Gö­te­borgs- ope­ran

Tidskriften OPERA - - Spelå­ret 2017–2018 -

Gö­te­borgso­pe­ran in­le­der ope­ra­sä­song­en med att spe­la en doub­le bill: Kurt Weills och Ber­tolt Brechts De sju döds­syn­der­na och Gi­acomo Puc­ci­nis Gi­an­ni Schic­chi. Weills 30-tals­styc­ke med in­flu­en­ser från ka­ba­ret och jazz spe­las för förs­ta gång­en i Gö­te­borg. An­na, som be­går den ena döds­syn­den ef­ter den and­ra, ge­stal­tas av Ed­da Mag­na­son. Hon är känd för att bl.a. ha ge­stal­tat Mo­ni­ca Zet­terlund på film. I Puc­ci­ni­o­pe­ran åter­finns bland and­ra Åke Zet­ter­ström i ti­tel­rol­len, An­na Jo­hans­son gör Lau­ret­ta, Jung Soo Yun sjung­er Ri­nuc­cio och Ingrid To­bi­as­son gör in­trig­ma­kers­kan Zi­ta. Da­vid Ra­dok re­gis­se­rar, me­dan Lars-åke Thess­man sva­rar för sce­no­gra­fin. Di­ri­gent är An­to­ny Her­mus. De två en­ak­tar­na har pre­miär den 21 ok­to­ber och ges tio gång­er t.o.m. den 3 de­cem­ber.

Änt­li­gen en Bel­li­ni­o­pe­ra sce­niskt i Gö­te­borg! Nor­ma spe­las i en pro­duk­tion från Théât­re des Champs-élysé­es i Pa­ris, där Stép­ha­ne Braunschweig sva­rar för så­väl re­gi som sce­no­gra­fi. Ka­ta­ri­na Kar­néus tar sig an druid­prä­stin­nan Nor­ma. Helt en­ligt ur­pre­miä­rens in­ten­tio­ner går Gö­te­borgso­pe­ran till­ba­ka till en ver­sion med Nor­ma som den mör­ka­re so­pra­nen me­dan hen­nes ri­val, den unga Adal­gi­sa, görs av en hög ljus so­pran, här Ida Falk Win­land. To­mas Lind gör den svek­ful­le Pol­li­o­ne och An­ders Lo­rentz­son överste­präs­ten Oro­ve­so. Gi­an­car­lo And­ret­ta di­ri­ge­rar än­nu en bel can­to-ope­ra i Gö­te­borg. Pre­miär den 2 de­cem­ber och ver­ket spe­las tio gång­er t.o.m. den 4 feb­ru­a­ri.

Ri­chard Strauss och Hu­go von Hof­mann­st­hals bril­jan­ta te­a­ter­lek Ari­ad­ne på Nax­os sätts upp av den gre­kis­ka re­gis­sö­ren Ro­du­la Gai­ta­nou med en doft av Fel­lini­film à la 40-ta­let med cir­kus­num­mer, må­la­de ku­lis­ser och still­sam hu­mor. Sce­no­gra­fen Ge­or­ge Sougli­des har ti­di­ga­re gjort Fi­garos bröl­lop och A Flo­wering Tree i Gö­te­borg, me­dan di­ri­gen­ten Pa­trik Ring­borg är en ef­ter­läng­tad gäst. An­na­le­na Pers­son gör den olyck­li­ga Ari­ad­ne. Den in­ter­na­tio­nellt ef­ter­sök­te te­no­ren Da­ni­el Frank gör sin Gö­te­borgs­de­but som Bac­chus. So­fie Asplund sjung­er den glad­lyn­ta Zer­bi­net­ta, me­dan Ann-kristin Jo­nes och Ma­til­da Pauls­son al­ter­ne­rar som kom­po­si­tö­ren. Pre­miär den 3 feb­ru­a­ri och to­talt blir det nio fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 9 mars.

Gö­te­borgso­pe­ran spe­lar den frä­na ur­ver­sio­nen av Mo­dest Musorgskijs ope­ra Bo­ris Go­du­nov från 1869, som hand­lar om

makt­miss­bruk och om hur en ka­ris­ma­tisk tsar lyc­kas du­pe­ra mas­sor­na. Här sätts den upp av en av värl­dens mest re­nom­me­ra­de re­gis­sö­rer Pe­ter Konwitschny, i ett sam­ar­be­te med ope­ran i Nürn­berg. Det blir en på­tag­ligt sam­hälls­kri­tisk och an­ti­kom­mer­si­a­lis­tisk tolk­ning i Ti­mo Dent­lers slag­kraf­ti­ga de­kor. Den brit­tis­ke ba­sen Cli­ve Bay­ley ge­stal­tar Bo­ris. Den fals­ke Dmitrij sjungs av Jo­achim Bäck­ström. Mez­zo­so­pra­nen Sol­gerd Isalv, ut­bil­dad i Gö­te­borg men an­ställd i Nürn­berg, gör tsar­so­nen Fjo­dor. To­mas Lind ge­stal­tar ränksmi­da­ren Sju­jskij, me­dan Mats Alm­gren gör den all­vars­tyng­de Pi­men. Leo Hus­sa­in di­ri­ge­rar. Pre­miär den 21 april och upp­sätt­ning­en ges se­dan sju gång­er t.o.m. den 13 maj.

Monst­ret i la­by­rin­ten (Mons­ter in the Ma­ze) är en ope­ra för barn, ung­do­mar och vux­na i två ak­ter av ton­sät­ta­ren Jo­nat­han Do­ve (f. 1959). Ope­ran fram­förs i svensk över­sätt­ning av Erik Fä­ger­born. För re­gin sva­rar Mat­ti­as Er­me­dahl. Di­ri­gent är Mar­tin Toft. I rol­ler­na Da­vid Lun­dqvist, Jo­achim Bäck­ström, Ann­k­ristin Jo­nes och An­ders Lo­rentz­son. Det blir sex fö­re­ställ­ning­ar mel­lan den 24 maj och den 3 ju­ni.

Gö­te­borgso­pe­ran bju­der på en re­pris­pre­miär un­der sä­song­en och det blir Da­vid Ra­doks och Ivan Thei­mers fi­nur­li­ga upp­sätt­ning av Ros­si­nis Bar­be­ra­ren i Se­vil­la. Den syd­af­ri­kans­ke ba­ry­to­nen Lut­han­do Qa­ve gör den på­hit­ti­ge Fi­garo. Ole Alek­san­der Bang sjung­er gre­ve Al­ma­vi­va. För förs­ta gång­en i Gö­te­borg görs Ro­si­nas roll som den är skri­ven, för ko­lo­ra­tur­mez­zo, av Ann­k­ristin Jo­nes och Ber­ta av so­pra­nen Mia Karls­son. Mar­kus Sch­wartz åter­kom­mer som den grund­lu­ra­de Dr Bar­to­lo, me­dan

Mal­mö Ope­ra in­le­der sin sä­song med mu­si­ka­len Spel­man på ta­ket i Orp­ha Phe­lans re­gi. Tev­je görs av Philip Zan­dén och Gol­die av Ka­ta­ri­na Ewer­löf. Spel­man­nen spe­las mel­lan den 2 sep­tem­ber och den 31 ja­nu­a­ri.

Sä­song­ens förs­ta ope­rapre­miär blir Léo De­li­bes säl­lan spe­la­de Lak­mé. Ni­co­la Raab re­gis­se­rar och Philip­pe Au­gu­in di­ri­ge­rar. I ti­tel­rol­len al­ter­ne­rar Svet­la­na Moska­len­ko och Be­a­te Rit­ter. Te­no­ren Le­o­nar­do Fer­ran­do sjung­er Gé­rald och Em­ma Lyrén gör Mal­li­ka. Pre­miär den 7 ok­to­ber och ver­ket spe­las tio gång­er t.o.m. den 12 no­vem­ber.

Eng­el­bert Hum­per­dincks ope­ra Hans och Gre­ta ha­de pre­miär i Mal­mö 2014 i Li­nus Fell­boms re­gi och den 9 de­cem­ber blir det nypre­miär. Sys­kon­pa­ret görs av Em­ma Lyrén och Han­na Husá­hr. Tio fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 21 ja­nu­a­ri.

Mu­si­ka­len Pip­pin med musik och sång­tex­ter av Step­hen Sch­wartz och i re­gi av Ron­ny Da­ni­els­son hand­lar om den unge prins Pip­pins jakt ef­ter li­vets mål och me­ning. Lin­dy Larsson, Char­lot­te Per­rel­li och Oscar Pi­er­rou Lin­dén ge­stal­tar de le­dan­de rol­ler­na i en his­nan­de upp­sätt­ning in­spi­re­rad av Cir­que du So­leil. Pre­miär den 27 ja­nu­a­ri och mu­si­ka­len spe­las fram till den 21 april.

Kasper Hol­ten sät­ter upp Ver­dis Ri­go­let­to med al­ter­ne­ran­de Vla­dislav Su­lim­sky och Fred­rik Zet­ter­ström som hov­nar­ren. I Gil­das roll al­ter­ne­rar Bi­an­ca Tognoc­chi och Ma­ria Cha­bou­i­na. Her­ti­gen görs av bå­de Alex­ey Ta­tarintsev och Ra­me La­hej. Ka­ren Ka­men­sek di­ri­ge­rar Mal­mö Ope­ras or­kes­ter. Pre­miär den 23 mars och to­talt blir det 17 fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 1 ju­ni.

Hans Ge­fors ope­ra Par­ken, som löst ba­se­ras på Sha­kespe­a­res En mid­som­mar­natts­dröm, får sin Sve­ri­ge­pre­miär den 5 maj. Ope­ran urupp­för­des i Wi­es­ba­den 1992. Ve­ra Ne­mi­ro­va re­gis­se­rar och Pa­trik Ring­borg di­ri­ge­rar. I rol­ler­na: He­ge Gusta­va Tjønn, Li­ne Ju­ul An­der­sen, Torste­in Fos­mo, Carl Ac­ker­feldt och Su­san­na Stern. To­talt blir det sex fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 2 ju­ni.

Mal­mö Ope­ra åker på tur­né med en kam­mar­ver­sion av Puc­ci­nis Ma­da­me But­ter­fly, här kal­lad But­ter­fly. För re­gin sva­rar Åsa Mell­dahl, me­dan Bengt Gomér gör bå­de sce­no­gra­fi och ljus­sätt­ning. Ma­ri­ann Fj­eld Sol­berg sjung­er Cio-cio-san. Su­zu­kis roll görs av bå­de Su­san­na Sund­berg och Li­ne Ju­ul An­der­sen. Den svek­ful­le löjt­nan­ten Pin­ker­ton görs av bå­de To­bi­as West­man och Torste­in Fos­mo. Tur­népre­miär den 9 sep­tem­ber och tur­nén på­går t.o.m. den 3 de­cem­ber. Upp­sätt­ning­en spe­las ock­så på Mal­mö Ope­ra Verk­stan un­der pe­ri­o­den 17–29 ok­to­ber. www.mal­moo­pe­ra.se

Norr­landso­pe­ran i Umeå gör två ope­ra­pro­duk­tio­ner näs­ta sä­song, och Norr­landso­pe­rans Sym­fo­nior­kes­ter tar sig an kon­sert­sä­song­en med sin nya chefs­di­ri­gent Elim Chan. Det blir bl.a. ock­så dans­pro­duk­tio­ner och Umeå jazz­fes­ti­val, som fi­rar 50-års­ju­bi­lu­em, allt det­ta på Norr­landso­pe­ran.

Char­les Gou­nods klas­si­ker Faust från 1859 sätts upp av re­gis­sö­ren Eva-ma­ria Mel­bye von Gem­ming­en-horn­berg. För sce­no­gra­fi och ko­stym sva­rar Marcus Ols­son. Faust sjungs av Yin­ja Gong och Kos­ma Ra­nu­er tar sig an den di­a­bo­lis­ke Me­fisto­feles, me­dan Sa­bi­na Bisholt gör den vä­na Mar­ga­re­ta. Va­len­tin ge­stal­tas av Ilya Sil­chu­kov. Eric So­lén di­ri­ge­rar. Fö­re­ställ­nings­pe­ri­od: 5–29 ok­to­ber.

Åsa Kal­mér re­gis­se­rar Glucks re­formo­pe­ra Or­feus och Eu­ry­di­ke vå­ren 2018. Sce­no­graf och ko­stymör är Ben­te Ro­lands­dot­ter. Som kär­lekspa­ret Or­feus och Eu­ry­di­ke ser vi Su­san­na Le­vo­nen och Hen­ri­ik­ka Grön­dahl samt Fri­da Jo­hans­son som Amor. En av vå­ra mest fram­gångs­ri­ka ut­lands­verk­sam­ma di­ri­gen­ter och spe­ci­a­lis­ter på för­ro­man­tisk musik, Olof Bo­man, di­ri­ge­rar. Det blir de­but för Umeå­so­nen Bo­man på Norr­landso­pe­ran. Gluc­ko­pe­ran spe­las i Umeå mel­lan den 8 och 25 mars samt på tur­né i de fy­ra nord­li­gas­te lä­nen un­der vec­kor­na 14 till 17. Dess­utom kom­mer pro­duk­tio­nen att täv­la på Ar­mel Ope­ra Fes­ti­val som­ma­ren 2018. Det är en två­de­lad täv­ling som av­ser nya pro­duk­tio­ner, äld­re ope­ra i spän­nan­de iscen­sätt­ning­ar el­ler sam­ti­da verk. Täv­ling­en vän­der sig till me­del­sto­ra upp­sätt­ning­ar. www.norr­landso­pe­ran.se

De sju döds­syn­der­na

Bo­ris Go­du­nov

Foto: Wer­ner Nyst­rand.

Mal­mö Ope­ra

Foto: Andre­as Nilsson.

Norr­landso­pe­ran

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.