STÖD UT­VECK­LING­EN – AV bli TID­SKRIF­TEN me­ce­nat! OPERA

Tid­skrif­ten OPERA sö­ker stöd­jan­de vän­ner. OPERA vill fort­sät­ta att ut­veck­las i takt med sin tids för­änd­ring­ar, men ock­så med att för­stär­ka sin di­gi­ta­la pro­fil. Vi vill ut­veck­la det re­dak­tio­nel­la in­ne­hål­let och ut­ö­ka be­vak­ning­en av bå­de den svens­ka och den

Tidskriften OPERA - - Reportage - Me­ce­nat Di­a­mant

Stöd OPERA med 5 000 kro­nor el­ler mer per år och du får: En års­pre­nu­me­ra­tion på OPERA (fem num­mer). Vip-in­bju­dan för två per­so­ner till mot­tag­ning i sam­band med ut­del­ning av Ope­ra­pri­set. In­bju­dan till vå­ra press­re­le­a­ser i Stock­holm, fy­ra-fem gång­er per år. Vi bju­der på ett glas vin och till­tugg, lik­som möj­lig­het att träf­fa ope­ras­ång­a­re och and­ra ope­ra­in­tres­se­ra­de. Tre ex­tra­num­mer av OPERA vid var­je ut­giv­nings­till­fäl­le – få fler att ta del av vår tid­ning och bli pre­nu­me­ran­ter! Di­a­mant­di­plom som vi­sar att du stöd­jer OPERA. Pri­vat­per­so­ner el­ler fö­re­tag som stöd­jer med mer än 10 000 kro­nor kom­mer att pub­li­ce­ras med namn i tid­ning­en och på hem­si­dan i slu­tet av året (går gi­vet­vis att av­bö­ja).

Me­ce­nat Guld

Stöd Tid­skrif­ten Opera med 2 500 kro­nor per år och du får: En års­pre­nu­me­ra­tion på OPERA (fem num­mer). In­bju­dan till vå­ra press­re­le­a­ser, fy­ra-fem gång­er per år. Vi bju­der på ett glas vin och till­tugg, lik­som möj­lig­het att träf­fa ope­ras­ång­a­re och and­ra ope­ra­in­tres­se­ra­de. Guld­di­plom som vi­sar att du stöd­jer OPERA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.