The Phan­tom of the Opera

Tidskriften OPERA - - Spelåret 2017–2018 -

An­ders Lo­rentz­son gör den in­tri­gan­te mu­siklä­ra­ren Ba­si­lio. Nypre­miär den 24 mars och det blir åt­ta fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 9 maj.

The Phan­tom of the Opera blir näs­ta sä­songs mu­si­kal på Gö­te­borgso­pe­ran. Se­dan ur­pre­miä­ren i Lon­don 1986 har Andrew Lloyd Web­bers mu­si­kal setts av över 140 mil­jo­ner män­ni­skor i 30 län­der. Två sto­ra nor­dis­ka ope­ra­hus, Gö­te­borgso­pe­ran och Fin­lands Na­tio­na­lo­pe­ra, har gått sam­man om en ny ex­tra­va­gant upp­sätt­ning. Upp­sätt­ning­en ha­de pre­miär i Helsing­fors 2015. I rol­len som Fan­to­men al­ter­ne­rar Joa Hel­ges­son och Fred Jo­han­son. I rol­len som Christi­ne Daaé al­ter­ne­rar tre sång­ers­kor: so­pra­ner­na So­fie Asplund och Fri­da Eng­ström samt den est­nis­ka mu­si­kalar­tis­ten Han­na-li­i­na Võ­sa. Ra­oul görs av John Mar­tin Bengts­son och To­bi­as Ahl­sell. Pre­miär den 23 sep­tem­ber. To­talt blir det 85 fö­re­ställ­ning­ar fram till den 20 maj 2018. www.opera.se De sju döds­syn­der­na, Ari­ad­ne på Nax­os, Bo­ris Go­du­nov och The Phan­tom of the Opera. Fo­to: Lennart Sjö­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.