KÄRLEKSKRIGET

Tidskriften OPERA - - Svensk Sommaropera - RECENSENT: SÖ­REN TRAN­BERG • FO­TO: CHRISTIAN BERLING

Att Eb­ba Witt-bratt­ströms om­ta­la­de bok År­hund­ra­dets kär­lek­s­krig skul­le bli ope­ra var in­te ovän­tat, för hen­nes ly­ris­ka pro­sa in­ne­hål­ler många ope­ra­re­fe­ren­ser. Som pjäs har den satts upp på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern i Stock­holm. Bo­ken hand­lar om den upp­sli­tan­de skils­mäs­san mel­lan för­fat­ta­ren och Ho­ra­ce Eng­dahl. Bå­de i bo­ken och i Kärlekskriget kal­las de för Hon och Han. I ope­ran är hon portal­fi­gur på jäm­ställd­hets­de­par­te­men­tet, han sty­rel­se­proffs in­om kul­tur­värl­den.

De kom­mer hem sent ef­ter en ga­la­mid­dag och re­dan i kö­ket får vi se det äk­ten­skap­li­ga ha­ve­ri­et i form av ett pas­sio­ne­rat ra­se­ri, tryf­fe­rat med svart och dråp­lig hu­mor. Di­a­lo­ger­na är som häm­ta­de ur en strind­bergsk döds­dans. Li­bret­tis­ten Mat­hi­as Cla­son har fo­gat in yt­ter­li­ga­re en per­son i sitt dra­ma­tur­giskt lyc­ka­de li­bret­to, Ivo­na (Ame­lia Ja­kobs­son), dok­to­rand och as­si­stent till Hon. Ivo­na skö­ter om hus­hål­let åt herr­ska­pet likt en so­ci­alt un­der­ord­nad Kristin i Frö­ken Ju­lie. När se­pa­ra­tio­nen är ett fak­tum i and­ra ak­ten har Ivo­na fått nog och sä­ger upp sig mel­lan flytt­kar­tong­er­na i kö­ket.

Ope­ran har ur­pre­miär ba­ra sex­ton må­na­der ef­ter att bo­ken kom­mit ut och en­dast nio må­na­der tog det att gö­ra li­bret­to och mu­sik. Re­kord­fart, vil­ket gör att det ibland känns li­te väl for­ce­rat. För ef­ter tio mi­nu­ter vet publi­ken för­ut­sätt­ning­ar­na för ope­ran och hur det sen ska slu­ta blir ing­en över­rask­ning. Det sak­nas en scen fö­re och en ef­ter se­pa­ra­tio­nen. Förs­ta ak­ten in­ne­hål­ler li­te väl många ta­la­de di­a­lo­ger som in­te gick fram, bland an­nat där­för att Pau­la af Malm­borg Wards mu­sik kän­des för tjockt in­stru­men­te­rad. Från min mitt­plats på par­ket­ten var det svårt att upp­fat­ta sång­re­pli­ker­na. I and­ra ak­ten blev det bätt­re flyt och ope­ra­cita­ten, som främst var häm­ta­de ur Ver­di- och Wag­ne­ro­pe­ror (Trista­nac­kor­det), ha­de mins­kat. I van­li­ga fall tex­tar Lars Ar­vid­son och An­na Lars­son yp­per­ligt, men här mis­sa­de jag myc­ket av tex­ten p.g.a. de myck­na re­ci­ta­ti­vis­ka sång­stäm­mor­na. Ar­vid­sons kul­tur­man blot­tar sin emo­tio­nel­la oför­måga och sin mo­ders­bun­den­het, me­dan Hon in­ser att all kär­lek har fal­nat bort. Niklas Hjul­ströms fin­stäm­da re­gi lå­ter de många käns­lo­kas­ten väl­la fram i erup­ti­va prakt­gräl. Det tar bå­de Ar­vid­son och Lars­son fram i sitt sam­spel.

Di­ri­gen­ten Fred­rik Burstedt le­der Vatt­näs Kam­ma­ror­kes­ter om fjor­ton mu­si­ker i en mu­sik som för­u­tom de många ope­ra­cita­ten bju­der på sång­er, jazzin­flu­en­ser, vals, konst­mu­sik och in­te minst en prass­lan­de plast­på­se som slag­ver­ka­ren, To­bi­as Ron­din, får fram som löv­sus.

Men ope­ran skul­le ha mått bra av mer tid för ge­nom­ar­bet­ning och ett par re­tu­sche­ring­ar. Ni har möj­lig­het att upp­le­va Kärlekskriget på Väst­man­lands Te­a­ter i Väs­terås i ok­to­ber.

AF MALMBERG WARD: KÄRLEKSKRIGET

Ur­pre­miär 6 ju­li, be­sökt fö­re­ställ­ning 9 ju­li 2017. Re­gi: Niklas Hjul­ström Di­ri­gent: Fred­rik Burstedt Li­bret­to, sce­no­gra­fi och ko­stym: Mat­hi­as Cla­son Ljus­de­sign: Jim­my Svens­son So­lis­ter: An­na Lars­son, Lars Ar­vid­son, Ame­lia Ja­kobs­son. www.kon­sert­la­dan.com Kärlekskriget spe­las på Väst­man­lands Te­a­ter i Väs­terås mel­lan den 13 och 21 ok­to­ber. www.vast­man­landstea­ter.se

An­na Lars­son och Lars Ar­vid­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.