Bil­ly Budd

Tidskriften OPERA - - Foreställningar - TE­ATRO RE­AL, MADRID • RECENSENT: SVEN ÅKE HEED • FO­TO: JAVIER DEL RE­AL www.te­atro-re­al.com

Att tåg och rår, som fort­fa­ran­de ut­gör stom­men i all scen­tek­nik, ur­sprung­li­gen här­stam­mar från de gam­la se­gel­far­ty­gens tid, det vet var och en som gjort en rund­vand­ring bakom sce­nen på Drott­ning­holms Slottste­a­ter. Den brit­tis­ka re­gis­sö­ren De­bo­rah War­ner har ta­git fas­ta på just det­ta när hon lå­ter den nak­na sce­nen med si­na lod­rä­ta re­spek­ti­ve vågrä­ta lin­jer ut­gö­ra spel­plat­sen i Ben­ja­min Brit­tens Bil­ly Budd från 1951. Dess tra­gis­ka histo­ria ut­spe­lar sig om­bord på det brit­tis­ka se­gel­far­ty­get The In­do­mi­tab­le un­der kri­get mel­lan Eng­land och Frank­ri­ke i ef­ter­dy­ning­ar­na av frans­ka re­vo­lu­tio­nen.

Det är ing­et en­kelt verk att iscen­sät­ta. Per­so­nal­styr­kan i upp­sätt­ning­en på Te­atro Re­al i Madrid räk­nar sjut­ton so­lis­ter, sex­tio ko­ris­ter, tret­tio skå­de­spe­la­re el­ler dan­sa­re, samt en barn­kör, d.v.s. över ett­hund­ra per­so­ner på sce­nen sam­ti­digt un­der stör­re de­len av ope­ran. Att det hand­lar om ett verk som krä­ver en­bart man­li­ga ar­tis­ter gör det prak­tiskt ta­get omöj­ligt att in­te­gre­ra i repertoaren på vil­ket ope­ra­hus som helst. Där­för för­blev det länge säl­lan spe­lat och fick in­te sin Sve­ri­ge­pre­miär för­rän 2013 på Gö­te­borgso­pe­ran med Pe­ter Mat­tei i ti­tel­rol­len.

Den tom­ma sce­nen på Te­atro Re­al fylls av nak­na, svet­ti­ga och blo­di­ga män, som le­ver till sjöss un­der omänsk­li­ga för­hål­lan­den. Att det upp­står spän­ning­ar in­om kol­lek­ti­vet är ofrån­kom­ligt. Att ta­la om mobb­ning och pen­na­lism vo­re en un­der­drift. Från förs­ta ögon­blic­ket till det sista i den­na upp­sätt­ning är spän­ning­en högst på­tag­lig, för att in­te sä­ga påträng­an­de, och däck och and­ra ut­rym­men på skep­pet som elekt­ri­fi­e­ra­de.

Be­rät­tel­sen om den unge, vackre och kraft­ful­le, men sam­ti­digt oskulds­ful­le Bil­ly Budd – ur­sprung­li­gen en kort­ro­man av Her­man Mel­vil­le – stäl­ler frå­gan om grän­sen mel­lan gott och ont, oskuld och skuld, kärlek och hat, men läm­nar sva­ret öp­pet. Det finns ing­et en­kelt svar, ing­en mo­dell i svart och vitt. Re­la­tio­ner­na snä­var in kring en tri­ang­el be­stå­en­de av, för­u­tom Bil­ly (Jac­ques Im­brai­lo), den ond­ske­ful­le John Cleggart (Brind­ley Sher­ratt) och den unge, oer­far­ne kap­te­nen Ed­ward Fair­fax Ve­re (To­by Spence). Det finns en ero­tisk at­trak­tion hos Bil­ly som in­te läm­nar nå­gon lik­gil­tig.

Cleggart be­slu­tar sig för, av räds­la för de käns­lor som Bil­ly väckt hos ho­nom och av räds­la för att av­slö­ja sin egen ho­mo­sex­u­a­li­tet, att knäc­ka Bil­ly. Men Bil­ly slår ifrån sig och rå­kar på förs­ta sla­get dö­da Cleggart. Att det är en olycks­hän­del­se är up­pen­bart, men Ve­re som en­da vitt­ne är för feg för att stå för det han sett med eg­na ögon, och Bil­ly döms till döden ge­nom häng­ning. När Ve­re som åld­rad sjö­kap­ten ser tillbaka på sitt liv åter­kom­mer han stän­digt till hän­del­sen med Bil­ly Budd som off­ra­des. För vad? Ve­re kän­ner igen sig i Cleggart, i de käns­lor som drev ho­nom att vil­ja för­gö­ra Bil­ly, det för­bjud­na ob­jek­tet för bå­das be­gär.

För­u­tom re­gis­sö­ren De­bo­rah War­ner mås­te ko­re­o­gra­fen, dans­ke Kim Brand­strup, näm­nas, vars för­tjänst det är att ha ta­git fram kol­lek­ti­vets rö­rel­ser, som med ra­san­de kraft för­med­lar stäm­ning­ar om­bord. Bland so­lis­ter­na sjungs samt­li­ga stör­re rol­ler av eng­els­män, vil­ket gör att dik­tio­nen är glas­klar och lätt att föl­ja ut­an hjälp av text­ma­skin, som dock finns på bå­de eng­els­ka och spans­ka. Ivor Bol­ton di­ri­ge­rar Te­atro Re­als egen or­kes­ter och kör, som här kan sä­gas spe­la nå­got av en hu­vud­roll.

BRITTEN: BIL­LY BUDD

Pre­miär 31 ja­nu­a­ri, be­sökt fö­re­ställ­ning 25 feb­ru­a­ri 2017. Di­ri­gent: Ivor Bol­ton Re­gis­sör: De­bo­rah War­ner Sce­no­gra­fi: Mi­chael Le­vi­ne Ko­stym: Chloë Obo­len­sky Ljus­de­sign: Je­an Kal­man Ko­re­o­graf: Kim Brand­strup So­lis­ter: Jac­ques Im­brai­lo, Brind­ley Sher­ratt, To­by Spence, Tho­mas Oli­e­mans, Da­vid So­ar, Cli­ve Bay­ley.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.