kurt moll 1938 – 2017

Tidskriften OPERA - - In Memoriam -

† Den tys­ke ba­sen Kurt Moll har av­li­dit ef­ter en läng­re tids sjuk­dom, 78 år gam­mal. Han var född och upp­vux­en i när­he­ten av Köln och stu­de­ra­de vid Köl­ner Mu­sik­hoch­schu­le. Ef­ter ut­bild­ning­en följ­de se­dan en­ga­ge­mang i Aachen, Mainz och Wup­per­tal. Han fick sitt in­ter­na­tio­nel­la ge­nom­brott som Sa­rastro i Troll­flöj­ten vid Salz­burg­fest­spe­len 1970, vil­ket led­de till ett fast en­ga­ge­mang vid Ham­bur­go­pe­ran. La Sca­la­de­but i Mi­la­no 1972 som Os­min i En­le­ve­ring­en ur se­ral­jen. De­but vid Bay­reut­h­fest­spe­len re­dan 1967, men hans sto­ra ge­nom­brott kom där som kung Mar­ke i Tris­tan och Isol­de mot Hel­ge Bri­li­oth och Ca­ta­ri­na Li­gend­za 1974 un­der Car­los Klei­bers led­ning. Sam­ma år gäst­spe­la­de han som kung­en i Lo­hengrin när Stock­holmso­pe­ran spe­la­de Wag­ners ro­man­tis­ka opera på S:t Eriks­mäs­san i Älv­sjö. Han sjöng merparten av bas­re­per­to­a­ren i ope­ror av Mo­zart, Wag­ner och Strauss. Men ock­så Pi­men i Bo­ris Go­du­nov, Se­neca i Pop­pe­as krö­ning och Ere­mi­ten i Fris­kyt­ten.

Kurt Moll gjor­de sin ame­ri­kans­ka de­but på San Fran­ci­sco Opera 1974 som Gur­ne­manz i Par­si­fal – en roll som han sjöng där så sent som år 2000. Metro­po­li­tan­de­bu­ten följ­de 1978 som Lant­gre­ven i Tann­häu­ser, följt av Roc­co i Fi­de­lio och Spa­ra­fu­ci­le i Ri­go­let­to.

På en mängd kom­plet­ta ope­ra­in­spel­ning­ar finns Moll be­va­rad som Fa­solt i Rhen­gul­det, Ochs i Ro­sen­ka­val­je­ren, Sa­rastro i Troll­flöj­ten, Mar­ke i Tris­tan och Isol­de, Pog­ner i Mäs­ter­sång­ar­na i Nürn­berg, Lant­gre­ven i Tann­häu­ser och i Haydns ora­to­ri­um Ska­pel­sen. På dvd kan han ses som Sa­rastro, Os­min, Gur­ne­manz och Ochs samt som Bar­to­lo i Fi­garos bröl­lop.

Kurt Molls röst var myc­ket per­son­lig och han ha­de ett im­po­sant djup som var dju­pa­re än en bas­so pro­fon­do­bas. Han var som skapt för t.ex. Wag­ner­re­per­to­a­ren även om han ald­rig sjöng var­ken Ha­gen i Rag­narök, Hans Sachs i Mäs­ter­sång­ar­na el­ler Wo­tan. Han drog sig tillbaka från sce­nen 2006 ge­nom att gö­ra kom­men­dö­ren i Don Gio­van­ni och natt­väk­ta­ren i Mäs­ter­sång­ar­na på Bay­e­rische Staatso­per i sam­band med att dess chefs­di­ri­gent Wol­f­gang Sa­wal­lisch slutade.

Själv såg jag Moll som Gre­min i Eu­gen One­gin i Ham­burg, Ere­mi­ten i Fris­kyt­ten vid ett kon­ser­tant fram­fö­ran­de med Ber­lin­fil­har­mo­ni­ker­na och vid en oper­a­kon­sert på Stock­holmso­pe­ran.

Moll in­ne­ha­de en sång­pro­fes­sur i Köln. Han var Kam­mer­säng­er i Ham­burg, Mün­chen och Wi­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.