HEJ, BIR­GIT­TA SVEN­DÉN!

Många av OPERAS lä­sa­re är ny­fik­na på hur det går med re­no­ve­ring­en av Stock­holmso­pe­ran. Vi frå­ga­de där­för Bir­git­ta Sven­dén, ope­ra­chef och vd, vad som hän­der i dag. Vårt fo­kus är vil­ka sce­ner man kom­mer att spe­la på un­der upp­rust­ning­en? Kom­mer Gas­kloc­ka 2,

Tidskriften OPERA - - Aktuellt -

VAR BEFINNER SIG RE­NO­VE­RING­EN AV STOCK­HOLMSO­PE­RAN I DAG?

– Re­ge­ring­en fat­ta­de i de­cem­ber i fjol ett be­slut om att be­vil­ja Ope­ran och Sta­tens fas­tig­hets­verk, SFV, peng­ar för pro­jek­tet ”Ny Opera i Ope­ran”. Där­med kan man på­bör­ja ar­be­tet med pro­jek­te­ring och system­hand­ling. Vi har ny­li­gen haft ett upp­startsmö­te med SFV och tar nu fram ett lo­kal­pro­gram. Det­ta är ett unikt och hi­sto­riskt pro­jekt som vi hop­pas ska ge publi­ken och vå­ra med­ar­be­ta­re än­nu bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för den konst­när­li­ga verk­sam­he­ten i fram­ti­den.

HUR MYC­KET PENG­AR HAR NI FÅTT OCH HUR MYC­KET KOM­MER NI ATT FÅ?

– Den eko­no­mis­ka ra­men är två mil­jar­der kro­nor.

HUR SER TIDSPLANEN UT?

– Lo­kal­pro­gram­met ska va­ra fär­digt fö­re som­ma­ren. En­t­re­pre­nö­rer, spe­ci­a­lis­ter och kon­sul­ter ska upp­hand­las. Vi ska gå ige­nom för­stu­di­en och gö­ra en del ut­red­ning­ar in­om stu­di­en.

NÄR BERÄKNAR DU ATT UTFLYTTNINGEN AV STOCK­HOLMSO­PE­RAN KAN BÖR­JA?

– Som­ma­ren 2022. Pro­jek­tet är be­räk­nat att ta cir­ka tre till tre och ett halvt år. Det är vik­tigt att tids­ra­men hålls då för­se­ning­ar in­ne­bär öka­de kost­na­der.

VIL­KA SCE­NER ÄR OCH HAR VA­RIT PÅTÄNKTA SOM ERSÄTTNINGSSCENER UN­DER RE­NO­VE­RING­EN?

– Vi ser det­ta som ett unikt till­fäl­le att kom­ma ut till ett an­tal oli­ka spel­plat­ser. Vi har ett upp­drag att ver­ka ute i lan­det, vil­ket vi i dag främst gör ge­nom vå­ra di­gi­ta­la sänd­ning­ar och ett be­grän­sat an­tal gäst­spel. Men att va­ra ut­lo­ka­li­se­rad från fas­tig­he­ten vid Gustav Adolfs torg öpp­nar för en stör­re rör­lig­het, bå­de hem­ma och ut­om­lands. Det­ta ger oss även möj­lig­het att mö­ta en ny publik. Nå­gon av de sce­ner vi sö­ker kom­mer att ut­gö­ra en fas­ta­re spel­plats.

FINNS GAS­KLOC­KA 2 FORT­FA­RAN­DE MED I DEN DIS­KUS­SIO­NEN?

– Gas­kloc­kan har un­der al­la år va­rit en spel­plats som vi hop­pats på un­der en stäng­ning. Vi har hål­lit Stock­holms stad upp­da­te­rad un­der re­sans gång, men jag har för­stått att pro­jek­tet ta­git en pa­us. De kom­man­de åren står bå­de Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern och Dra­ma­ten in­för re­no­ve­ring­ar och det­ta kanske kan blå­sa nytt liv i tan­kar om gas­kloc­kan. Svå­rig­he­ten kan va­ra, om det skul­le bli ak­tu­ellt för oss att spe­la där, att hit­ta en hu­vud­ä­ga­re som kan för­val­ta bygg­na­den men sam­ti­digt ock­så dri­va verk­sam­he­ten in­om ra­men för lön­sam­het.

VI HAR MYC­KET FÅ OPERAGÄSTSPEL I STOCK­HOLM. VAD BE­ROR DET PÅ?

– Ut­bu­det av konst, bå­de vad gäl­ler in­sti­tu­tio­ner och den fria mark­na­den, är om­fat­tan­de i dag. Där­för har kanske be­ho­vet av gäst­spel in­te va­rit till­räck­ligt stort. Dess­utom är det en kost­nads­frå­ga. Det be­hövs kanske mer av ut­by­ten än re­na gäst­spel för att det ska bli eko­no­miskt håll­bart. Sam­ti­digt kan gäst­spel bi­dra till en vi­ta­li­se­ring av al­la konstar­ter.

FINNS DET BE­HOV AV EN IN­TER­NA­TIO­NELL GÄST­SPELS­SCEN VAD GÄL­LER OPERA OCH MU­SIK­TE­A­TER?

– Svårt att sva­ra på. Frå­gan gäl­ler ju om det finns till­räck­ligt stor publik i lan­det. Och om en så­dan scen bör in­ne­fat­ta all scen­konst, in­te ba­ra opera och mu­sik­te­a­ter? Ope­ra­publi­ken re­ser dess­utom mer än ti­di­ga­re och ser gär­na fö­re­ställ­ning­ar där man befinner sig.

VIL­KEN SLAGS GÄST­SPEL KAN STOCK­HOLMSO­PE­RAN TA EMOT, NU OCH EF­TER EN RENOVERING?

– Just nu kan vi ta emot al­la oli­ka ty­per av gäst­spel. Jag har de se­nas­te åren fått ett an­tal för­fråg­ning­ar från Ki­na och USA, men ock­så från fest­spe­len i Salz­burg. Vårt hus och stor­le­ken på vår scen är in­te ett problem då gäst­spels­pro­duk­tio­ner är ut­veck­la­de för att pas­sa ett an­tal oli­ka sce­ner. I stäl­let är det kost­na­der­na som of­ta gör ett gäst­spel omöj­ligt. Vad som skul­le kun­na för­änd­ra si­tu­a­tio­nen är ett tä­ta­re kon­ti­nu­er­ligt sam­ar­be­te med nä­rings­li­vet. Ing­var von Malmborg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.