JOHN LUND­GREN, ba­ry­ton

Tidskriften OPERA - - Opera riset 2016 - 3 Fol­ko­pe­ran an­stäl­ler per­for­man­ce­ko­ris­ter 4

John Lund­gren no­mi­ne­ras för sin in­sats som spi­o­nen Dev­lin i Hans Ge­fors och Kerstin Perskis ny­skriv­na ope­ra No­to­ri­ous, som fick sin ur­pre­miär på Gö­te­borgso­pe­ran för­ra hös­ten. ”John Lund­gren mat­char Ni­na Stem­mes Ali­cia stor­ar­tat som den svart­sju­ke Dev­lin, och han har fått en stor gri­pan­de scen på slu­tet. Ge­fors och Per­ski har gett ho­nom en mer mång­fa­cet­te­rad ka­rak­tär än Ca­ry Grants Dev­lin i Hit­ch­cocks film” (Af­ton­bla­det).

På scen står fjor­ton skå­de­spe­la­re och mu­si­kalar­tis­ter. I hu­vud­rol­ler­na åter­finns An­ni­ca Ed­stam, Pa­trik Martins­son och Ma­ri Ler­berg Fos­sum. Victo­ria Bratt­berg re­gis­se­rar. Ka­rin Dahl­ström står för sce­no­gra­fi och ko­stym­de­sign, An­na Wem­mert gör ljus­sätt­ning­en och Jo­han Si­berg di­ri­ge­rar. Pas­sion får pre­miär den 24 feb­ru­a­ri 2017 och to­talt blir det åt­ta föreställningar t.o.m. den 8 mars. www.norr­landso­pe­ran.se

Eli­sa­bet Ljung­ar blir ny mu­sik­chef på Norr­landso­pe­ran

Eli­sa­bet Ljung­ar har va­rit vi­ka­ri­e­ran­de mu­sik­chef vid Norr­landso­pe­ran se­dan sep­tem­ber 2015, men hon er­sät­ter nu Mar­co Fe­klistoff som i dag är pla­ne­rings­chef för Gö­te­borgs Sym­fo­nior­kes­ter. Tjäns­ten som mu­sik­chef är ett treå­rigt för­ord­nan­de med möj­lig­het till för­läng­ning. Kon­trak­tet lö­per från den 1 sep­tem­ber 2016. Norr­landso­pe­rans mu­sik­chef har ett de­le­ge­rat konst­när­ligt an­svar för mu­si­kav­del­ning­ens pro­duk­tio­ner och ett över­gri­pan­de per­so­na­l­an­svar för mu­si­kav­del­ning­en, som be­står av or­kes­ter­chef samt ett an­tal pro­du­cen­ter och ad­mi­nist­ra­tö­rer. I egen­skap av mu­sik­chef in­går Eli­sa­bet Ljung­ar i or­ga­ni­sa­tio­nens led­nings- och konst­när­li­ga vi­sions­grupp. Ge­nom pi­lot­pro­jek­tet ”Att ha en röst” ska Fol­ko­pe­ran sam­ar­be­ta med kö­rer ut­an­för in­nersta­den. Åt­ta per­for­man­ce­ko­ris­ter an­ställs för att till­sam­mans med kö­rer­na ut­fors­ka kö­rens sce­nis­ka roll och funk­tion på en ope­ra­scen.

Är det möj­ligt att mång­fal­den in­om opera­värl­den kan bli än­nu stör­re ge­nom sam­ar­be­te med kö­rer med oli­ka so­cio­e­ko­no­mis­ka och et­nis­ka bak­grun­der? Fol­ko­pe­ran hop­pas kun­na bry­ta ste­re­o­typ re­pre­sen­ta­tion och nor­mer in­om ope­rans värld. Syf­tet är att på sikt nå nya mål­grup­per.

Pi­lot­pro­jek­tet har be­vil­jats stöd från Post­k­od­lot­te­ri­ets Kul­turstif­tel­se och har ini­ti­e­rats av en pro­jekt­grupp på Fol­ko­pe­ran un­der led­ning av Lin­da Bei­jer. ”Att ha en röst” är ett sam­ar­be­te med Fol­ko­pe­rans vän­för­e­ning. Med­len från Post­k­od­lot­te­ri­et har be­vil­jats vän­för­e­ning­en som an­sva­rar för fi­nan­sie­ring­en. Pro­jek­tet lö­per t.o.m. vå­ren 2017 men pla­ne­ras fort­sät­ta även un­der 2018 och 2019. www.fol­ko­pe­ran.se

Pi­er­re Au­di ny le­da­re för Fes­ti­val d´aix-en-pro­vence

Ope­ra­che­fen se­dan 30 år till­ba­ka, Pi­er­re Au­di, läm­nar chef­ska­pet för De Ne­der­landse Ope­ra i Ams­ter­dam i sep­tem­ber 2018. Den frans­ke kul­tur­mi­nis­tern har ut­sett Au­di till chef för fes­ti­va­len i Aix fr.o.m. hös­ten 2018. Au­di, som även är en väle­ta­ble­rad ope­ra­re­gis­sör, kom­mer att iscen­sät­ta Karl­he­inz Stock­hau­sens mas­to­dont­verk Licht i Ams­ter­dam – ett sam­ar­be­te med Hol­land Fes­ti­val och the Royal Con­ser­va­to­ry i Haag. Au­di kom­mer att för­e­na sin nya tjänst i Aix med att ock­så va­ra konst­när­lig chef för Park Avenue Ar­mo­ry i New York.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.