp­sätt­ning­ar ska han in­tro­du­ce­ra si­na eg­na kon­sert­verk i re­per­to­a­ren och som am­bas­sa­dör ska han via sitt sto­ra kon­takt­nät ver­ka för nya konst­när­li­ga sam­ar­be­ten. Klart är att Sa­lo­nen kom­mer att di­ri­ge­ra Ni­be­lung­ens ring som sjö­sätts 2019. Hans öv­ri­ga di­ri­gent­upp­gif­ter kom­mer att pre­sen­te­ras sä­song för sä­song.

Ni­na Stem­me gör två nya rol­ler i Wi­en

Först gör Stem­me Kund­ry i Al­vis Her­ma­nis nyupp­sätt­ning av Par­si­fal på Wi­e­ner Staatso­per vå­ren 2017. Se­myon Bych­kov di­ri­ge­rar och Stem­mes mot­spe­la­re blir Christop­her Vent­ris (Par­si­fal), Hans-pe­ter Kö­nig (Gur­ne­manz), Ge­rald Fin­ley (Am­for­tas) och Jochen Sch­mec­ken­be­cher (Kling­s­or). Pre­miär den 30 mars och to­talt blir det sex föreställningar t.o.m. den 16 april. Läng­re fram vän­tar fär­gar­frun i Ri­chard Strauss Die Frau oh­ne Schat­ten, ock­så det i en ny­pro­duk­tion på Wi­e­ner Staatso­per. Pre­miär den 25 maj 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.