DA­VID RADOK, re­gis­sör

Tidskriften OPERA - - Opera riset 2016 -

Da­vid Radok no­mi­ne­ras för sin upp­sätt­ning av Le­oš Janáčeks ope­ra Fal­let Makro­pu­los, som är ett sam­ar­be­te mel­lan ope­ran i Br­no och Gö­te­borgso­pe­ran. Pro­duk­tio­nen blev vald till årets upp­sätt­ning i Tjec­ki­en 2015. ”Det är på många vis im­po­ne­ran­de hur Da­vid Radok kon­se­kvent åter­vänt till Janáčeks gåt­ful­la och ri­ka klan­gu­ni­ver­sum för att vi­sa de al­ter­na­ti­va vägar som finns att gå för oper­a­kons­ten. I den här upp­sätt­ning­en hand­lar det om en stram­het, bå­de i re­gi­kon­cep­tet och i det mu­si­ka­lis­ka ut­tryc­ket” (GP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.