NOTISER

Tidskriften OPERA - - Notiser - 8

Gö­te­borgso­pe­ran fi­rar Bir­git Nils­son 100 år

1Bir­git Nils­son var en av 1900-ta­lets främs­ta hög­dra­ma­tis­ka so­pra­ner. Nu har hon kom­mit på vå­ra 500-kro­nors­sed­lar och den 17 maj 2018 skul­le hon ha fyllt hund­ra år. Över hela opera­värl­den kom­mer hon att fi­ras. I Gö­te­borg spred hon glans över gi­gan­tis­ka upp­sätt­ning­ar av Ai­da och Tu­ran­dot på Scandinavium på 1970-ta­let. När Gö­te­borgso­pe­ran in­vig­des blev hon ope­ra­hu­sets gud­mor. Av tra­di­tion har all­tid svens­ka Wag­ner­sång­a­re va­rit ef­ter­trak­ta­de ut­om­lands. Gö­te­borgso­pe­ran fi­rar Bir­git Nils­son ge­nom att bju­da in sju svens­ka in­ter­na­tio­nellt verk­sam­ma so­pra­ner och en mez­zo­so­pran till fö­del­se­dags­kon­ser­ten tors­da­gen den 17 maj 2018, kl.19.00. So­pra­ner­na är Ka­ta­ri­na Da­lay­man, Ann­louice Lögd­lund, Christi­na Nils­son, An­na­le­na Pers­son, Eli­sa­bet Strid, Ni­na Stem­me, Iré­ne The­o­rin och mez­zo­so­pra­nen är Ka­ta­ri­na Kar­néus.

Sång­ers­kor­na kom­mer att sjunga var sitt num­mer som kom­mer att vi­sa spänn­vid­den från Wag­ner och Strauss via ita­li­ensk opera av Ver­di och Puc­ci­ni till svens­ka ro­man­ser med or­kes­ter. Kon­ser­ten kom­mer att av­slu­tas med Val­ky­ri­e­rit­ten. Kjell Inge­bret­sen di­ri­ge­rar Gö­te­borgso­pe­rans or­kes­ter. www.opera.se

Espen Lang­vik ny chef för Nord­norsk Opera og Sym­fo­nior­kes­ter (NOSO)

2Den 41-åri­ge ba­ry­to­nen Espen Lang­vik är ut­bil­dad vid Sta­tens ope­ra­høgsko­le i Oslo (2001) och vid Man­nes Col­lege of Mu­sic i New York (2005). Han är se­dan 2009 an­ställd vid Den Nors­ke Opera & Bal­lett, där han gjort en mängd hu­vud- och ti­tel­rol­ler i ope­rans värld.

Lang­vik kom­mer att ha sin ar­bets­plats bå­de i Bodø och Tromsø. Han till­trä­der sin tjänst den 1 maj i år. Av­gå­en­de ope­ra­che­fen Kat­ha­ri­na Jak­helln Semb (slu­tar den 30 ju­ni) gjor­de sin re­gi­de­but på NOSO, då hon sat­te upp Ri­chard Strauss Ari­ad­ne på Nax­os med Li­se Da­vid­sen i ti­tel­rol­len i mars. Näm­nas bör ock­så att Christi­an Lind­berg är förs­te di­ri­gent hos NOSO. www.noso.no

Ylva Sten­berg årets Jen­ny Lind-sti­pen­di­at

3Fol­kets Hus och Par­ker har se­dan 1965 de­lat ut Jen­ny Lind­sti­pen­di­et till en ung sång­stu­de­ran­de. Årets sti­pen­di­at är den 26-åri­ga ko­lo­ra­tur­so­pra­nen Ylva Sten­berg från Ar­vi­ka. Ju­ryns mo­ti­ve­ring: ”Ylva Sten­berg im­po­ne­rar med sin vack­ra ko­lo­ra­tur­so­pran, sto­ra in­le­vel­se och mo­di­ga re­per­to­ar­val. Hon be­rör publi­ken med själv­klar scen­när­va­ro och vir­tu­o­si­tet”.

Sång­ers­kan har ut­bil­dat sig vid Mu­sik­hög­sko­lan i Ing­esund och Vadste­na folk­hög­sko­la. År 2012 in­led­de Sten­berg sin kan­di­dat­ut­bild­ning på Hög­sko­lan för mu­sik­te­a­ter och me­dia i Han­no­ver. Se­dan i hös­tas stu­de­rar hon vid Han­no­ve­ro­pe­rans ope­rastu­dio.

Ut­ö­ver pris­sum­man, 40 000 kro­nor, be­står Jen­ny Lind-sti­pen­di­et av kon­sert­tur­né­er i Sve­ri­ge och Nor­da­me­ri­ka. Vid årets tur­né med­ver­kar ock­så ba­sen Erik Ro­se­ni­us, som stu­de­rar vid Ope­ra­hög­sko­lan i Stock­holm, och pi­a­nis­ten Al­lan Ti­mo­feit­chik, som går sista året på mas­ter­pro­gram­met vid Mu­sik­hög­sko­lan i Mal­mö.

Ma­ria Sun­dqvist får kung­lig me­dalj

Opera­verk­stans (Mal­mö Opera) konst­när­li­ga le­da­re Ma­ria Sun­dqvist har fått en kung­lig me­dalj. Ho­vet har be­slu­tat till­de­la hen­ne H.M. Konung­ens me­dalj i 8:e stor­le­ken med hög­blått band för "be­ty­dan­de in­sat­ser som re­gis­sör och li­bret­tist".

Re­ge­ring­ens he­ders­pris till Ni­na Stem­me

He­der­pri­set till­de­las hov­sång­ers­kan Ni­na Stem­me för hen­nes sto­ra in­sat­ser på värl­dens le­dan­de ope­ra­hus och vid be­ty­dan­de fest­spel, där­i­ge­nom har hon spri­dit och gi­vit en po­si­tiv bild av Sve­ri­ge ut­om­lands.

Ope­ra­par får Jus­si Björ­ling-sti­pen­di­et

Årets Jus­si Björ­ling-sti­pen­di­um på 100 000 kro­nor till­de­las ope­ras­ång­ar­na och kul­tu­rent­re­pre­nö­rer­na An­na Lars­son och Gö­ran Eli­as­son. Sti­pen­di­et kom­mer att de­las ut vid en gala­fö­re­ställ­ning med sång­a­re ur den svens­ka ope­ra­e­li­ten på Ul­riks­dals Slottste­a­ter Con­fi­dencen den 11 maj. Det äk­ta pa­ret An­na Lars­son och Gö­ran Eli­as­son är, vid si­dan om si­na eg­na sång­ar­kar­riä­rer, kul­tu­rent­re­pre­nö­rer in­om ope­ra­om­rå­det. De räd­da­de kvar opera­verk­sam­he­ten i Dal­hal­la när den var ho­tad och pro­du­ce­ra­de 2012–16 tre full­ska­li­ga pro­duk­tio­ner på are­nan: Rhen­gul­det, Tu­ran­dot och Car­men. De har med eg­na me­del byggt Vatt­näs Kon­sert­la­da i An­na Lars­sons fä­der­ne­by ut­an­för Mo­ra, där de bl.a. sat­sar på ny­skri­ven opera av svens­ka ton­sät­ta­re.

Stif­tel­sen Jus­si Björ­lings min­nes­fond för­val­tas se­dan 1970 av Stif­tel­sen Kung­li­ga Te­a­terns So­lis­ter, som de­lar ut Jus­si Björ­lings­ti­pen­di­et till fram­stå­en­de sång­a­re och mu­sik­pro­fi­ler. Se­dan 2009 bi­drar An­ders Walls Stif­tel­se med sti­pen­di­e­sum­man.

Gö­te­borgso­pe­rans Vän­ners sti­pen­di­um 2017 …

6… till­de­las ba­ry­to­nen och re­gis­sö­ren Mat­ti­as Er­me­dahl och pi­a­nis­ten och re­pe­ti­tö­ren Jo­a­kim Kall­hed. De får 15 000 kro­nor var­de­ra. Er­me­dahl får pri­set för si­na stil­säk­ra in­sat­ser på Gö­te­borgso­pe­ran allt­se­dan in­vig­ning­en 1994, först i te­nor­fac­ket och nu som ba­ry­ton. Han var ny­li­gen ak­tu­ell som Fors­kar­len i Tu­re Rang­ströms Kron­bru­den vid ett kon­ser­tant fram­fö­ran­de av ver­ket.

Kall­hed får pri­set för ”si­na ovär­der­li­ga och mång­å­ri­ga in­sat­ser på Gö­te­borgso­pe­ran till gläd­je för sång­a­re, mu­si­ker och publik”.

Ös­ter­sjö­fes­ti­va­len 2017

Den fem­ton­de Ös­ter­sjö­fes­ti­va­len, som ar­ran­ge­ras mel­lan den 21 och 29 au­gusti, bju­der bl.a. på mu­sik av Stra­vin­skij, Wag­ner och Si­be­li­us.

Fes­ti­va­len in­leds med Igor Stra­vin­skijs Oe­di­pus Rex och Psalmsym­fo­nin på Kung­li­ga Ope­ran i Pe­ter Sel­lars re­gi. Och bland so­lis­ter­na åter­finns Jo­seph Kai­ser och Vi­o­le­ta Ur­ma­na. Esa-pek­ka Sa­lo­nen di­ri­ge­rar Hov­ka­pel­let. Förs­ta kon­ser­ten i Ber­wald­hal­len den 22 au­gusti lyf­ter fram att Fin­land fi­rar 100 år som själv­stän­dig na­tion ge­nom att spe­la Je­an Si­be­li­us sjun­de sym­fo­ni. Vid sam­ma konsert ges även Gustav Mahlers Das Li­ed von der Er­de. Su­san­na Mälk­ki di­ri­ge­rar Helsing­fors Stads­or­kes­ter. Kom­man­de kväll urupp­förs An­ders Hill­borgs Ae­ter­na.

Par­si­fals tred­je akt ges kon­ser­tant den 25 au­gusti med Ma­ri­in­skij­te­a­terns or­kes­ter och so­lis­ter, allt un­der dess chefs­di­ri­gent Va­le­ry Ger­gi­ev. Även den 26 au­gusti blir det Wag­ner då hela Rhen­gul­det fram­förs med Ger­gi­evs styr­kor.

Av­slut­nings­kon­ser­ten bju­der på den ös­ter­ri­kis­ka kom­po­si­tö­ren Ol­ga Neuwirt­hs Ma­sa­ot/clocks wit­hout hands som spe­las för förs­ta gång­en i Skan­di­na­vi­en. Ver­ket urupp­för­des av Wi­e­ner Phil­har­mo­ni­ker på tur­né un­der Da­ni­el Har­dings led­ning. Han di­ri­ge­rar även i Ber­wald­hal­len, där allt av­slu­tas med Mahlers gran­di­o­sa sjät­te sym­fo­ni. www.bal­ticse­a­fes­ti­val.com

Troll­flöj­ten på Fred­riksten Fest­ning

Opera Øst­fold i Hal­den – Nor­ges störs­ta ut­om­huso­pe­ra – spe­lar i som­mar Mo­zarts Troll­flöj­ten. Var­tan­nat år spe­las opera på fäst­ning­en. Bland so­lis­ter­na märks: Pet­ter Mo­en (Ta­mi­no), Be­a­te Mor­dal (Pa­mi­na), Emil Ha­vold Naes­ha­gen (Pa­pa­ge­no), Ca­ro­li­ne Wet­ter­green (Nat­tens drott­ning) och Mag­ne Frem­mer­lid (Sa­rastro). Re­gis­sör är Ivar Tind­berg och di­ri­gent Mag­nus Lodd­gard. Ope­ran fram­förs på nors­ka. Pre­miär den 14 ju­ni. Yt­ter­li­ga­re två fö­re­ställ­ning­ar ges den 16 och 17 ju­ni. www.ope­ra­ost­fold.no

Man­teln och Pa­jaz­zo på Dra­ka­möl­lan

Dra­ka­möl­lan Gårds­ho­tell är ett li­tet per­son­ligt ho­tell på Ös­ter­len med en­dast tolv rum, in­rymt i en pi­e­tets­fyllt re­no­ve­rad skå­ne­gård med anor från 1600-ta­let. Dra­ka­möl­lan är be­römt för sitt go­da kök och har gett ut fy­ra kok­böc­ker. Bå­de som­mar och vin­ter an­ord­nas här ope­ra­fö­re­ställ­ning­ar.

I som­mar spe­lar man Puc­ci­nis Man­teln och Le­on­ca­val­los Pa­jaz­zo. I den se­na­re sjung­er Ni­els Jør­gen Ri­is Ca­nio, Ca­mil­la Il­le­borg Ned­da och Gui­do Pae­va­ta­lu To­nio. Ope­ra­fes­ti­va­len ge­nom­förs i sam­ar­be­te med gui­do­pe­ra och Mu­sik i Syd. Pre­miär på mid­som­mar­da­gen den 24 ju­ni och yt­ter­li­ga­re en fö­re­ställ­ning äger rum på­föl­jan­de dag. www.dra­ka­mol­lan.com

Kej­sa­rens nya klä­der spe­las åter i Da­la-jär­na

När mid­som­mar­fes­ti­va­len Mu­sik i La­dan i Skifsla­dan, Upp­säl­je, Da­la-jär­na fi­ra­de sitt 15-års­ju­bi­le­um i fjol med ur­pre­miä­ren på An­ders Emils­sons ko­mis­ka kam­ma­ro­pe­ra Kej­sa­rens nya klä­der blev det bå­de en konst­när­lig och publik fram­gång. Nu i mid­som­mar­tid ges möj­lig­het att se upp­sätt­ning­en igen, den här gång­en re­gis­se­rad av eng­els­man­nen Ni­gel Har­vey. Ba­ry­ton An­ders Viklund, som gör kej­sa­rens roll, sva­rar för li­bret­tot. Je­a­net­te Bjur­ling åter­kom­mer som för­fö­risk söm­mers­ka, me­dan den unga so­pra­nen Lin­néa Tör­nqvist är ny i rol­len som sek­re­te­ra­re. Hög konst­när­lig ni­vå, lo­kal för­ank­ring och ny­ska­pan­de har se­dan start va­rit centralt för fes­ti­va­len, där man rönt stor fram­gång med ope­raupp­sätt­ning­ar över­sat­ta till dal­mål. Kej­sa­rens nya klä­der spe­las den 24 och 25 ju­ni. www.mu­si­ki­la­dan.se

Ju­an Di­e­go Fló­rez sjung­er i Mal­mö

Den 7 ok­to­ber kom­mer världste­no­ren Ju­an Di­e­go Fló­rez till Mal­mö Li­ve Kon­sert­hus för att upp­trä­da med Mal­mö Sym­fo­nior­kes­ter. Fló­rez är en av de mest ef­ter­sök­ta bel can­to­te­no­rer­na i dag. I Mal­mö kom­mer han att sjunga ope­raa­ri­or av Mo­zart, Ros­si­ni, Le­on­ca­val­lo, Puc­ci­ni och Ver­di. www.malmo­li­ve/mso

Eli­sa­bet Strids in­ter­na­tio­nel­la kar­riär …

… går vi­da­re med Si­eglin­de på Ly­ric Opera i Chi­ca­go, när Val­ky­ri­an får sin pre­miär den 1 ok­to­ber. Då har man kom­mit halv­vägs i Da­vid Pount­neys version av Ni­be­lung­ens ring. Bran­don Jo­vano­vich sjung­er Si­eg­mund. I övri­ga rol­ler: Christi­a­ne Go­er­ke (Brünn­hil­de), Eric Owens (Wo­tan), Tan­ja Ari­a­ne Baumgart­ner (Fric­ka) och Ain Ang­er (Hun­ding). Andrew Da­vis di­ri­ge­rar. www.ly­ri­co­pe­ra.org

I Leip­zig sjung­er Eli­sa­bet Strid Eli­sa­beth i Kat­ha­ri­na Wag­ners nyupp­sätt­ning av Tann­häu­ser, som har pre­miär den 17 mars 2018. Burk­hard Fritz ge­stal­tar Tann­häu­ser. Ope­ra­che­fen och Ge­wand­hau­sor­kes­terns chefs­di­ri­gent Ulf Schir­mer an­sva­rar för den mu­si­ka­lis­ka led­ning­en. www.oper-leip­zig.de

Ka­rin Lo­ve­li­us nya rol­ler

10Vår svens­ka mez­zo­so­pran Ka­rin Lo­ve­li­us är se­dan ett an­tal år verk­sam vid Oper Leip­zig. Näs­ta sä­song vän­tar två nya rol­ler: Ježi­ba­ba i en nyupp­sätt­ning av Ru­sal­ka (pre­miär den 3 de­cem­ber) och Ju­dith i Rid­dar Blåskäggs borg (pre­miär den 7 april 2018). Bar­tóks opera spe­las ihop med Le­on­ca­val­los Pa­jaz­zo med Zo­ran To­do­ro­vich som Ca­nio. www.oper-leip­zig.de

Två svens­ka hov­sång­a­re på Züricho­pe­ran

Förs­ta ope­rapre­miä­ren i Zürich näs­ta sä­song är Pe­ter Tjaj­kov­skijs Eu­gen One­gin med Pe­ter Mat­tei i ti­tel­rol­len. Den 24 sep­tem­ber är det pre­miär på Bar­rie Ko­skys upp­sätt­ning, som ti­di­ga­re har spe­lats på Ko­mische Oper i Ber­lin där Ko­sky f.ö. är ope­ra­chef. Det blir nio fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 28 ok­to­ber. Ni­na Stem­me sjung­er Kund­ry när Claus Gut­hs Par­si­fal-upp­sätt­ning får nypre­miär den 25 feb­ru­a­ri 2018. Par­si­fal ge­stal­tas av Bran­don Jo­vano­vich och Gur­ne­manz av Christof Fisches­ser. Si­mo­ne Young di­ri­ge­rar. En­dast fy­ra fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 11 mars. www.opern­haus.ch

Ing­e­la Brim­berg gör El­sa i Brys­sel

Ing­e­la Brim­berg gör sin förs­ta El­sa i Lo­hengrin näs­ta sä­song på La Mon­naie i Brys­sel. Det var här som hen­nes in­ter­na­tio­nel­la kar­riär tog fart när hon gjor­de Va­len­ti­ne i Mey­er­be­ers Hu­ge­not­ter­na som­ma­ren 2011, i Oli­vi­er Pys re­gi. Han re­gis­se­rar ock­så Lo­hengrin. Två lag al­ter­ne­rar och Brim­bergs Lo­hengrin är Eric Cut­ler. Ele­na Pank­ra­to­va ge­stal­tar den on­da Or­trud lik­som Sa­bi­ne Hof­gre­fe, som i vint­ras gjor­de Elekt­ra på Gö­te­borgso­pe­ran. La Mon­nai­es chefs­di­ri­gent Alain Al­ti­noglu le­der al­la tio fö­re­ställ­ning­ar­na. Pre­miär 19 april 2018. www.la­mon­naie.be

Log­ga som in­te­ra­ge­rar med ljud och vat­ten …

11… blev det när Gö­te­borgso­pe­ran byt­te ut sin 20 år gam­la Go-log­ga mot en ny som bör­jar med O, som i opera. Den till­kom ge­nom att någ­ra av ope­ra­hu­sets ar­tis­ter bjöds in till ett ex­pe­ri­ment. Med hjälp av vat­ten, en mik­ro­fon, en för­stär­ka­re och ljud­vå­gor från stäm­band, dans­steg och in­stru­ment – och en del ar­be­te vid da­torn – ska­pa­des en mer rör­lig, dy­na­misk pro­fil som blir mer syn­lig, mer till­gäng­lig, mer sam­ti­da och mer di­gi­tal. www.opera.se

7

6

5

4

11

10

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.