NY OPE­RA­CHEF MED NÖRDVARNING

Tidskriften OPERA - - Reportage - 4

Hans sto­ra in­tres­se för säl­lan spe­la­de opera­verk – och verk som glömts bort el­ler för­svun­nit – har ba­ra ökat med åren. Han be­skri­ver sig själv som en nörd som går ige­nom hög­vis med li­bret­ton var­je år för att vas­ka fram okän­da guld­korn.

– Om jag ser en li­ten no­tis om att en viss kom­po­si­tör skri­vit ett verk som jag in­te kän­ner till, då går jag ge­nast till käl­lor­na och för­sö­ker hit­ta det, för­kla­rar han.

Det här var ett skäl till att han nu i mars i Braunschweig lät sät­ta upp Kurt At­ter­bergs Ala­din (OPE­RA nr 2/17). At­ter­berg gjor­de kar­riär i Tyskland och ver­ket har ba­ra gjorts i två ti­di­ga­re upp­sätt­ning­ar, se­nast 1941. Li­bret­tot skrevs på tys­ka och över­sat­tes se­dan av ma­kar­na At­ter­berg till svens­ka. Sa­go­mil­jön och den sen­ro­man­tis­ka sti­len har länge va­rit helt ur mo­de och lig­ger en bit även från da­gens ope­ra­re­per­to­ar.

In­te för­rän 2019 kom­mer re­per­to­a­ren på Den Jys­ke Ope­ra att va­ra helt präg­lad av den nye ope­ra­che­fen. Men in­led­nings­ver­ket har han re­dan valt att re­gis­se­ra själv: Die Pas­sa­gi­e­rin av Mieczysław We­in­berg, som får sin Nor­den­pre­miär den 22 au­gusti 2018 på Mu­sik­hu­set. På en at­lan­tång­a­re får en kvin­na som va­rit kon­cent­ra­tions­lä­ger­vakt un­der and­ra världs­kri­get syn på en per­son som hon tror är en ti­di­ga­re fånge, vil­ket ut­lö­ser en rad hän­del­ser och åter­blic­kar. Be­rät­tel­sen skrevs som en ra­di­o­no­vell av den pols­ka för­fat­ta­rin­nan och kul­tur­re­dak­tö­ren Zo­fia Posmysz. Un­der 1960-ta­let ar­be­ta­de hon om den till film, ro­man, hör­spel och tv-se­rie. År 2010 ha­de den bli­vit ope­ra och fick pre­miär på na­tio­na­lo­pe­ran i Wars­za­wa. Det är ett av Philipp Koch­heims fa­vo­rit­verk.

Han kän­ner ett an­tal svens­ka kom­po­si­tö­rer och bru­kar be­sö­ka Stock­holm var­je år un­der No­bel­fest­lig­he­ter­na. En­ligt hans åsikt är Stock­holms Stads­tea­ters upp­sätt­ning­ar mer in­tres­san­ta än Stock­holmso­pe­rans.

Den Jys­ke Ope­ra har all­tid haft en tyd­ligt nor­disk prä­gel och den in­rikt­ning­en kom­mer att stär­kas un­der Philipp Koch­heims chef­skap.

1. Ex­te­ri­ör Den Jys­ke Ope­ra. Fo­to: Ro­ar Od­gaard. 2. Kasper Hol­ten och sång­a­re un­der re­pe­ti­tions­ar­be­tet av Brö­der. Fo­to: Kå­re Vi­e­mo­se. 3. Philipp Koch­heim. Fo­to: Kå­re Vi­e­mo­se. 4. Ja­mes Laing och Jac­ques Im­brai­lo i Brö­der. Fo­to: Kå­re Vi­e­mo­se.

Gra­fiskt ma­te­ri­al från upp­sätt­ning­en Brö­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.