LO­HENGRIN

Tidskriften OPERA - - Foreställningar - OPÉ­RA BASTILLE, PA­RIS • RECENSENT: CLAES WAHLIN • FO­TO: E. BAUER www.ope­ra­d­e­pa­ris.fr

Kon­ven­tio­nel­la upp­sätt­ning­ar av Lo­hengrin bru­kar fram­stäl­la den man­li­ge rid­da­ren som en be­svi­ken men är­rad rid­da­re och El­sa som kvin­nan som frå­gar för myc­ket och där­för är skul­den till Lo­hengrins öde. Re­gis­sö­ren Claus Guth går läng­re än så. Den Lo­hengrin som han har satt upp i Pa­ris vi­sar en värld där bå­de Lo­hengrin och El­sa är tra­sor, de är vid vägs än­de och sam­man­brot­tet är be­tyd­ligt när­ma­re än nå­gon som helst form av re­li­giös, po­li­tisk el­ler an­nan för­lös­ning.

Christi­an Sch­mid­ts scen­rum är in­spi­re­rat av Sem­per­de­pot i Wi­en, en bygg­nad från 1870-ta­let som fun­ge­ra­de som la­ger­lo­kal för te­a­ter­sce­no­gra­fi­er. I dag hy­ser hu­set Ate­li­er­haus der Aka­de­mie der bil­den­den Küns­te. De hö­ga val­ven och vå­nings­pla­nen med ett slags loft­gång­ar fungerar som ett stort, bor­ger­ligt och borg­lik­nan­de hem för Tel­ramund, Or­trud och El­sa. Bland de tunga möb­ler­na väx­er ock­så ett träd, som har en del av sce­no­gra­fin från Val­ky­ri­an ham­nat i hu­set.

Guth för­läg­ger hand­ling­en till Wag­ners sam­tid, en smu­la löst för­vis­so, men en bra bit från Pa­trice Chéreaus in­dust­ri­a­li­se­ra­de Wag­ner­värld i Ni­be­lung­ens ring och in­te rik­tigt så in­timt som Staf­fan Val­de­mar Holm gjor­de i Ringen på Stock­holmso­pe­ran. De po­li­tis­ka in­tri­ger­na som Or­trud och Tel­ramund iscen­sät­ter ekar hos Guth av Wag­ners eg­na po­li­tis­ka för­veck­ling­ar. Hans stöd för de ra­di­ka­la i Dres­den 1849 gjor­de det svårt för ho­nom att få Lo­hengrin upp­förd.

Re­gin lå­ter oss mö­ta per­so­ner­na vid en ex­trem bryt­punkt. El­sa är nä­ra sam­man­brott, hon svim­mar vid mins­ta käns­lo­rö­rel­se och hal­lu­ci­ne­rar vid fle­ra till­fäl­len fram sin dö­de bror, som gli­der för­bi med en svan­vinge fäst på ryg­gen. När Lo­hengrin väl up­pen­ba­rar sig så är han rätt dar­rig, en osä­ker man som ir­rar likt den fly­gan­de hol­län­da­ren. Mot slu­tet, när han väl lyc­kas dö­da Tel­ramund, ska­kar han som ett asplöv, knäckt på grän­sen till själv­mor­dets rand.

Krop­par­na må skäl­va, men rös­ter­na i den­na upp­sätt­ning är av högs­ta kva­li­tet. Jo­nas Kauf­mann, som nog en del oro­at sig för ef­ter al­la in­ställ­da en­ga­ge­mang un­der fjol­å­rets sista må­na­der, där­ibland No­bel­kon­ser­ten i Stock­holm, vi­sa­de inga tec­ken på be­gräns­ning­ar. Fra­se­ring­en, dik­tio­nen och den tä­ta, mju­ka rös­ten gli­der ut i sa­long­en som fly­tan­de guld. ”In fer­nem Land” blev nå­got av kväl­lens mu­si­ka­lis­ka höjd­punkt. Han hör till den lil­la ka­te­go­ri sång­a­re vars rös­ter man sö­ker här­bär­ge­ra var­je ton av.

Stark in­sats gör ock­så René Pape som kung Hen­rik. Rös­ten har en när­va­ro och svär­tan en sam­mets­lik­nan­de timb­re. Edith Hal­ler, som med myc­ket kort var­sel er­sat­te Mar­ti­na Se­ra­fin som El­sa, sprack en gång i sista ak­ten, vil­ket na­tur­ligt­vis ren­de­ra­de hen­ne en hand­full bu­rop från publi­ken vid ap­plåd­tac­ket. Men vid si­dan av den fa­dä­sen gjor­de hon en bra in­sats, sce­niskt sä­ker och med en so­pran som är stark och fo­ku­se­rad, men kanske aning­en spet­sig emel­lanåt. Evelyn Her­lit­zi­us Or­trud var rent far­lig med sin at­tac­ke­ran­de mez­zo­so­pran, en näs­tan Me­de­a­lik­nan­de ge­stalt­ning med lis­man­det som ex­tra egen­skap.

To­masz Ko­ni­ecznys Tel­ramund – även han ett sent in­hopp – gav rol­len en mäk­tig röst, stark med god bär­kraft och un­der Philip­pe Jor­dans led­ning blev or­kes­ter­klang­en bå­de sam­man­hål­len och mjuk. Det finns ju ett drag hos frans­ka or­kest­rar att ta va­ra på det me­lo­dis­ka, emel­lanåt på be­kost­nad av det dra­ma­tis­ka. Det se­na­re kan na­tur­ligt­vis ses som trick och flirt, men så­dant ägnar sig in­te Jor­dan åt.

WAG­NER: LO­HENGRIN

Pre­miär 18 ja­nu­a­ri, be­sökt fö­re­ställ­ning 24 ja­nu­a­ri 2017. Di­ri­gent: Philip­pe Jor­dan Re­gi: Claus Guth Sce­no­gra­fi och ko­stym: Christi­an Sch­midt Ljus: Olaf Win­ter So­lis­ter: René Pape, Jo­nas Kauf­mann, Edith Hal­ler, Evelyn Her­lit­zi­us, To­masz Ko­ni­eczny, Egils Silins, Hyun-jong Roh, Cy­ril­le Lo­vig­hi, Lau­rent La­ber­des­que, Ju­li­en Jo­gu­et, Iri­na Kopy­lo­va, Co­rin­ne Ta­li­bart, Lae­ti­tia Je­an­son, Lil­la Far­kas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.