Daph­ne

Tidskriften OPERA - - Forestallningar - HAMBURGISCHE STAATSO­PER • RE­CEN­SENT: YE­HYA ALA­ZEM • FO­TO: BRINKHOFF/MÖGENBURG

Ri­chard Strauss är en av många ope­ror som hand­lar om nym­fen Daf­ne i den gre­kis­ka my­to­lo­gin, varav en är den förs­ta ope­ran som nå­gon­sin har skri­vits, Pe­ris La Daf­ne från 1597. Strauss bu­ko­lis­ka tra­ge­di Daph­ne fick sin ur­pre­miär 1938 i Dres­den, med Karl Böhm på pul­ten, Mar­ga­re­te Te­sche­macher i ti­tel­rol­len och den svens­ke dra­ma­tis­ke te­no­ren Torsten Ralf som Apol­lo.

Christof Loys nyupp­sätt­ning av Daph­ne ha­de sin pre­miär på Thea­ter Ba­sel i feb­ru­a­ri 2015 och sätts nu upp i Ham­burg. Hand­ling­en är flyt­tad till Bay­ern un­der 1930-ta­let, till ti­den då Strauss skrev ope­ran.

Loys fo­kus lig­ger på det mans­do­mi­ne­ra­de sam­häl­let. Kvin­no­för­tryc­ket, mans­gri­sig­he­ten och den över­driv­na kåt­he­ten har ta­git över. Kvin­nor är ing­et an­nat än be­tjän­ter för män­nens sex­u­el­la och di­ver­se and­ra be­hov. An­net­te Kurz´ sce­no­gra­fi är en­kel. En trä­vägg med in­hugg­na ung­doms­tex­ter och rit­ning­ar, ba­kom väg­gen en ”Bi­ergar­ten” som vi in­te ser, och fram­för väg­gen finns ba­ra en säng och någ­ra kruk­väx­ter. Mot slu­tet lyfts trä­väg­gen upp och sce­nen blir ett stort svart rum med någ­ra strål­kas­ta­re som blän­dar publi­ken när de tänds.

In­ne i Bi­ergar­ten fes­tar män­nen och be­tjä­nas av kvin­nor­na, som är kläd­da i ser­vi­tris­klä­der. Daph­ne går ut äck­lad av allt där in­ne och hen­nes för­tviv­lan har nått sitt max­i­mum. Hen­nes ma­ni­pu­la­ti­va för­äld­rar Gaea och Pe­nei­os gör in­te hel­ler li­vet lät­ta­re för hen­ne. Apol­lo är den mest do­mi­ne­ran­de av män­nen, och han ska få allt pre­cis som han vill, me­dan hans ri­val Leu­kip­pos in­ser tra­ge­din som på­går och för­sö­ker i stäl­let när­ma sig Daph­ne.

Ce­re­mo­nin blir en ka­la­ba­lik med halvnak­na män som hop­par runt som vil­da hun­dar och som för­sö­ker för­gri­pa sig på Daph­ne, som bytt kläd­sel till klän­ning. Plöts­ligt dy­ker Leu­kip­pos upp klädd i sam­ma klän­ning som Daph­ne, sym­bo­li­se­ran­de en pro­test mot det hy­per­man­li­ga sam­häl­let och na­tur­ligt­vis ett sätt att flör­ta med Daph­ne. Apol­lo är egent­li­gen in­te in­tres­se­rad av Daph­ne, han vill ba­ra få sin vil­ja ige­nom och häm­nas på Leu­kip­pos. I slu­tet för­för Apol­lo Daph­ne med en kyss, ger hen­ne en kniv och grep­par se­dan hen­nes hand och hug­ger Leu­kip­pos i brös­tet. Daph­ne kän­ner en enorm skuld för mor­det och ar­re­ste­ras se­na­re av po­li­sen.

Loys upp­sätt­ning över­ty­gar. Idén är tyd­lig och per­son­re­gin ge­nom­tänkt. Mi­chael Bo­der gör en li­ka över­ty­gan­de tolk­ning av par­ti­tu­ret, kam­mar­mu­si­ka­liskt och de­talj­rikt, sär­skilt när det gäl­ler träblå­sar­na. Sam­spe­let mel­lan or­kes­tern och sång­ar­na är su­perbt.

Eric Cut­ler gör en stark och be­stämd Apol­lo, vil­ket ty­värr Pe­ter Lo­dahl som Leu­kip­pos in­te rik­tigt kan mat­cha va­re sig sce­niskt

el­ler vo­kalt. Wil­helm Schwing­ham­mer gör en fin in­sats som Pe­nei­os med sin ly­ris­ka bas och den 74-åri­ga Han­na Sch­warz står för en otro­ligt fin pre­sta­tion som Daph­nes mor. Fyl­lig­he­ten och styr­kan i rös­ten samt den star­ka ka­rak­tä­ren gör hen­ne till en ide­a­lisk Gaea.

Men det störs­ta ut­rops­teck­net är Ag­ne­ta Eichen­holz, som även sjöng ti­tel­rol­len vid den kon­ser­tan­ta Sve­ri­ge­pre­miä­ren på Daph­ne i Gö­te­borg i au­gusti 2014. Hen­nes silv­ri­ga so­pran glitt­rar ge­nom he­la rol­len och går ige­nom or­kes­tern även i pi­a­no­lä­gen. Rol­lens tek­nis­ka ut­ma­ning­ar, sär­skilt de höga par­ti­er­na, be­mäst­rar hon på ett över­ty­gan­de sätt. Pre­miär 5 ju­ni, be­sökt fö­re­ställ­ning 11 ju­ni 2016. Di­ri­gent: Mi­chael Bo­der Re­gi: Christof Loy Sce­no­gra­fi: An­net­te Kurz Ko­stym: Ur­su­la Ren­zen­brink Ljus: Ro­land Edrich So­lis­ter: Ag­ne­ta Eichen­holz, Eric Cut­ler, Pe­ter Lo­dahl, Wil­helm Schwing­ham­mer, Han­na Sch­warz. Spe­las 1, 4, 7 och 15 mars 2017. www.hamburgische-staatso­per.de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.