NOTISER

Tidskriften OPERA - - Notiser - Sö­ren Tran­berg

Philip­pe Jor­dan blir Wi­e­ner Staatso­pers nye chefs­di­ri­gent

Den 42-åri­ge schwei­za­ren Philip­pe Jor­dan har ut­setts till ny chefs­di­ri­gent på Wi­e­ner Staatso­per. Han till­trä­der den 1 sep­tem­ber 2020. För­u­tom att Jor­dan ska di­ri­ge­ra nyupp­sätt­ning­ar och re­per­to­ar­fö­re­ställ­ning­ar kom­mer han att in­gå i led­nings­grup­pen. Där vän­tas han in­te ba­ra bi­stå med sitt mu­si­ka­lis­ka kun­nan­de ut­an även ver­ka för ett struk­tu­rellt för­ny­el­se­ar­be­te.

Jor­dan är nu bå­de chefs­di­ri­gent vid Opé­ra na­tio­nal de Pa­ris och för Wi­e­ner Symp­ho­ni­ker, som han ba­sat för se­dan sä­song­en 2014/15. www.wi­e­ner-staatso­per.at

På Oper Leip­zig rå­der kon­ti­nu­i­tet

Ope­ra­che­fen och chefs­di­ri­gen­ten (GMD) vid Oper Leip­zig, pro­fes­sor Ulf Schir­mer (f. 1959), har fått sitt kon­trakt för­längt till år 2022. Han till­träd­de sä­song­en 2011/12 och då var be­söks­siff­ran 154 000. Un­der hans led­ning har ope­ra­hu­set bli­vit en av Tysklands mest in­no­va­ti­va sce­ner. I fjol be­sök­tes Oper Leip­zig av 189 000 per­so­ner. www.oper-leip­zig.de

Ny vd på Gö­te­borgso­pe­ran

Christi­na Björ­klund ha­de en bak­grund som bå­de ho­tell­chef och mark­nads­chef när hon 2010 ut­sågs till vd för Hall­pres­sens dot­ter­bo­lag Väst­gö­ta-tid­ning­ar. Tre år se­na­re blev hon vd och kon­cern­chef för Hall­pres­sen AB, med 500 an­ställ­da på 30 or­ter. Hon kom­mer när­mast från ett upp­drag som vice vd och ope­ra­tiv chef för möbel­de­sign­fö­re­ta­get Of­fec­ct. Christi­na Björ­klund har ut­setts av Gö­te­borgso­pe­rans sty­rel­se. Av­gö­ran­de för va­let har va­rit hen­nes er­fa­ren­het av att le­da kom­plexa or­ga­ni­sa­tio­ner, kun­skap om re­gi­o­nen, hen­nes af­färskun­ska­per och att hon är en när­va­ran­de och syn­lig chef samt hen­nes kul­tur­in­tres­se och brin­nan­de en­ga­ge­mang. Björ­klund till­trä­der sin post se­nast den 1 ok­to­ber. www.ope­ra.se

Loa Falk­man som Sa­li­e­ri på Fol­ko­pe­ran

Vå­ren 2018 ger Fol­ko­pe­ran Mo­zart och Sa­li­e­ri av Niko­lai Rimskij­kor­sa­kov med Loa Falk­man som Sa­li­e­ri och Pri­ma la mu­si­ca e poi le pa­ro­le av An­to­nio Sa­li­e­ri med Hil­le­vi Mar­tin­pel­to som Ele­o­no­ra. Jo­nas Fors­sell står för idé och mu­si­ka­liskt ar­range­mang. Sce­no­graf och ko­stymör är Ag­nes Ös­ter­gren.

Mo­zart och Sa­li­e­ri skrevs av Rimskij-kor­sa­kov 1897 ef­ter Alek­sandr Pu­sjkins vers­dra­ma från 1830. Här får vi föl­ja re­la­tio­nen mel­lan kom­po­si­tö­rer­na Sa­li­e­ri och Mo­zart som bygg­de på kre­a­ti­vi­tet och av­und­sju­ka.

Sa­li­e­ris Pri­ma la mu­si­ca e poi le pa­ro­le (Först kom­mer mu­si­ken och se­dan or­den) med li­bret­to av Gio­van­ni Bat­tis­ta Casti urupp­för­des i Wi­en 1786. Ver­ket de­bat­te­rar den be­ty­del­se­ful­la kopp­ling­en mel­lan mu­sik och dra­ma i ope­ra. Pre­miär på Fol­ko­pe­ran den 14 feb­ru­a­ri 2018. www.fol­ko­pe­ran.se

Ny Ver­di­roll för Ma­lin By­ström

Ma­lin By­ström roll­de­bu­te­rar i höst som Hélè­ne i Ver­dis Les Vê­pres si­ci­li­en­nes (Den si­ci­li­ans­ka af­ton­sång­en) på Co­vent Gar­den i Lon­don. För re­gin sva­rar Ste­fan Her­heim. Upp­sätt­ning­en har ti­di­ga­re spe­lats på Kö­pen­hamn­so­pe­ran (OPE­RA nr 3/15). I mer fram­trä­dan­de rol­ler på Co­vent Gar­den märks Bry­an Hy­mel, Er­win Schrott och Mi­chael Vol­le. Ita­li­e­na­ren Mau­ri­zio Be­ni­ni di­ri­ge­rar. Det blir sex föreställningar mel­lan den 12 ok­to­ber och 4 no­vem­ber. www.roh.uk.org

Ni­na Stem­me får årets Gan­ne­vik­sti­pen­di­um på 500 000 kro­nor

För fem­te gång­en har Per Gan­ne­viks stif­tel­se för kul­tu­rel­la än­da­mål de­lat ut sti­pen­di­er till fem konst­nä­rer in­om bild och form, te­a­ter, mu­sik, dans samt film. Årets sti­pen­di­a­ter får 500 000 kro­nor var­de­ra. Pri­ser­na till­de­las för konst­när­li­ga livs­gär­ning­ar. 5 Hov­sång­ers­kan Ni­na Stem­me är en av årets sti­pen­di­a­ter. Mo­ti­ve­ring­en ly­der: ”Hon har en unik för­må­ga att le­van­de­gö­ra de sto­ra so­pran­rol­ler­na. Hon är en av de ar­tis­ter som förmår att gö­ra oper­a­kons­ten fort­satt an­ge­lä­gen, ak­tu­ell och livsvik­tig för publi­ken. Att hon är en av värl­dens mest ef­ter­trak­ta­de ope­ras­ång­ers­kor ter sig som en själv­klar­het.” 6 Årets öv­ri­ga sti­pen­di­a­ter är: Bir­git­ta Eger­bladh (dans), Ma­rie-lou­i­se Ek­man (bild och form), Eva Ryd­berg (te­a­ter) och Per Åh­lin (film).

Sti­pen­di­er­na möj­lig­görs ge­nom en om­fat­tan­de do­na­tion till Konst­närs­nämn­den från af­färs­man­nen och kon­stäls­ka­ren Per Gan­ne­vik som av­led 2012. www.konst­nars­namn­den.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.