EN­LE­VE­RING­EN UR SE­RAL­JEN

Tidskriften OPERA - - Svensk Sommaropera - RECENSENT: ERIK GRAU­NE • FO­TO: MIKAEL SILKEBERG över­ty­gan­de käns­lo­en­ga­ge­mang och sång­lig ut­trycks­för­må­ga. Den vo­ka­la ni­vån i det­ta myc­ket svå­ra styc­ke – fle­ra av sång­num­ren till­hör det mest krä­van­de – ex­e­kve­ras med lätt­het, bril­jans och proff­sig­het. www.k

Av Mo­zarts mog­na mäs­ter­verk har En­le­ve­ring­en ur se­ral­jen haft en sär­skilt obe­kväm plats. Den stil­lastå­en­de hand­ling­en, där en oskyl­dig ung kvin­na hålls fång­en för att se­dan un­der dra­ma­tis­ka om­stän­dig­he­ter räd­das, har va­rit svår att få liv i. Att sko­ja om tur­kar till­hör­de länge buf­fa­o­pe­rans stan­dar­dar­se­nal men är i dag mos­sigt. Av det­ta har den in­falls­ri­ke re­gis­sö­ren Dan Turdén gjort en re­jäl om­stuv­ning och för­vand­lat Mo­zarts tids­ty­pis­ka rädd­nings­o­pe­ra à la tur­ca till ett psy­ko­lo­giskt re­la­tions­dra­ma el­ler sna­ra­re ett mo­nodra­ma ba­se­rat på histo­ri­en om den ös­ter­ri­kis­ka flic­kan Na­ta­scha Kam­puschs åt­ta­å­ri­ga fång­en­skap hos Wol­f­gang Při­klo­pil. En ra­di­kal och vå­gad kon­cep­tion som fak­tiskt fun­ge­rar.

Konstan­ze, fång­en i ett tur­kiskt ha­rem av Bas­sa Se­lim, blir här Na­ta­scha Kam­pusch me­dan de öv­ri­ga rol­ler­na fram­trä­der som Konstan­zes/na­ta­schas fan­ta­si­er och trygg­hets­pro­jek­tio­ner. Bel­mon­te blir Na­ta­schas yng­re bror, den bru­ta­le ha­rems­vak­ten Os­min blir Na­ta­schas snut­te­ka­nin osv.

En så­dan om­fat­tan­de ny­tolk­ning med­för av na­tur­li­ga skäl pro­blem och stäl­ler höga krav på de in­blan­da­de, krav som upp­fylls del­vis men in­te fullt ut. Den ta­la­de di­a­lo­gen i det­ta sång­spel har för sång­a­re all­tid va­rit ett pro­blem, in­te minst att få det att lå­ta na­tur­ligt. När den här har för­lo­rat sin för­ank­ring i den hand­fas­ta hand­ling­en och ton­vik­ten har lagts på psy­ko­lo­gisk in­tro­spek­tion och fan­ta­si­er blir det än­nu svå­ra­re – re­plik­skif­te­na blir trög­fly­tan­de och ama­tör­mäs­si­ga. Trots hand­ling­en får upp­sätt­ning­en dju­pa­re di­men­sio­ner i Turdéns kon­cept, nå­got pas­siv och sta­tisk i den käl­lar­dunk­la ljus­sätt­ning­en, som gör att man un­der spe­lets gång ald­rig ser de med­ver­kan­des an­sik­ten tyd­ligt.

Men här finns myc­ket att gläd­ja sig åt, fram­för allt en mu­si­ka­lisk ni­vå som är häp­nad­väc­kan­de hög. Den lil­la kvin­tett be­stå­en­de av pi­a­no och stråk­kvar­tett ledd av An­na Chris­tens­son, som ock­så har gjort ar­range­mang­et, fun­ge­rar för­vå­nans­värt bra med tyd­lig­het, ener­gi och en klar upp­fatt­ning om vart man vill kom­ma. Om den ta­la­de di­a­lo­gen blev nå­got blek ut­veck­la­des i sång­num­ren ett sant

Na­ta­lie Hern­borg gör Konstan­zes vir­tu­o­sa ari­or med be­und­rans­värd sä­ker­het och in­le­vel­se. An­ders Ny­ström som Os­min har en mäk­tig och mörk­k­ling­an­de bas och full täck­ning för par­ti­ets fruk­ta­de lå­ga re­gis­ter. Ul­rik Björ­klunds väl­fo­ku­se­ra­de te­nor för­val­tar Bel­mon­tes ari­or med fi­ness och in­ner­lig­het. Av den sjung­an­de Pär Lind­skog som Pedril­lo fick man på grund av in­dis­po­si­tion in­te hö­ra nå­got, men spel­gläd­jen fanns de­fi­ni­tivt där, och det sång­li­ga för­val­ta­des myc­ket väl av den in­hop­pa­de säk­re ve­te­ra­nen Jo­han Chris­tens­son. El­sa Rid­derstedt är bå­de vo­kalt och sce­niskt en här­ligt lil­la My-lik­nan­de Blondchen och To­mas Eng­ström över­ty­gar med ett käns­ligt por­trätt av Se­lim – Při­klo­pil.

Kam­ra­ter­na har be­ri­kat oss med ovan­lig re­per­to­ar och in­tres­san­ta upp­sätt­ning­ar. Det sist­nämn­da görs även här. Men till näs­ta år be­hö­ver de­fi­ni­tivt in­te Som­mar­stock­holm någ­ra fler Mo­zar­to­pe­ror!

MO­ZART: EN­LE­VE­RING­EN UR SE­RAL­JEN

Pre­miär 16 ju­ni, be­sökt fö­re­ställ­ning 7 ju­li 2017. Mu­si­ka­lisk led­ning: An­na Chris­tens­son Re­gi: Dan Turdén Sce­no­gra­fi och ko­stym: Ma­ria Mo­berg So­lis­ter: Na­ta­lie Hern­borg, Ul­rik Björ­klund, El­sa Rid­derstedt, Pär Lind­skog, Jo­han Chris­tens­son, An­ders Ny­ström, To­mas Eng­ström.

El­sa Rid­derstedt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.