Spelåret 2017–2018

Kung­li­ga Ope­ran

Tidskriften OPERA - - Spelåret 2017–2018 -

Sä­song­ens förs­ta nyupp­sätt­ning på Kung­li­ga Ope­ran blir ur­pre­miä­ren på Victo­ria Bo­ri­so­va-ol­las opera Dracu­la, som är ba­se­rad på Bram Sto­kers be­röm­da ro­man från 1897. För li­bret­tot sva­rar Claes Pe­ter Hellwig och Kristi­an Ben­kö. Re­gis­sö­ren Linus Fell­bom och sce­no­gra­fen Dan Pot­ra har, till­sam­mans med ton­sät­ta­ren, ska­pat en upp­sätt­ning i form av skräck­ro­man­tik, vik­to­ri­anskt mo­de och stor­slag­na kö­rer. Dracu­la ge­stal­tas av Ola Eli­as­son. I övri­ga rol­ler åter­finns bland and­ra: Eli­sa­beth Mey­er, Jo­el Ann­mo, Ka­ta­ri­na Le­o­son, San­na Gibbs och Su­sann Végh. Di­ri­gen­ten Ka­ren Ka­men­sek le­der el­va fö­re­ställ­ning­ar mel­lan den 31 ok­to­ber och den 7 de­cem­ber.

Ros­si­nis ope­ra­buf­fa Askung­en är en sa­ga om god­het, för­lå­tel­se och ge­ne­ro­si­tet. In­spi­re­rad av vau­de­vil­le, Char­les Dic­kens och Tim Bur­ton har re­gis­sö­ren Lin­dy Hu­me och sce­no­gra­fen Dan Pot­ra ska­pat en upp­sätt­ning där god­he­ten tri­um­fe­rar. År 2013 ha­de den här upp­sätt­ning­en pre­miär på Opera Qu­e­ens­land i Bris­ba­ne, Austra­li­en. Ur­sprung­li­gen be­ställd och pro­du­ce­rad av Opera Qu­e­ens­land och New Ze­a­land Opera. I ti­tel­rol­len som Ange­li­na ses Jo­han­na Rud­ström. I rol­len som prins Ra­mi­ro gör te­no­ren Ole Alek­san­der Bang sin de­but på Kung­li­ga Ope­ran. John Erik Ele­by ge­stal­tar Don Mag­ni­fi­co. Pre­miär den 29 no­vem­ber och ope­ran spe­las tolv gång­er t.o.m. den 3 feb­ru­a­ri.

Ef­ter suc­cén Nix­on in Chi­na är re­gis­sö­ren Mi­chael Ca­va­nagh tillbaka med en nyupp­sätt­ning av Gi­u­sep­pe Ver­dis Ai­da. I hans upp­sätt­ning lig­ger fo­kus på nu­ti­dens på­tryck­ning­ar och den in­re oro som slu­kar de hjälte­mo­di­ga men sår­ba­ra män­ni­skor­na. Be­rät­tel­sen om Ai­da gri­per in i da­gens sam­hälls­ut­veck­ling där det på­går krig, po­li­tis­ka kri­ser och star­ka upp­del­ning­ar mel­lan oli­ka grup­per. Mag­da­le­na Åberg sva­rar för bå­de sce­no­gra­fi och ko­stym. Unga Christi­na Nils­son de­bu­te­rar som Ai­da och gör sam­ti­digt sin de­but på Kung­li­ga Ope­ran. Ka­ta­ri­na Da­lay­man ge­stal­tar den in­tri­gan­ta Am­ne­ris. John Ed­holm är Amo­nas­ro, me­dan Ra­damès roll än­nu in­te är be­satt. Pi­er Gi­or­gio Mo­ran­di di­ri­ge­rar. Pre­miär den 26 feb­ru­a­ri och to­talt blir det nio fö­re­ställ­ning­ar fram till den 11 april.

Sä­song­ens sista pre­miär blir Pe­ter Tjaj­kov­skijs Eu­gen One­gin. I den unge stjärn­re­gis­sö­ren Va­sily Bark­ha­tovs upp­sätt­ning är spel­plat­sen (sce­no­gra­fi Zi­no­vy Mar­go­lin) en klaust­ro­fo­bisk lands­bygd i ett fik­tivt och tid­löst Ryss­land, där One­gin står i cent­rum. Pro­duk­tio­nen är ett sam­ar­be­te med Staat­st­hea­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.