sti­pen­di ater 2017

Tidskriften OPERA - - Stipendier -

ÅRETS GIRESTA-STI­PEN­DI­UM

An­ders Walls Giresta-sti­pen­di­um går till den let­tis­ka so­pra­nen Mar­lē­na Ke­i­ne (f. 1991). Pris­sum­man är på 100 000 kro­nor. Ke­i­ne kom­mer från Ri­ga och tog 2016 sin mas­terex­a­men i sång vid Est­lands mu­sik- och te­a­ter­a­ka­de­mi i Tal­linn. Se­dan två år tillbaka är sång­a­re som stu­de­rar vid and­ra lä­ro­sä­ten väl­kom­na till Ope­ra­hög­sko­lans prov­sjung­ning­ar för An­ders Walls sång­sti­pen­di­er. Mar­lē­na Ke­i­ne tog chan­sen att be­ge sig till Stock­holm och lyc­ka­des im­po­ne­ra på ju­ryn med sitt fram­trä­dan­de.

För­u­tom ope­rastu­di­er­na i Tal­linn är hon ut­bil­dad vid Hoch­schu­le für Mu­sik Hanns Eis­ler Ber­lin. Re­dan un­der and­ra året på kan­di­dat­pro­gram­met de­bu­te­ra­de Ke­i­ne på Na­tio­na­lo­pe­ran i Tal­linn som Eli­set­ta i Do­me­ni­co Ci­ma­ro­sas ope­ra­buf­fa Det hemliga äk­ten­ska­pet. Se­dan dess har hon sjung­it Adè­le i Lä­der­lap­pen och Pa­pa­ge­na i Troll­flöj­ten på Na­tio­na­lo­pe­ran i Ri­ga.

Årets and­ra Giresta-sti­pen­di­at är vi­o­li­nis­ten El­na Carr (f. 1988). Även hon får 100 000 kro­nor. Carr är upp­vux­en i skåns­ka Hjär­narp, men bor nu­me­ra i Mal­mö. Hon är verk­sam som tred­je kon­sert­mäs­ta­re i Dan­marks Ra­di­os Sym­fo­nior­kes­ter och in­går till­sam­mans med sin sam­bo, pi­a­nis­ten Hå­kan Qu­en­nerstedt, i Duo Carr Qu­en­nerstedt. El­na Carr har ut­bil­dat sig vid Mu­sik­gym­na­si­et i Falun, följt av Mu­sik­hög­sko­lan i Mal­mö. Där­ef­ter fort­sat­te hon med so­list­ut­bild­ning­en vid Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­et i Kö­pen­hamn, där hon tog sin di­plomex­a­men 2012. I fjol var hon en av de tre fi­na­lis­ter­na i So­list­pri­set, Sve­ri­ges mest pre­stige­fyll­da täv­ling för unga mu­si­ker. Då fram­för­de hon Si­be­li­us vi­o­lin­kon­sert.

AN­DERS WALLS CON­FI­DENCEN-STI­PEN­DI­UM 2017 ...

... går till so­pra­nen Ag­nes Au­er. Pris­sum­man är på 100 000 kro­nor. Au­er (f. 1986) tog sin ex­a­men på Ope­ra­hög­sko­lan i Oslo 2016. Hon bör­ja­de sjunga i barn­kö­rer­na i S:t Mat­teus kyr­ka i Stock­holm un­der or­ga­nis­ten An­ders Frisks led­ning. Ef­ter upp­muntran fort­sat­te hon via Adolf Fred­riks mu­sik­klas­ser och vi­da­re med so­lo­sång vid Lil­la Aka­de­mi­ens Mu­sik­gym­na­si­um. Via Kung­li­ga Mu­sik­hög­sko­lan tog sig Au­er in på ut­bild­ning­en i bå­de or­gel och i klas­sisk sång. Det blev sång­en som tog över och ef­ter tre gi­van­de år vid Mu­sik­hög­sko­lan, varav ett år som ut­by­tesstu­dent vid Si­be­li­us-aka­de­min i Helsing­fors, kom Ag­nes Au­er in på Ope­ra­hög­sko­lan i Oslo.

Bland dröm­rol­ler finns Pa­mi­na i Troll­flöj­ten och Su­san­na i Fi­garos bröl­lop. Vid ett elev­upp­spel på Den Nors­ke Opera i Oslo sjöng Au­er Lau­ret­tas roll i Puc­ci­nis Gi­an­ni Schic­chi. I höst de­bu­te­rar hon med Mal­mö Sym­fo­nior­kes­ter i Brahms Ein deutsches Requ­i­em. Dess­förin­nan blir det bland an­nat som­mar­kon­ser­ter med pi­a­nis­ten och Wall-sti­pen­di­a­ten Da­vid Hu­ang i sam­ar­be­te med Scen­konst Sörm­land.

Ock­så ba­ry­to­nen Lud­vig Wall­mark Ry­berg har till­de­lats ett An­ders Walls Con­fi­dencen-sti­pen­di­um på 100 000 kro­nor. Wall­mark Ry­berg (f. 1992) stu­de­rar tred­je året på kan­di­dat­pro­gram­met vid Ope­ra­hög­sko­lan i Stock­holm. På hög­sta­di­et var han gi­tar­rist i ett hård­rock­band och dröm­de om att bli mu­si­ker, men sjöng gjor­de han in­te för­rän i ni­an. Ef­ter gym­na­si­et flyt­ta­de han till Stock­holm. Lud­vig Wall­mark Ry­berg gick ett år på Lil­la Aka­de­mi­en och ett år på Bir­ka­går­dens Folk­hög­sko­la in­nan han 2013 sök­te in till Ope­ra­hög­sko­lans kan­di­dat­pro­gram. Han pla­ne­rar att fort­sät­ta på mas­ter­pro­gram­met. Sö­ren Tranberg

Mar­le­na Ke­i­ne

El­na Carr

Mar­lē­na Ke­i­ne. Fo­to: Jā­nis Ro­ma­novskis El­na Carr. Fo­to: Dmitri Go­lo­vanov Ag­nes Au­er. Fo­to: Eme­lie Tho­or Lud­vig Wall­mark Ry­berg. Fo­to: Jes­si­ca Knecht

Lud­vig Wall­mark Ry­berg

Ag­nes Au­er

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.