Dracu­la

Tidskriften OPERA - - Spelåret 2017–2018 -

Wi­es­ba­den. Karl-mag­nus Fred­riks­son ge­stal­tar Eu­gen One­gin. Jo­el Ann­mo sjung­er Len­skij och hans kä­res­ta görs av Jo­han­na Rud­ström. Lennart Forsén tar sig an furst Gre­min, men vem som blir hans äk­ta ma­ka, Tatja­na, är in­te klart när des­sa ra­der skrivs. Pre­miär den 28 april och Tjaj­kov­skijo­pe­ran ges sju gång­er t.o.m. den 2 ju­ni.

Därut­ö­ver blir det två nypre­miä­rer. Elekt­ra på Sto­ra sce­nen den 10 ja­nu­a­ri. To­talt sju fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 4 feb­ru­a­ri. Iré­ne The­o­rin sjung­er Elekt­ra, Cornelia Beskow Chry­sot­he­mis, Ka­ta­ri­na Da­lay­man Kly­taim­nest­ra och Ola Eli­as­son gör Ores­tes. Si­mo­ne Young di­ri­ge­rar. Christof Loys upp­sätt­ning av Ro­sen­ka­val­je­ren, som ha­de pre­miär hös­ten 2015, är in­spi­re­rad av 1700-ta­lets Wi­en, det nu­ti­da Stock­holm och Drott­ning­holms­tea­tern. I rol­len som fält­mar­skal­kin­nan Ma­rie Thérè­se åter­ser vi Ma­lin By­ström. Li­kaså gör Elin Rom­bo Sop­hie även den här gång­en. Nya sång­a­re är Wil­helm Schwing­ham­mer (ba­ron Ochs) och Adri­an Ange­li­co (Octa­vi­an). Sex fö­re­ställ­ning­ar mel­lan den 26 maj och den 7 ju­ni.

Där ut­ö­ver re­per­to­ar­fö­re­ställ­ning­ar: Troll­flöj­ten (26/8–16/9), Ma­non Le­scaut med As­mik Gri­go­ri­an (20/9–21/10), Jenů­fa med Sa­ra Ols­son och Ka­ta­ri­na Da­lay­man (29/9–30/10), Gla­da än­kan med Elin Rom­bo (4/11–9/5), Tosca med Em­ma Vet­ter (20/1–8/5) samt Fe­do­ra med Ma­lin By­ström och Da­ni­el Jo­hans­son (10/3–23/4). www.ope­ran.se Si­dan 6-7: Eu­gen One­gin. Fo­to: Hen­rik Hal­vars­son. Dracu­la. Fo­to: Carl Thor­borg. Askung­en. Fo­to: Carl-jo­han Pau­lin.

Askung­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.